antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

5 powodów, dla których warto wykonać badanie DNA na hemochromatozę

Nielec­zona hemochro­ma­toza aż 200 razy zwięk­sza ryzyko nowot­woru wątro­by. Wys­tąpi­e­nie choro­by zwyk­le spowodowane jest mutacją w genie HFE. Aż 3,8 mil­iona Polaków ma w tym genie min­i­mum jed­ną zmi­anę!

hemochromatoza badanie
Badanie na hemochromatozę – dlaczego warto je przeprowadzić?

1. Tylko po wyko­na­niu bada­nia DNA na hemochro­ma­tozę możli­we jest potwierdze­nie, czy pod­wyżs­zony poziom żelaza w orga­nizmie wiąże się z hemochro­ma­tozą. Nie jest możli­we postaw­ie­nie jed­noz­nacznej diag­nozy na pod­staw­ie innego bada­nia.

2. Jeśli w rodzinie wys­tąpiła hemochro­ma­toza, badanie DNA w jej kierunku jest zale­cane krewnym chorego jako pier­wsze. Dzię­ki temu możli­we jest szy­bkie wskazanie osób potenc­jal­nie zagrożonych chorobą. Mając świado­mość takiego ryzy­ka, łatwiej o uchronie­nie się przed niebez­pieczny­mi skutka­mi schorzenia i reg­u­larne wykony­wanie badań pro­fi­lak­ty­cznych w kierunku przeład­owa­nia żelazem.

3. Stan­dardy diag­nos­ty­czne mówią, że badanie gene­ty­czne warto przeprowadz­ić zaraz po wykryciu zwięk­szonego WST (współczyn­nik sat­u­racji trans­fer­ryny). Rezul­tat tes­tu reg­u­lu­je dal­szą diag­nos­tykę.

Zobacz też: Hemochro­ma­toza – objawy, diag­nos­ty­ka, lecze­nie

4. Test gene­ty­czny najszy­b­ciej wskazu­je, czy u danej oso­by wys­tępu­je zagroże­nie uszkodzenia organów na skutek przeład­owa­nia żelazem. Jego wynik pozwala więc wdrożyć pro­fi­lak­tykę, np. w postaci reg­u­larnych badań krwi. Te para­me­try nie są ujęte w zwykłych bada­ni­ach mor­fo­log­icznych. Dzię­ki temu możli­wa sta­je się ochrona przed szkodli­wy­mi powikła­ni­a­mi.

5. Badanie DNA na hemochro­ma­tozę umożli­wia skróce­nie diag­nos­ty­ki – i to bard­zo! Według danych lit­er­atur­owych od pojaw­ienia się pier­wszych objawów do postaw­ienia diag­nozy mija śred­nio ok. 10 lat. Tak dłu­gi czas wyni­ka z tego, że początkowe symp­to­my są niespecy­ficzne (np. bóle brzucha jak przy celi­akii lub nietol­er­ancji lak­tozy).

hemochromatoza baner

Hemochromatoza – na czym polega?

To schorze­nie pole­ga­jące na nad­miernym odkłada­niu się żelaza w tkankach. Po dostar­cze­niu żelaza z jedze­niem lub suple­men­ta­mi pier­wiastek zaczy­na się kumu­lować, co uszkadza organy. Jakie? Przede wszys­tkim wątrobę, trzustkę, dwu­nast­nicę, serce, ner­ki i przysad­kę móz­gową. W kon­sek­wencji nie mogą one dzi­ałać praw­idłowo, co powodu­je m.in. niepłod­ność, impo­tencję, wczes­ną menopauzę, cukrzy­cę, nad­ciśnie­nie czy nawet raka wątrobowokomórkowego.

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na hemochro­ma­tozę? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 


Zobacz też: achon­droplaz­ja, alkatonuria, ane­mia sier­powa­tachoro­ba Alzheimera, choro­ba Gauchera, choro­ba WilsonaDal­tonizmDys­trofia mięśniowa Duchenne’a, far­makogenomi­ka,  faw­izmfeny­loke­tonuriahemochro­ma­toza, hemofil­ia, hiper­tri­choza, homo­cystynuria, kląt­wa Ondyny, mukowis­cy­doza, por­firia, rdzeniowy zanik mięśni, tri­so­mia 8, tri­so­mia 15, tri­so­mia 16, tri­so­mia 22zespół Beck­witha-Wiede­man­na, zespół Charge, zespół Cri du Chat, zespół Edward­sa, zespół Gilber­ta, zespół Kline­fel­tera, zespół Mar­fana, zespół Noo­nan, zespół Patau, prob­le­my skórne a celi­akia, zespół Ret­ta, zespół Sil­lvera-Rus­sel­la, zespół super­sam­i­cy, zespół Tourette’a, zespół Turn­era, trom­bofil­ia wrod­zona zespół Usheratest DNA , pora­da gene­ty­ka, gene­ty­czne choro­by meta­bol­icznePrekoncepcja.pl — jak zajść w ciążę? , wodor­owy test odd­e­chowy a badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy, kwa­sice u dzieci, bada­nia gene­ty­czne


kalen­darz ciążyobjawy ciąży poródktóry tydzień ciąży bada­nia w ciąży połógćwiczenia dla kobi­et w ciąży usg w ciążyniepłod­nośćjak leczyć niepłod­nośćlecze­nie niepłod­noś­ci , testy ojcost­wa, test DNA na ojcost­wo , badanie ojcost­wa , cena tes­tu na ojcost­wo, koszt tes­tu na ojcost­wo , bada­nia DNA Poz­nań

5 powodów, dla których warto wykon­ać badanie DNA na hemochro­ma­tozę

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
jerzy sewruk
Jak to jest żyć z chorobą rzadką? Wywiad z Jerzym Sewrukiem

Każdego roku w Białobrzegach pod Warszawą odbywają się międzynarodowe konferencje chorób rzadkich organizowane przez Stowarzyszenie...

Zamknij
,,,