badania po poronieniu
badania po poronieniu

Alzheimer – poznaj gen, który podwyższa ryzyko zachorowania

Niewiele osób wie, że skłon­ność do zachorowa­nia na Alzheimera może być zapisana w genach. Znacze­nie ma tu przede wszys­tkim gen APOE4, który pod­wyższa ryzyko wys­tąpi­enia choro­by nawet 15 razy. Dowiedz się więcej o tej niebez­piecznej choro­bie mózgu.

alzheimer

Genotyp APOE i jego wpływ na Alzheimera

Obec­ność genu APOE4 pod­wyższa ryzyko wys­tąpi­enia choro­by Alzheimera. Jak bard­zo? To już zależy od licz­by jego kopii. Jeśli jest jed­na, wzras­ta ono 3 razy, a jeśli dwie – aż 15 razy. Warto pamię­tać, że sama obec­ność tej wer­sji genu nie świad­czy o tym, że na pewno zacho­ru­jesz. To infor­ma­c­ja o tym, że masz do tego gene­ty­czną skłon­ność.

Czy masz gen APOE4? Powie to test DNA

Wykonu­jąc badanie gene­ty­czne, możesz sprawdz­ić, czy wys­tępu­je u Ciebie pod­wyżs­zone ryzyko zachorowa­nia na chorobę Alzheimera. Dzię­ki tej wiedzy masz możli­wość pod­ję­cia takich kroków, które pomogą Ci zapo­biec wys­tąpi­e­niu choro­by lub opóźnić pojaw­ie­nie się objawów. Masz więc real­ny wpływ na stan swo­jego zdrowia. Świado­mość obec­noś­ci genu APOE4 to też szansa na jak najszyb­sze wdroże­nie leczenia – od razu wtedy, gdy Alzheimer da o sobie znać.

Alzheimer – kiedy mózg nie może działać prawidłowo…

Choro­ba Alzheimera pole­ga na stop­niowej degradacji mózgu, głównie na skutek odkłada­nia biał­ka amy­loid­owego. Niepraw­idłowo dzi­ała­jące, obu­mier­a­jące, neu­rony nie przekazu­ją infor­ma­cji, co powodu­je kłopo­ty z funkcjonowaniem chorego.

Alzheimer może wys­tąpić pod wpły­wem czyn­ników gene­ty­cznych i środowiskowych. Oprócz genu APOE4 wpływ mają też wiek (więk­szość chorych ma powyżej 65 lat), niska akty­wność intelek­tu­al­na, niezdrowa dieta, nad­ciśnie­nie czy wyso­ki poziom triglicery­dów.

Jak objawia się choroba Alzheimera?

Pier­wszy symp­to­my są bard­zo delikatne, dlat­ego wiele osób po pros­tu ich nie zauważa lub uzna­je za nat­u­ralne pro­cesy starzenia się orga­niz­mu. To drob­ne zmi­any osobowoś­ci, sub­telne prob­le­my z pamię­cią (np. zapamię­taniem dat), zaburzenia językowe (np. wypad­nie słów) czy kłopo­ty z koor­dy­nacją ruchową (np. pisaniem).

Później objawy znacznie postępu­ją. Alzheimer powodu­je m.in. utratę pamię­ci, zaburzenia ori­en­tacji, depresję, zmi­any osobowoś­ci czy omamy. Gdy sta­di­um choro­by jest zaawan­sowane, chory nie może samodziel­nie funkcjonować.

 

 

 


Zobacz też: achon­droplaz­ja, alkatonuria, ane­mia sier­powa­tachoro­ba Alzheimera, choro­ba Gauchera, choro­ba WilsonaDal­tonizmDys­trofia mięśniowa Duchenne’a, far­makogenomi­ka,  faw­izmfeny­loke­tonuriahemochro­ma­toza, hemofil­ia, hiper­tri­choza, homo­cystynuria, kląt­wa Ondyny, mukowis­cy­doza, por­firia, rdzeniowy zanik mięśni, tri­so­mia 8, tri­so­mia 15, tri­so­mia 16, tri­so­mia 22zespół Beck­witha-Wiede­man­na, zespół Charge, zespół Cri du Chat, zespół Edward­sa, zespół Gilber­ta, zespół Kline­fel­tera, marskość wątro­by a hemochro­ma­tozazespół Mar­fana, nad­mier­na pig­men­tac­ja skóryzespół Noo­nan, zespół Patau, prob­le­my skórne a celi­akia, zespół Ret­ta, zespół Sil­lvera-Rus­sel­la, zespół super­sam­i­cy, zespół Tourette’a, zespół Turn­era, trom­bofil­ia wrod­zona zespół Usheratest DNA , pora­da gene­ty­kaPrekoncepcja.pl — jak zajść w ciążę? , wodor­owy test odd­e­chowy a badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy, kwa­sice u dzieci, bada­nia gene­ty­czne


kalen­darz ciążyobjawy ciąży poródktóry tydzień ciąży bada­nia w ciąży połógćwiczenia dla kobi­et w ciąży usg w ciążyniepłod­nośćjak leczyć niepłod­nośćlecze­nie niepłod­noś­ci , testy ojcost­wa, test DNA na ojcost­wo , badanie ojcost­wa , cena tes­tu na ojcost­wo, koszt tes­tu na ojcost­wo , bada­nia ojcost­wa, badanie dna ojcost­wo, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, dna na ojcost­wo, test dna na ojcost­wo, testy dna na ojcost­wo

Alzheimer – poz­naj gen, który pod­wyższa ryzyko zachorowa­nia

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
wzdęcia
Masz wzdęcia? Być może kryje się za nimi celiakia (trwała nietolerancja glutenu)

Wzdęcia mogą być spowodowane celiakią – utrzymującą się przez całe życie, genetycznie uwarunkowaną, nietolerancją glutenu. W...

Zamknij
,,,