antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

Egzema, AZS, inne problemy skórne? To może być celiakia!

Jeśli masz różnego typu prob­le­my skórne, prze­badaj się w kierunku celi­akii. To właśnie to schorze­nie może być odpowiedzial­na za zaostrze­nie objawów m.in. atopowego zapale­nia skóry (AZS) czy egze­my oraz pojaw­ie­nie się innych, nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci. Co więcej, u wielu celi­aków wys­tępu­je też choro­ba Düringa, nazy­wana „skórną postacią celi­akii”.

celiakia

Celiakia – choroba, która powoduje niedobory witamin i minerałów

Celi­akia – trwała nietol­er­anc­ja glutenu – to choro­ba autoim­muno­log­icz­na o podłożu gene­ty­cznym. Pole­ga na niewłaś­ci­wej reakcji na gluten. Jeśli ten skład­nik zostanie dostar­c­zony do orga­niz­mu, dochodzi do degradacji kosmków jeli­towych. Co się z tym wiąże? Kosm­ki jeli­towe odpowiada­ją za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych z poży­wienia i leków. Jeśli są zniszc­zone, niemożli­we jest przyswa­janie wit­a­min, min­er­ałów i innych potrzeb­nych sub­stancji.

Pow­stałe w ten sposób niedobo­ry nieko­rzyst­nie odbi­ja­ją się na orga­nizmie, powodu­jąc nie tylko prob­le­my skórne, ale również m.in. afty w jamie ust­nej, zanik szk­li­wa zębowego, spadek energii, spadek libido, zmęcze­nie, depresję, prob­le­my z płod­noś­cią (niepłod­ność) czy nawet nowot­wory. Tylko u ok. 10% chorych wys­tępu­ją kłopo­ty z ukła­dem traw­i­en­nym, np. bóle brzucha czy wzdę­cia.

Egzema, AZS, celiakia… Te choroby często się wiążą

Liczne bada­nia wykazu­ją, że choro­by autoim­muno­log­iczne częs­to ze sobą współwys­tępu­ją. Z tego powodu wielu chorych na AZS, egzemę czy łysie­nie plack­owate ma również celi­ak­ię, z czego w wielu przy­pad­kach nie zda­ją sobie sprawy. W kon­sek­wencji prob­le­my z wchła­ni­an­iem różnych sub­stancji nie tylko powodu­ją niedobo­ry, ale również uniemożli­wia­ją lecze­nie AZS, egze­my czy innych chorób skóry. Z tego powodu zaostrza­ją się nieprzy­jemne objawy tych schorzeń.

U wielu osób chorych na celi­ak­ię obec­na jest również choro­ba Düringa. Jej objawy to m.in. grud­ki, rumie­nie i pęcherzy­ki, które swędzą i zna­j­du­ją się przede wszys­tkim w zgię­ci­ach sta­wowych. Schorze­nie może być niepraw­idłowo zdi­ag­no­zowane – częs­to mylone jest właśnie z AZS.

Podejrzewasz u siebie celiakię? Zrób test DNA

To najprost­szy sposób, by sprawdz­ić, czy doty­czy Cię prob­lem celi­akii. Takie badanie wskaże bowiem, czy wys­tępu­ją u Ciebie geny odpowiedzialne za chorobę. Jeśli ich nie masz – nie cho­ru­jesz na celi­ak­ię i nigdy się u Ciebie nie pojawi. W przy­pad­ku wykrycia tych genów, lekarz zale­ci dal­szą diag­nos­tykę (oznacze­nie prze­ci­w­ci­ał) w celu sprawdzenia akty­wnoś­ci choro­by.

Sama obec­ność genów świad­czy tylko o predys­pozy­c­jach gene­ty­cznych do celi­akii. Najczęś­ciej choro­ba uak­ty­w­nia się u dzieci, osób starszych, w ciąży, pod wpły­wem stre­su czy właśnie u osób, które mają inne choro­by autoim­muno­log­iczne.

baner-celiakia

 

 Dieta bezglutenowa – jedyny sposób na celiakię

Obec­nie nie ma lekarst­wa na celi­ak­ię – jedynym sposobem, by ustrzec się niebez­piecznych skutków ubocznych jest prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową. Należy zro­bić to jed­nak dopiero wtedy, gdy choro­ba zostanie potwierd­zona. Elim­i­nac­ja glutenu musi być całkowi­ta (nawet min­i­mal­na ilość tego skład­ni­ka może być niebez­piecz­na) i trwać całe życie. Jeśli orga­nizm nie będzie miał z nim kon­tak­tu, kosm­ki jeli­towe zaczną się regen­erować. Dzię­ki temu zaczniesz wchła­ni­ać niezbędne sub­stanc­je odży­w­cze, a lekarst­wa zaczną dzi­ałać. Tym samym zmniejszysz objawy związane ze skórną lub całkowicie się ich pozbędziesz.
 

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na celi­ak­ię? Napisz do nas na adres: redakcja@genetyczne.pl

 

 

 


Zobacz też: achon­droplaz­ja, alkatonuria, ane­mia sier­powa­tachoro­ba Alzheimera, choro­ba Gauchera, choro­ba WilsonaDal­tonizmDys­trofia mięśniowa Duchenne’a, far­makogenomi­ka,  faw­izmfeny­loke­tonuriahemochro­ma­toza, hemofil­ia, hiper­tri­choza, homo­cystynuria, kląt­wa Ondyny, mukowis­cy­doza, por­firia, rdzeniowy zanik mięśni, tri­so­mia 8, tri­so­mia 15, tri­so­mia 16, tri­so­mia 22zespół Beck­witha-Wiede­man­na, zespół Charge, zespół Cri du Chat, zespół Edward­sa, zespół Gilber­ta, zespół Kline­fel­tera, zespół Mar­fana, zespół Noo­nan, zespół Patau, prob­le­my skórne a celi­akia, zmi­any osobowoś­ci i zachowa­niazespół Ret­ta, zespół Sil­lvera-Rus­sel­la, zespół super­sam­i­cy, zespół Tourette’a, zespół Turn­era, trom­bofil­ia wrod­zona zespół Usheratest DNA , pora­da gene­ty­ka, gene­ty­czne choro­by meta­bol­icznePrekoncepcja.pl — jak zajść w ciążę? , wodor­owy test odd­e­chowy a badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy, kwa­sice u dzieci, bada­nia gene­ty­czne


kalen­darz ciążyobjawy ciąży poródktóry tydzień ciąży, 1 tydzień ciąży, 10 tydzień ciąży, 11 tydzień ciąży, 12 tydzień ciążybada­nia w ciążypołóg, ćwiczenia dla kobi­et w ciążyusg w ciążyniepłod­nośćjak leczyć niepłod­ność, lecze­nie niepłod­noś­cibada­nia DNA na ojcost­wo, badanie DNA ojcost­wo, bada­nia ojcost­wa,  testy ojcost­wa, test DNA na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, cena tes­tu na ojcost­wo, koszt tes­tu na ojcost­wo , bada­nia dna Gdańskbada­nia dna Kraków, bada­nia dna Poz­nań, bada­nia dna Warsza­wa,  bada­nia dna Byd­goszcz,  badanie ojcost­wa Byd­goszcz 

Egze­ma, AZS, inne prob­le­my skórne? To może być celi­akia!

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
prekoncepcja
Prekoncepcja.pl — nowy portal o tym, jak dobrze przygotować się do ciąży

Aktualizacja: 5 marca 2018 r.  Genetyczne.pl ma nowego partnera – portal Prekoncepcja.pl, skierowany do wszystkich...

Zamknij
,,,