ból brzucha wzdęcia baner
ból brzucha wzdęcia

Test na ojcostwo – poznaj jego rodzaje

Test na ojcost­wo to jedyny pewny sposób wyk­luczenia lub potwierdzenia ojcost­wa. Może być wyko­nany jeszcze w ciąży albo wów­czas, gdy dziecko przyjdzie na świat. Wszys­tko zależy od sytu­acji rodziny i celu bada­nia. Jakie są zatem rodza­je testów na ojcost­wo i czym się różnią?

test na ojcostwo

Test na ojcostwo – od 8. tygodnia ciąży

To najw­cześniej dostęp­ny test na ojcost­wo. Pole­ga on na pobra­niu krwi przyszłej mamy, z której następ­nie izolu­je się DNA – kobi­ety i dziec­ka. Zosta­je ono potem porów­nane z mate­ri­ałem od mężczyzny (wyi­zolowanym z wymazu z policz­ka).

Test na ojcost­wo w ciąży moż­na wykon­ać też w cza­sie badań pre­na­tal­nych, po 15. tygod­niu. Wów­czas mate­ri­ałem od dziec­ka jest płyn owod­niowy, a od rodz­iców – dowolne prób­ki.

Test na ojcostwo po narodzinach – do celów prywatnych

Badanie wykony­wane dla włas­nej wiedzy moż­na zre­al­i­zować anon­i­mowo lub z podaniem danych osobowych. Wyko­rzys­tu­je się do niego wymazy z policz­ka lub dowolne ele­men­ty z mate­ri­ałem gene­ty­cznym badanych, tzw. mikrośla­dy. Co moż­na przekazać do tes­tu na ojcost­wo?

Mogą to być np. uży­wana maszyn­ka do gole­nia, uży­wana szc­zotecz­ka do zębów, smoczek lub gryza­czek dziec­ka, włosy z cebulka­mi, chus­tecz­ka ze ślada­mi wydzieliny czy paznok­cie ze sko­rka­mi.

Test na ojcostwo po narodzinach – do celów sądowych

Jeśli wynik ma być wyko­rzys­tany w sądzie, np. w spraw­ie o ustal­e­nie ali­men­tów lub ustal­e­nie ojcost­wa, wykonu­je się test DNA na ojcost­wo do celów sądowych. Wyma­ga on real­iza­cji zgod­nie z konkret­ną pro­ce­durą, aby sąd miał pewność, że prze­badano odpowied­nie oso­by.

Chodzi przede wszys­tkim o sprawdze­nie tożsamoś­ci badanych, pobranie próbek (wymazy z policz­ka lub krew) w obec­noś­ci świad­ków, prze­badanie również mat­ki i dołącze­nie eksper­tyzy biegłego sądowego do wyniku.

Test na ojcostwo – zawsze pewny wynik

Bez wzglę­du na rodzaj wykony­wanego bada­nia i rodzaj wyko­rzysty­wanych próbek wynik zawsze jest tak samo pewny. Dlaczego? DNA człowieka jest ustalone już w momen­cie poczę­cia, a frag­men­ty anal­i­zowane w teś­cie nigdy się nie zmieni­a­ją. Są pon­ad­to iden­ty­czne w każdej komórce ciała danej oso­by.

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na ojcost­wo? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 


Zobacz też: achon­droplaz­ja, alkatonuria, ane­mia sier­powa­tachoro­ba Alzheimera, choro­ba Gauchera, choro­ba WilsonaDal­tonizmDys­trofia mięśniowa Duchenne’a, far­makogenomi­ka,  faw­izmfeny­loke­tonuriahemochro­ma­toza, hemofil­ia, hiper­tri­choza, homo­cystynuria, kląt­wa Ondyny, mukowis­cy­doza, por­firia, rdzeniowy zanik mięśni, tri­so­mia 8, tri­so­mia 15, tri­so­mia 16, tri­so­mia 22zespół Beck­witha-Wiede­man­na, zespół Charge, zespół Cri du Chat, zespół Edward­sa, zespół Gilber­ta, zespół Kline­fel­tera, marskość wątro­by a hemochro­ma­tozazespół Mar­fana, nad­mier­na pig­men­tac­ja skóryzespół Noo­nan, zespół Patau, prob­le­my skórne a celi­akia, zespół Ret­ta, zespół Sil­lvera-Rus­sel­la, zespół super­sam­i­cy, zespół Tourette’a, zespół Turn­era, trom­bofil­ia wrod­zona zespół Usheratest DNA , pora­da gene­ty­kaPrekoncepcja.pl — jak zajść w ciążę? , wodor­owy test odd­e­chowy a badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy, kwa­sice u dzieci, bada­nia gene­ty­czne


kalen­darz ciążyobjawy ciąży poródktóry tydzień ciąży bada­nia w ciąży połógćwiczenia dla kobi­et w ciąży usg w ciążyniepłod­nośćjak leczyć niepłod­nośćlecze­nie niepłod­noś­ci , testy ojcost­wa, test DNA na ojcost­wo , badanie ojcost­wa , cena tes­tu na ojcost­wo, koszt tes­tu na ojcost­wo , bada­nia ojcost­wa, badanie dna ojcost­wo, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, dna na ojcost­wo, test dna na ojcost­wo, testy dna na ojcost­wo

Test na ojcost­wo – poz­naj jego rodza­je

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
alzheimer
Alzheimer – poznaj gen, który podwyższa ryzyko zachorowania

Niewiele osób wie, że skłonność do zachorowania na Alzheimera może być zapisana w genach. Znaczenie...

Zamknij
,,,