badania po poronieniu
badania po poronieniu

Hemochromatoza – objawy, diagnostyka, leczenie

Hemochro­ma­toza jest chorobą, przy której żela­zo nad­miernie odkła­da się w tkankach całego orga­niz­mu. To prowadzi do ich trwałego uszkodzenia i aż 200 razy pod­wyższa ryzyko raka wątro­by. Tym­cza­sem aż 3,8 mil­iona Polaków ma min­i­mum jed­ną zmi­anę w genie odpowiedzial­nym za to schorze­nie!

hemochromatoza

Hemochromatoza – nieprawidłowy metabolizm żelaza

Kiedy dostar­cza­sz tego pier­wiast­ka z poży­wie­niem czy suple­men­ta­mi, zaczy­na odkładać się w nad­mi­arze, pod postacią hemo­sy­deryny. To powodu­je uszkodze­nie tkanek i organów, które nie mogą później praw­idłowo pra­cow­ać.

Jakie organy cier­pią najbardziej? Przede wszys­tkim wątro­ba i trzust­ka, ale też serce, ner­ki, dwu­nast­ni­ca, przysad­ka móz­gowa i stawy.

Podob­ny artykuł: Marskość wątro­by — jej przy­czyną może być hemochro­ma­toza

Hemochromatoza – najczęściej ma podłoże genetyczne

U ok. 95% chorych za hemochro­ma­tozę odpowiada­ją mutac­je w genie HFE. Sza­cu­je się, że 1 na 8–10 osób może mieć cho­ci­aż jed­ną ze zmi­an w tym genie! Choro­ba ta częś­ciej pojaw­ia się u mężczyzn, ponieważ kobi­ety tracą żela­zo w trak­cie comiesięcznego krwaw­ienia. One także mogą zachorować, jed­nak zwyk­le później – kil­ka lat po menopauzie.

Hemochromatoza – pierwsze objawy

Pier­wsze objawy wys­tępu­ją ok. 30–40. roku życia, a do uszkodzenia tkanek dochodzi 10–20 lat później. Co powin­no Cię zaniepokoić? Głównie osła­bi­e­nie orga­niz­mu, zmęcze­nie, bóle brzucha, spadek kon­cen­tracji, a także zwyrod­nienia i bóle stawów. Po real­iza­cji badań krwi obser­wu­je się też wzrost amino­trans­fer­az.

Hemochromatoza – objawy późniejsze

Wraz z postępem choro­by i uszkodze­niem organów mogą wys­tąpić: cukrzy­ca, zaburzenia ryt­mu ser­ca, spadek libido, kłopo­ty z potencją, zmniejsze­nie lub zanik owłosienia, brą­zowe plamy na skórze, wczes­na menopauza, a nawet marskość wątro­by czy nowotwór.

Zobacz też: Nad­mier­na pig­men­tac­ja skóry – może być objawem choro­by gene­ty­cznej

Hemochromatoza – diagnostyka

Śred­nio aż 10 lat mija od pojaw­ienia się pier­wszych symp­tomów do postaw­ienia diag­nozy, a nierzad­ko choro­ba w ogóle pozosta­je nierozpoz­nana. Tym­cza­sem nielec­zona hemochro­ma­toza przez 5 lat zwięk­sza ryzyko śmier­ci o 60%.

Jeśli bada­nia krwi wykażą niepraw­idłowoś­ci i obec­ne są objawy, najlepiej wykon­ać bada­nia DNA. Dzię­ki nim moż­na postaw­ić jed­noz­naczną diag­nozę i sprawdz­ić, czy mutac­je w genie HFE są obec­ne.

hemochromatoza baner

Hemochromatoza – leczenie

Im szy­b­ciej zostanie postaw­iona diag­noza, tym szy­b­ciej będzie moż­na wdrożyć lecze­nie. To poz­woli uniknąć niebez­piecznych powikłań, a jeśli już nastąpiły – opóźnić ich rozwój. Hemochro­ma­tozę leczy się upus­ta­mi krwi. Na początku 1–2 razy w tygod­niu, a po uzyska­niu dobrych para­metrów krwi – co kil­ka miesię­cy.

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na hemochro­ma­tozę? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 


Zobacz też: achon­droplaz­ja, alkatonuria, ane­mia sier­powa­tachoro­ba Alzheimera, choro­ba Gauchera, choro­ba WilsonaDal­tonizmDys­trofia mięśniowa Duchenne’a, far­makogenomi­ka,  faw­izmfeny­loke­tonuriahemochro­ma­toza, hemofil­ia, hiper­tri­choza, homo­cystynuria, kląt­wa Ondyny, mukowis­cy­doza, por­firia, rdzeniowy zanik mięśni, tri­so­mia 8, tri­so­mia 15, tri­so­mia 16, tri­so­mia 22zespół Beck­witha-Wiede­man­na, zespół Charge, zespół Cri du Chat, zespół Edward­sa, zespół Gilber­ta, zespół Kline­fel­tera, zespół Mar­fana, zespół Noo­nan, zespół Patau, prob­le­my skórne a celi­akia, zmi­any osobowoś­ci i zachowa­niazespół Ret­ta, zespół Sil­lvera-Rus­sel­la, zespół super­sam­i­cy, zespół Tourette’a, zespół Turn­era, trom­bofil­ia wrod­zona zespół Usheratest DNA , pora­da gene­ty­ka, gene­ty­czne choro­by meta­bol­icznePrekoncepcja.pl — jak zajść w ciążę? , wodor­owy test odd­e­chowy a badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy, kwa­sice u dzieci, bada­nia gene­ty­czne


kalen­darz ciążyobjawy ciąży poródktóry tydzień ciąży, 1 tydzień ciąży, 10 tydzień ciąży, 11 tydzień ciąży, 12 tydzień ciążybada­nia w ciążypołóg, ćwiczenia dla kobi­et w ciążyusg w ciążyniepłod­nośćjak leczyć niepłod­ność, lecze­nie niepłod­noś­cibada­nia DNA na ojcost­wo, badanie DNA ojcost­wo, bada­nia ojcost­wa,  testy ojcost­wa, test DNA na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, cena tes­tu na ojcost­wo, koszt tes­tu na ojcost­wo , bada­nia dna Gdańskbada­nia dna Kraków, bada­nia dna Poz­nań, bada­nia dna Warsza­wa,  bada­nia dna Byd­goszcz,  badanie ojcost­wa Byd­goszcz 

Hemochro­ma­toza – objawy, diag­nos­ty­ka, lecze­nie

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
ból brzucha
Dokucza Ci ból brzucha? To typowy objaw celiakii, czyli trwałej nietolerancji glutenu

Zastanawiasz się dlaczego po zjedzeniu chleba czy makaronu zaczyna boleć Cię brzuch? Możliwe, że dzieje...

Zamknij
,,,