Demencja – jej przyczyną może być choroba Alzheimera Przeskocz do treści
coloalert

Demencja – jej przyczyną może być choroba Alzheimera

Przy­czyną demencji, czyli spad­ku sprawnoś­ci umysłowej, może być Alzheimer – gene­ty­cznie uwarunk­owana, postępu­ją­ca choro­ba mózgu. Oso­by, które na nią cier­pią mają m.in. prob­le­my z zapamię­ty­waniem, kojarze­niem, rozu­mie­niem oraz wykony­waniem prostych czyn­noś­ci. Choro­ba Alzhaimera jest związana z obec­noś­cią genu APOE ε*4. Wykry­wa­jąc go odpowied­nio wcześnie i wdraża­jąc lecze­nie, może­my spowol­nić rozwój choro­by. Ale po kolei…demencja

Utrata pamięci może być spowodowana wieloma chorobami – demencja i jej przyczyny

Najczęst­szą przy­czyną demencji są choro­by neu­rode­gen­er­a­cyjne (np. choro­ba Parkin­sona, otępi­e­nie z ciała­mi Levy’ego), w których dochodzi do stop­niowej utraty komórek ner­wowych. Najbardziej znanym przykła­dem demencji jest właśnie choro­ba Alzheimera. Na czym polega?

choroba alzheimera infografika W mózgu oso­by cier­piącej na tę chorobę odkłada­ją się dwie sub­stanc­je białkowe: beta-amy­loid oraz białko tau. Ich obec­ność powodu­je stop­niowe obu­mieranie neu­ronów, a co za tym idzie coraz gorsze prze­wodze­nie infor­ma­cji. Z cza­sem mózg przes­ta­je dzi­ałać praw­idłowo, a u chorego pojaw­ia­ją się prob­le­my z pamię­cią, kojarze­niem fak­tów czy ori­en­tacją w cza­sie i przestrzeni.

Czyn­nikiem sprzy­ja­ją­cym wys­tąpi­e­niu choro­by Alzheimera, oprócz najważniejszego czyn­ni­ka gene­ty­cznego, jest też podeszły wiek (więk­szość chorych ma pon­ad 65 lat), nis­ki poziom wyk­sz­tałce­nia, brak ruchu, niezdrowa dieta, czy hiperhomocysteinemia.

Gdy zapominamy imion bliskich – demencja i jej objawy

Oso­ba z demencją, w tym z chorobą Alzheimera, powoli traci sprawność umysłową. Początkowe objawy mogą być led­wo zauważalne – chory częś­ciej zapom­i­na, gdzie położył dany przed­miot, jest jak­by trochę zagu­biony. Tego typu zachowa­nia bard­zo częs­to tłu­maczymy sobie nat­u­ral­ny­mi proce­sa­mi starzenia. W prze­biegu choro­by Alzheimera prob­lem z pamię­cią jed­nak naras­ta i coraz bardziej utrud­nia codzi­enne funkcjonowanie. Chory zapom­i­na imion członków rodziny, myli oso­by, nie potrafi nazy­wać przed­miotów, ma zabur­zone poczu­cie cza­su i przestrzeni oraz kłopo­ty z koor­dy­nacją ruchową.

Podob­ny artykuł: Alzheimer – poz­naj gen, który pod­wyższa ryzyko zachorowania

W miarę postępu choro­by traci zdol­ność pisa­nia, czy­ta­nia, a gdy choro­ba jest już bard­zo zaawan­sowana także zdol­ność mówienia. W rezulta­cie wyko­nanie nawet najprost­szego zada­nia jest niemożli­we, a chory sta­je się niesamodziel­ny i całkowicie zależny od innych. Choro­bie Alzheimera towarzyszą też zmi­any nas­tro­ju i osobowoś­ci – chory traci zain­tere­sowanie otocze­niem, może być bardziej drażli­wy, a nawet mieć skłon­ność do agresji.

Demencja i choroba Alzheimera – obecność genu APOE ε*4 zwiększa ryzyko zachorowania

Ile razy? Jeśli jesteśmy nosi­ciela­mi 1 kopii genu, to ryzyko zachorowa­nia na Alzheimera wzras­ta u nas 3‑krotnie, jeśli 2, wów­czas to ryzyko wzras­ta nawet 15-krot­nie. Warto jed­nak zaz­naczyć, że mówimy tu tylko o predys­pozy­c­jach. Obec­ność genu nie oznacza, że jesteśmy skazani na chorobę Alzheimera. Świad­czy jedynie o więk­szym ryzyku zachorowa­nia. Dla odmi­any inny wari­ant genu APOE — APOEε*2 — chroni przed chorobą Alzheimera. Zwięk­sza za to ryzyko zachorowa­nia na hiper­lipopro­teine­mię typu III i choro­by sercowo-naczyniowe.

Aby być bardziej świadomym włas­nego stanu zdrowia i mieć na niego real­ny wpływ, warto jed­nak prze­badać się pod kątem genu APOE ε*4, wykonu­jąc proste badanie genetyczne.

Badanie genu APOE ε*4 – odpowie, czy demencja może być spowodowana Alzheimerem

Pamię­taj, że obec­ność genu nie skazu­je Cię na Alzheimera. Wiedząc, że jesteś jego nosicielem/ką możesz jed­nak pod­jąć dzi­ała­nia, które nie poz­wolą choro­bie się rozwinąć (np. wzbo­ga­ca­jąc dietę o określone wit­a­miny, ćwicząc pamięć czy upraw­ia­jąc sport). W ten sposób zyskasz więk­szą kon­trolę nad włas­nym życiem i być może ustrzeżesz się przed naprawdę poważną chorobą.

Ciekawy artykuł: Czy będą nowe bada­nia nad chorobą Alzheimera?

 

 

 

 

4.5/5 — (2 głosów / głosy) 
mail