Przeskocz do treści
coloalert

Dokucza Ci ból brzucha? To typowy objaw celiakii, czyli trwałej nietolerancji glutenu

Zas­tanaw­iasz się dlaczego po zjedze­niu chle­ba czy makaronu zaczy­na boleć Cię brzuch? Możli­we, że dzieje się tak przez zawarty w tych pro­duk­tach gluten – białko zbożowe, którego Twój orga­nizm nie toleru­je. Jeśli więc odczuwasz ból brzucha, nie lekce­waż go! Taki objaw może świad­czyć o celi­akii – choro­bie gene­ty­cznej, którą najłatwiej diag­nozu­je się przy pomo­cy testów DNA.

ból brzucha

Dlaczego celiakia powoduje ból brzucha?

Celi­akia jest poważną chorobą autoa­gresy­wną o podłożu gene­ty­cznym, w której dochodzi do niepraw­idłowej reakcji orga­niz­mu na gluten i w kon­sek­wencji do uszkodzenia jeli­ta cienkiego. Gdy masz celi­ak­ię i jesz artykuły spoży­w­cze zaw­ier­a­jące ten skład­nik, Twój układ odpornoś­ciowy pro­duku­je prze­ci­w­ci­ała, które niszczą kosm­ki jeli­towe, uniemożli­wia­jąc im przyswa­janie skład­ników odży­w­czych z pokar­mu (bo taką właśnie pełnią funkcję).

Z tego powodu mogą się u Ciebie pojaw­ić niedobo­ry ważnych dla zdrowia makro – i mikroele­men­tów. To one, w połącze­niu z uszkodze­niem błony ślu­zowej jeli­ta będą wywoły­wały u Ciebie ból brzucha.

Celi­akia trwa przez całe życie. Nie możesz się z niej wyleczyć, ale możesz łagodz­ić jej objawy, a nawet całkowicie się ich pozbyć.

Dowiedz się więcej: Egze­ma, AZS, inne prob­le­my skórne? To może być celiakia!

Ból brzucha jest klasycznym objawem celiakii

Podob­nie jak inne dolegli­woś­ci ze strony układu traw­i­en­nego, np. nud­noś­ci, wymio­ty, biegun­ka, zaparcia czy wzdę­cia. Pamię­taj jed­nak, że doty­czą one zaled­wie 10% chorych. 90% osób dotknię­tych celi­ak­ią ma nato­mi­ast obawy zupełnie inne, niezwiązane z prze­wo­dem pokar­mowym. Mogą to być np.: zmęcze­nie, apa­tia, zaburzenia kon­cen­tracji, bóle kost­no-sta­wowe, bóle głowy, spadek libido, zaburzenia erekcji, zanik miesiącz­ki, a nawet poronienia. Są to objawy raczej mało specy­ficzne, które moż­na przyp­isać wielu innym chorobom. Ból brzucha może wys­tępować np. przy zes­pole jeli­ta drażli­wego albo przy tzw. nieswoistych zapale­ni­ach jelit. Jak zatem trafnie postaw­ić diag­nozę? Jest na to metoda.

baner-celiakia

 Ból brzucha jest wskazaniem do badania DNA na celiakię

Celi­akia wys­tępu­je tylko u osób, które posi­ada­ją określone hap­lo­typy (grupy genów). Typowym dla celi­akii jest hap­lo­typ HLA-DQ2,2HLA-DQ2,5 oraz HLA-DQ8. Jeśli badanie gene­ty­czne wykaże, że masz któryś z nich, to znaczy, że ist­nieje duże praw­dopodobieńst­wo, że ból brzucha, który tak Ci dokucza jest spowodowany właśnie celi­ak­ią. Jeśli wynik bada­nia nie stwierdzi obec­noś­ci żad­nego z tych genów, to na 100% nie masz celi­akii i już nigdy na nią nie zacho­ru­jesz – ani ter­az, ani w przyszłości.

Badanie gene­ty­czne na celi­ak­ię dostar­czy cen­nych infor­ma­cji nie tylko Tobie, ale również członkom Two­jej rodziny, ponieważ celi­akia jest chorobą dziedz­iczną. Jeśli ją masz, to ist­nieje ryzyko, że ma ją również ktoś z Twoich bliskich.

Przeczy­taj też: Dokucza Ci ciągłe zmęcze­nie? Poz­naj przy­czyny braku energii

celiakia-czat-genetyczne

Ból brzucha – dieta bezglutenowa pomoże się go pozbyć

Po postaw­ie­niu diag­nozy możesz zacząć lecze­nie pole­ga­jące na diecie bezg­lutenowej. Elimin­u­je się w niej wszys­tkie pro­duk­ty zaw­ier­a­jące gluten, a więc te wyt­warzane na bazie pszeni­cy, jęczmienia, żyta i owsa (lub z ich dodatkiem). Jeśli będziesz stosować się do diety bezg­lutenowej, ból brzucha i inne dolegli­woś­ci towarzyszące celi­akii znikną, a Ty znowu poczu­jesz radość z jedzenia ulu­bionych pro­duk­tów. Dieta bezg­lutenowa pomoże Ci również uchronić się przed powikła­ni­a­mi nielec­zonej celi­akii, np. przed chorobą nowot­worową, której ryzyko wys­tąpi­enia u osób dotknię­tych tym schorze­niem wzras­ta nawet 40-krotnie.

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na celik­ię? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

5/5 — (7 głosów / głosy) 
mail