Czy będą nowe badania nad chorobą Alzheimera? Przeskocz do treści
coloalert

Czy będą nowe badania nad chorobą Alzheimera?

Od lip­ca tego roku pol­skie ośrod­ki badaw­cze oraz uczel­nie wyższe i przed­siębiorstwa zaj­mu­jące się ochroną zdrowia mogą ubie­gać się o granty na bada­nia naukowe w ramach pro­gra­mu Inno­v­a­tive Med­i­cine Ini­tia­tive 2. Ruszyła bowiem kole­j­na, pią­ta już edy­c­ja konkur­su prowad­zonego właśnie przez IMI. Tym razem sku­pi­ono się na choro­bie Alzheimera oraz cukrzy­cy, chorób uznawanych za jeden najwięk­szych prob­lemów w dzisiejszym świecie. Środ­ki finan­sowe na real­iza­cję konkur­su pochodzą z dwóch źródeł: Komisji Europe­jskiej oraz Europe­jskiej Fed­er­acji Prze­mysłu i Sto­warzyszeń Far­ma­ceu­ty­cznych (EFPIA). Budżet na bada­nia wynosi w tym roku 95 mln euro, a pro­jek­ty moż­na składać do 13 października.

choroba Alzheimera

Misja Innovative Medicines Initiative

IMI to inic­jaty­wa, której celem jest budowanie współpra­cy pomiędzy ośrod­ka­mi badaw­czy­mi, fir­ma­mi far­ma­ceu­ty­czny­mi, jak również mały­mi i śred­ni­mi fir­ma­mi zaj­mu­ją­cy­mi się ochroną zdrowia. A wszys­tko to ma służyć opra­cowywa­niu innowa­cyjnych metod leczenia. Udzi­ał Pol­s­ki w pro­gramie jest wciąż jeszcze dość znikomy. Do tej pory z uni­jnych dotacji sko­rzys­tało zaled­wie 5 naszych ośrodków.

Dlaczego akurat choroba Alzheimera i jakie są jej objawy?

Twór­cy pro­gra­mu pod­kreśla­ją konieczność prowadzenia prac nad skuteczniejszy­mi meto­da­mi wal­ki z Alzheimerem. Społeczeńst­wo starze­je się, co oznacza, że chorych z roku na rok będzie przybywać.

W Polsce na ten rodzaj demencji cier­pi ok. 250 tysię­cy osób. Choro­ba Alzheimera ma charak­ter neu­rode­gen­er­a­cyjny i pole­ga na postępu­ją­cym zaniku komórek móz­gowych, w których gro­madzą się nad­mierne iloś­ci biał­ka – amy­loidu. Skutkiem tego są zaburzenia pamię­ci. W miarę roz­wo­ju choro­by pac­jent nie tylko nie rozpoz­na­je włas­nego odbi­cia w lus­trze, ale i członków najbliższej rodziny. Pon­ad­to ma ogromne trud­noś­ci z ucze­niem się i przyswa­janiem nowych infor­ma­cji. Chory powoli gubi wszys­tkie wspom­nienia z przeszłoś­ci, nie odna­j­du­je się też w ter­aźniejs­zoś­ci — bard­zo częs­to nie potrafi wskazać aktu­al­nej daty, godziny czy pory roku. W zaawan­sowanym sta­di­um traci też zdol­ność wykony­wa­nia tak proza­icznych czyn­noś­ci jak poruszanie się, jedze­nie czy mówie­nie — jest więc całkowicie uza­leżniony od innych.

Alzheimerowi towarzyszą też nagłe zmi­any nas­tro­jów, agres­ja, stany depresyjne i lękowe. Choro­ba prowadzi do śmier­ci pac­jen­ta, najczęś­ciej w skutek czyn­ników zewnętrznych, np. zapale­nia płuc czy odleżyn.

Choroba Alzheimera to choroba genetyczna

Naukow­cy nadal mają wiele wąt­pli­woś­ci co do przy­czyn postępu­jącego otępi­enia. Najczęś­ciej mówi się o czyn­nikach środowiskowych oraz zaburzeni­ach hor­mon­al­nych. Warto jed­nak pamię­tać, że w ok. 15–20% przy­pad­ków Alzheimer ma charak­ter dziedz­iczny, a za rozwój choro­by odpowiada­ją wadli­we geny.

Choroba cukrzycowa nerek – czym jest?

Inną chorobą na, której inic­ja­torzy pro­gra­mu skupili swo­ją uwagę jest cukrzy­ca, a konkret­nie cukrzy­cowa choro­ba nerek (nefropa­tia cukrzy­cowa). Pole­ga ona na uszkodze­niu nerek na skutek dłu­gotr­wałej hiper­g­likemii, czyli pod­wyżs­zonego poziomu cukru we krwi. Nielec­zona może nieste­ty prowadz­ić do całkowitej niewydol­noś­ci tego narzą­du. Czyn­ników sprzy­ja­ją­cych roz­wo­jowi choro­by moż­na wymienić co najm­niej kil­ka. Pier­wszym, najważniejszym będzie oczy­wiś­cie niewłaś­ci­we lecze­nie cukrzy­cy, ale też wiek, płeć i wresz­cie czyn­ni­ki gene­ty­czne.

Mimo ogrom­nego postępu medy­cyny wciąż ist­nieje wiele chorób, wobec których lekarze bezrad­nie rozkłada­ją ręce. Dzię­ki takim pro­gramom jak Inno­v­a­tive Med­i­cine Ini­tia­tive oraz ścisłej współpra­cy wielu ośrod­ków, być może uda się to zmienić. Naukow­cy widzą ciągła potrze­bę opra­cowywa­nia metod leczenia, które popraw­iły­by kom­fort życia chorych na całym świecie.

Autor: Natalia Jeziors­ka — redak­tor medyczny
Źródło infor­ma­cji: biotechnologia.pl
Zdję­cie: Designed by Katemangostar

 

 

 

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail