genetyczne przyczyny poronienia_baner
genetyczne przyczyny poronienia baner

Jaki ojciec, taki syn – czyli 8 cech, które dziedziczymy po swoich rodzicach

Chy­ba każdy przyszły rodz­ic zas­tanaw­ia się, jak będzie wyglą­dać i zachowywać się jego dziecko. Czy będzie wysok­ie, jak tata, czy raczej odziedz­iczy nis­ki wzrost po mamie? A może otrzy­ma którąś z cech od swoich dzi­ad­ków, np. ciemne włosy bab­ci i jej łagod­ny tem­pera­ment? Tego typu pyta­nia niko­go nie dzi­wią. Fak­ty­cznie jest tak, że wiele cech wyglą­du i charak­teru dziedz­iczymy po przod­kach.

7 cech, które dziedziczymy po swoich rodzicach

Oczy­wiś­cie nie jesteśmy w stanie do koń­ca przewidzieć, jak będzie wyglą­dało nasze dziecko. Na cechy fizy­czne i psy­chiczne każdego człowieka wpły­wa bowiem bard­zo wiele genów. Nie wiemy, które z nich dziecko otrzy­ma od mat­ki, a które od ojca. Nie wiemy też jakie będą relac­je pomiędzy poszczegól­ny­mi gena­mi — które okażą się sil­niejsze (domin­u­jące) i tym samym ujawnią się u dziec­ka, a które słab­sze (recesy­wne). Nie może­my też zapom­i­nać o czyn­nikach środowiskowych, które w dużej mierze decy­du­ją o tym, jacy jesteśmy. Czy wygląd i charak­ter człowieka jest zatem czys­tą loter­ią? Nie do koń­ca.

Oto 8 cech które dziedz­iczymy po swoich rodz­i­cach: 

Kolor oczu

Za ciem­ny kolor oczu odpowia­da gen domin­u­ją­cy, za jas­ny recesy­wny. Każdy z rodz­iców przekazu­je dziecku tylko jed­ną wer­sję danego genu – domin­u­jącą lub recesy­wną. Jeśli tata przekaże dziecku gen domin­u­ją­cy, a mama recesy­wny, to w tej „poty­czce” zwycięst­wo odniesie gen domin­u­ją­cy (jako sil­niejszy) i maluch będzie miał ciem­ną bar­wę oczu. A czy może­my mieć do czynienia z sytu­acją, kiedy dziecko niebieskook­iej kobi­ety i brą­zowook­iego mężczyzny ma oczy koloru niebieskiego? Tak! Pamię­ta­jmy, że gen zawsze wys­tępu­je w dwóch wer­s­jach. Jeśli obok genu domin­u­jącego ojciec będzie posi­adał gen recesy­wny i przekaże go dziecku, to wów­czas będzie ono miało oczy koloru niebieskiego.

A dziecko niebieskoo­kich rodz­iców? Czy ono może mieć oczy koloru brą­zowego? Nie, ponieważ do wys­tąpi­enia oczu koloru niebieskiego potrzeb­ne są zawsze 2 geny recesy­wne. Żaden z niebieskoo­kich rodz­iców nie posi­a­da więc genu domin­u­jącego (odpowiada­jącego za ciem­ną bar­wę oczu), który mógł­by przekazać dziecku.

Kolor włosów

Kolor włosów dziedz­iczymy w bard­zo podob­ny sposób jak kolor oczu – za ciemne włosy odpowia­da gen domin­u­ją­cy, za jasne recesy­wny. Pewien wyjątek stanow­ią włosy rude. Na tem­at dziedz­iczenia tej bar­wy pow­stało już wiele teorii. Jed­na z nich mówi, że rudy kolor włosów wyni­ka z obec­noś­ci genu MC1R, inna, że jest to efekt przys­tosowa­nia do chłod­nego, deszc­zowego kli­matu.

Rysy twarzy

Jeśli chodzi o rysy twarzy, to tutaj też może­my wyróżnić cechy domin­u­jące i recesy­wne. Przykład­owo za gar­baty nos, podob­nie jak za odsta­jące uszy odpowiada­ją geny domin­u­jące. Z kolei za nos o prostym grz­biecie i przyle­ga­ją­cych uszach geny recesy­wne.

Wzrost

Nie da się wskazać jed­nego genu odpowiada­jącego za wzrost dziec­ka. Jest to bowiem cecha uwarunk­owana wielo­ma gena­mi. Wzrost jest też zawsze pewną wypad­kową wzros­tu mat­ki i ojca. W przy­bliże­niu może­my go obliczyć za pomocą wzoru:

  • zrost dziew­czyn­ki = (wzrost mamy + wzrost taty — 13) : 2
  • wzrost chłop­ca = (wzrost mamy + wzrost taty +13) : 2

Pamię­ta­jmy jed­nak, że na to, jaką dłu­gość ciała będzie miało nasze dziecko ogrom­ny wpływ mają również czyn­ni­ki środowiskowe, takie jak dieta, ilość ruchu czy snu.

Warto przeczy­tać: Nis­ki wzrost u dziec­ka — jakie mogą być tego przy­czyny? 

Inteligencja

Są już dowody na to, że niek­tóre geny, w połącze­niu z czyn­nika­mi środowiskowy­mi, mogą decy­dować o inteligencji człowieka. W 2017 roku amerykańs­cy naukow­cy prze­badali mate­ri­ał gene­ty­czny pochodzą­cy od 78 tysię­cy osób i odnaleźli w nim nowe geny związane z inteligencją. Wyni­ki swoich badań zamieś­cili w cza­sopiśmie „Nature Genet­ics”. Na chwilę obec­ną znamy aż 52 geny, które są obec­ne u osób z wysokim ilo­razem inteligencji. Naukow­cy nie wiedzą jeszcze jaką funkcję pełni każdy z nich. Część na pewno wpły­wa na dzi­ałanie komórek ner­wowych. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że geny to przede wszys­tkim predys­pozy­c­je. Wrod­zona inteligenc­ja może bard­zo pomóc nam w codzi­en­nym życiu. Wszys­tkiego jed­nak nie załatwi. Równie duże znacze­nie ma środowisko oraz to, jak ciężko pracu­je­my.

Talent

Z dziedz­icze­niem tal­en­tu jest trochę tak, jak z dziedz­icze­niem inteligencji. Wrod­zone zdol­noś­ci nie będą miały szan­sy się rozwinąć bez sprzy­ja­ją­cych warunk­ów i ciężkiej pra­cy. Jeśli ojciec dziec­ka jest cenionym w świecie nau­ki fizykiem, a mama sławną skrzy­paczką, to ist­nieje szansa, że maluch prze­jmie tal­ent po którymś z rodz­iców. Nie moż­na jed­nak uważać tego za pewnik. Posi­adanie „genów tal­en­tu” nie wystar­czy do osiąg­nię­cia sukce­su. Tal­ent trze­ba jeszcze pielęg­nować.

Temperament

Dziecko może odziedz­iczyć po rodz­i­cach również pewne cechy charak­teru oraz tem­pera­ment. To, czy dziecko będzie pełnym energii ekstraw­er­tykiem czy raczej cichym, zamknię­tym w sobie i lubią­cym wyłącznie swo­je towarzyst­wo introw­er­tykiem, może być zapisane w jego genach. Oczy­wiś­cie również w przy­pad­ku dziedz­iczenia cech osobowoś­ci bard­zo dużo będzie zależeć od środowiska, w jakim dziecko żyje i doras­ta.

Choroby

Rak pier­si, cukrzy­ca, celi­akia, Alzheimer, ale też takie choro­by jak feny­loke­tonuria czy zespół Dravet to choro­by dziedz­iczne. Sposób tego dziedz­iczenia może być różny – domin­u­ją­cy, recesy­wny, sprzężony lub niesprzężony z płcią dziec­ka. Choć współczes­na medy­cy­na nie potrafi jeszcze wyleczyć więk­szoś­ci z nich, to dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym moż­na diag­no­zować. Później, za sprawą właś­ci­wej ter­apii, może­my zapo­biec roz­wo­jowi niek­tórych z nich albo spraw­ić, by ich skut­ki były dla dziec­ka mniej dotk­li­we.

Zdję­cie: Designed by Freepik

 


Zobacz też: achon­droplaz­ja, alkatonuria, ane­mia sier­powa­ta, autyzmchoro­ba Alzheimera, cukrzy­cachoro­ba Gauchera, choro­ba Menke­sachoro­ba WilsonaDal­tonizmDys­trofia mięśniowa Duchenne’a, far­makogenomi­ka,  faw­izmfeny­loke­tonuriahemochro­ma­toza, hemofil­ia, hiper­tri­choza, homo­cystynuria, kląt­wa Ondyny, mukowis­cy­doza, por­firia, rdzeniowy zanik mięśni, tri­so­mia 8, tri­so­mia 15, tri­so­mia 16, tri­so­mia 22zespół Beck­witha-Wiede­man­na, zespół Charge, zespół Cri du Chat, zespół Edward­sa, zespół Gilber­ta, zespół Kline­fel­tera, zespół Mar­fana, zespół Noo­nan, zespół Patau, prob­le­my skórne a celi­akia, zmi­any osobowoś­ci i zachowa­niazespół Ret­ta, zespół Sil­lvera-Rus­sel­la, zespół super­sam­i­cy, zespół Tourette’a, zespół Turn­era, trom­bofil­ia wrod­zona zespół Usheratest DNA , pora­da gene­ty­ka, gene­ty­czne choro­by meta­bol­icznePrekoncepcja.pl — jak zajść w ciążę? , wodor­owy test odd­e­chowy a badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy, kwa­sice u dzieci, bada­nia gene­ty­czne


kalen­darz ciążyobjawy ciąży poródktóry tydzień ciąży, 1 tydzień ciąży, 10 tydzień ciąży, 11 tydzień ciąży, 12 tydzień ciążybada­nia w ciążypołóg, ćwiczenia dla kobi­et w ciążyusg w ciążyniepłod­nośćjak leczyć niepłod­ność, lecze­nie niepłod­noś­cibada­nia DNA na ojcost­wo, badanie DNA ojcost­wo, bada­nia ojcost­wa,  testy ojcost­wa, test DNA na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, cena tes­tu na ojcost­wo, koszt tes­tu na ojcost­wo , bada­nia dna Gdańskbada­nia dna Kraków, bada­nia dna Poz­nań, bada­nia dna Warsza­wa,  bada­nia dna Byd­goszcz,  badanie ojcost­wa Byd­goszcz 

Warto przeczytać:

Jedna odpowiedź do “Jaki ojciec, taki syn – czyli 8 cech, które dziedziczymy po swoich rodzicach”

  1. izik napisał(a):

    Nie do koń­ca się z tym zgadzam.ja z mężem mamy brą­zowe oczy a nasz syn szaro-niebieskie (tak jak moja mama)Pozostałe cechy takie jak nos, rysy twarzy ma syn po mężu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak opiekować się osobą chorą na Alzheimera
Jak opiekować się osobą chorą na Alzhaimera?

U bliskiej Ci osoby wykryto Alzheimera? Twoje wsparcie i pomoc będą jej teraz bardzo potrzebne....

Zamknij
,,,