Przeskocz do treści
coloalert

Test na ojcostwo – poznaj jego rodzaje

Test na ojcost­wo to jedyny pewny sposób wyk­luczenia lub potwierdzenia ojcost­wa. Może być wyko­nany jeszcze w ciąży albo wów­czas, gdy dziecko przyjdzie na świat. Wszys­tko zależy od sytu­acji rodziny i celu bada­nia. Jakie są zatem rodza­je testów na ojcost­wo i czym się różnią?

test na ojcostwo

Test na ojcostwo – od 8. tygodnia ciąży

To najw­cześniej dostęp­ny test na ojcost­wo. Pole­ga on na pobra­niu krwi przyszłej mamy, z której następ­nie izolu­je się DNA – kobi­ety i dziec­ka. Zosta­je ono potem porów­nane z mate­ri­ałem od mężczyzny (wyi­zolowanym z wymazu z policzka).

Test na ojcost­wo w ciąży moż­na wykon­ać też w cza­sie badań pre­na­tal­nych, po 15. tygod­niu. Wów­czas mate­ri­ałem od dziec­ka jest płyn owod­niowy, a od rodz­iców – dowolne próbki.

Test na ojcostwo po narodzinach – do celów prywatnych

Badanie wykony­wane dla włas­nej wiedzy moż­na zre­al­i­zować anon­i­mowo lub z podaniem danych osobowych. Wyko­rzys­tu­je się do niego wymazy z policz­ka lub dowolne ele­men­ty z mate­ri­ałem gene­ty­cznym badanych, tzw. mikrośla­dy. Co moż­na przekazać do tes­tu na ojcostwo?

Mogą to być np. uży­wana maszyn­ka do gole­nia, uży­wana szc­zotecz­ka do zębów, smoczek lub gryza­czek dziec­ka, włosy z cebulka­mi, chus­tecz­ka ze ślada­mi wydzieliny czy paznok­cie ze skorkami.

Test na ojcostwo po narodzinach – do celów sądowych

Jeśli wynik ma być wyko­rzys­tany w sądzie, np. w spraw­ie o ustal­e­nie ali­men­tów lub ustal­e­nie ojcost­wa, wykonu­je się test DNA na ojcost­wo do celów sądowych. Wyma­ga on real­iza­cji zgod­nie z konkret­ną pro­ce­durą, aby sąd miał pewność, że prze­badano odpowied­nie osoby.

Chodzi przede wszys­tkim o sprawdze­nie tożsamoś­ci badanych, pobranie próbek (wymazy z policz­ka lub krew) w obec­noś­ci świad­ków, prze­badanie również mat­ki i dołącze­nie eksper­tyzy biegłego sądowego do wyniku.

Test na ojcostwo – zawsze pewny wynik

Bez wzglę­du na rodzaj wykony­wanego bada­nia i rodzaj wyko­rzysty­wanych próbek wynik zawsze jest tak samo pewny. Dlaczego? DNA człowieka jest ustalone już w momen­cie poczę­cia, a frag­men­ty anal­i­zowane w teś­cie nigdy się nie zmieni­a­ją. Są pon­ad­to iden­ty­czne w każdej komórce ciała danej osoby.

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na ojcost­wo? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 

Oceń
mail