Jak opiekować się osobą chorą na Alzheimera? Genetyczne.pl Przeskocz do treści
coloalert

Jak opiekować się osobą chorą na Alzhaimera?

U bliskiej Ci oso­by wykry­to Alzheimera? Two­je wspar­cie i pomoc będą jej ter­az bard­zo potrzeb­ne. Dowiedz się, w jaki sposób opiekować się chorym na to schorze­nie, na czym pole­ga choro­ba i jak prze­b­ie­ga, a także w jaki sposób zmniejszyć u siebie ryzyko jej wystąpienia.

Jak opiekować się osobą chorą na Alzheimera

Alzheimer to choroba mózgu – na czym polega?

Mózg stop­niowo przes­ta­je praw­idłowo funkcjonować, co uniemożli­wia wykony­wanie nawet pozornie zwykłych czyn­noś­ci. Choro­ba pole­ga na obu­miera­niu neu­ronów i synaps, które nie mogą przekazy­wać infor­ma­cji. Wiąże się to przede wszys­tkim z odkładaniem szkodli­wego biał­ka. Za Alzheimera odpowiada­ją różne czyn­ni­ki – głównie wiek powyżej 65 lat, czyn­ni­ki gene­ty­czne (gen APOE4 zwięk­sza ryzyko choro­by aż 15-krot­nie) czy czyn­ni­ki środowiskowe (np. cukrzy­ca, niska akty­wność umysłowa, miażdży­ca czy zbyt wysok­ie stęże­nie triglicerydów).

Zobacz też: Demenc­ja – jej przy­czyną może być choro­ba Alzheimera

Choroba Alzheimera – etapy

choroba alzheimera infografika Alzheimer ma 3 zasad­nicze etapy. W pier­wszej fazie objawy są delikatne i obe­j­mu­ją głównie utratę pamię­ci krótkotr­wałej (lekkie kłopo­ty z zapamię­ty­waniem czy przy­pom­i­naniem sobie np. dat), lekkie zmi­any osobowoś­ci, prob­le­my z ori­en­tacją w nowym miejs­cu czy z koor­dy­nacją ruchową w cza­sie pre­cyzyjnych czyn­noś­ci (np. pisania).

Dru­gi etap choro­by to pogłębione prob­le­my z pamię­cią (np. z rozpoz­naniem blis­kich) i mową, wyco­fanie społeczne, kłopo­ty z wykony­waniem codzi­en­nych czyn­noś­ci, utra­ta zdol­noś­ci liczenia czy zmi­any osobowoś­ci. Częs­to zdarza­ją się również uro­je­nia. W ostat­niej fazie Alzheimera chory nie jest w stanie samodziel­nie funkcjonować, nie wykonu­je nawet zwykłych czyn­noś­ci i wyma­ga całkowitej opieki.

Alzheimer – opieka to wsparcie psychiczne

Zapewnie­nie poczu­cia bez­pieczeńst­wa jest w tym przy­pad­ku niezwyk­le istotne, ponieważ chory może czuć się zagu­biony czy zaniepoko­jony. Warto również – szczegól­nie na początku choro­by, gdy jej rozwój moż­na jeszcze opóźnić – pomóc chore­mu jak najdłużej zachować samodziel­ność. Oprócz pro­fesjon­al­nej reha­bil­i­tacji czy ter­apii dobrze znaleźć spec­jalne zaję­cia w domu. Mogą to być m.in. oglą­danie wspól­nie starych fotografii, zachę­canie do wykony­wa­nia codzi­en­nych czyn­noś­ci, zabawa z ukochanym zwierzę­ciem, trenin­gi pamię­ci czy wspólne hobby.

Alzheimer – opieka to wsparcie praktyczne

W domu, w którym prze­by­wa oso­ba cho­ra, warto zas­tosować kil­ka zasad i nowych rozwiązań, dzię­ki którym zapewnione zostanie bez­pieczeńst­wo całej rodzinie. Chodzi przede wszys­tkim o dos­tosowanie wszys­t­kich pomieszczeń, uza­leż­ni­a­jąc stopień zmi­an od zaawan­sowa­nia choro­by. Warto, aby chory miał swój pokój, który dobrze zna.

baner-alzheimer

Gdy chory może jeszcze samodziel­nie chodz­ić sprawdzą się m.in. duże zegary, kalen­darze (najlepiej z wyry­wany­mi kartka­mi), zabez­piecze­nie schodów, okien i gni­azdek, zmi­ana kuchen­ki gazowej na elek­tryczną, opisanie zawartoś­ci szafek czy nawet nakle­je­nie karteczek z nazwa­mi przedmiotów.

Badanie na chorobę Alzhaimera – sprawdź, czy masz gen APOE4

Obec­ność tego genu może zwięk­szać u Ciebie ryzyko Alzhaimera aż 15 razy! Jeśli więc bliska Ci oso­ba cho­ru­je, warto sprawdz­ić, czy również Ty masz wyższe praw­dopodobieńst­wo zachorowa­nia. Dzię­ki tej ważnej wiedzy masz szan­sę szy­bko wprowadz­ić odpowied­nią pro­fi­lak­tykę (m.in. zdrowy styl życia, akty­wność intelek­tu­al­ną), a w razie pojaw­ienia się pier­wszych objawów – od razu działać.

Dowiedz się więcej: Alzheimer – poz­naj gen, który pod­wyższa ryzyko zachorowania

Zdję­cie: Designed by Freepik

 

 

Oceń
mail