Badania przed szczepieniem-podstawowe-informacje Przeskocz do treści
coloalert

Badania przed szczepieniem

Badania przed szczepieniem - opinie rodziców, Badania przed szczepieniem a obowiązek wykonania szczepienia, Badania przed szczepieniem - w jakim czasie trzeba je wykonać, Badania przed szczepieniem - jakie mogą być do nich przeciwwskazania

Szczepi­enia ochronne to tem­aty­ka, która intere­su­je wielu rodz­iców. Wszyscy są za, ale ich wąt­pli­woś­ci zaczy­na­ją budz­ić niepożą­dane odczyny poszczepi­enne. Co moż­na zro­bić, aby zwięk­szyć bez­pieczeńst­wo swoich dzieci w tym temacie?

Bada­nia przed szczepi­e­niem — opinie rodziców
Bada­nia przed szczepi­e­niem a obow­iązek wyko­na­nia szczepienia
Bada­nia przed szczepi­e­niem — w jakim cza­sie trze­ba je wykonać?
Bada­nia przed szczepi­e­niem — jakie mogą być do nich przeciwwskazania?

Badania przed szczepieniem — opinie rodziców

Wielu rodz­iców przyz­na­je, że bada­nia przed szczepi­e­niem to doskon­ała sprawa, ponieważ dzię­ki nim moż­na zad­bać o bez­pieczeńst­wo szczepień pro­fi­lak­ty­cznych. Dzię­ki nim ist­nieje duże praw­dopodobieńst­wo elim­i­nacji niepożą­danych odczynów poszczepi­en­nych, które mogą prowadz­ić do poważnych uszczer­bków na zdrowiu.

Badania przed szczepieniem a obowiązek wykonania szczepienia

Każ­da oso­ba, która kwal­i­fikowana jest do szczepi­enia musi mieć wyko­nane odpowied­nie bada­nia ważne przez 24h. To na ich pod­staw­ie lekarz jest w stanie stwierdz­ić, czy pac­jent (nawet oso­ba dorosła!) może mieć wyko­nane takie szczepi­e­nie, czy też sprawę trze­ba odłożyć lub też całkowicie wyk­luczyć. Na pod­staw­ie tego bada­nia przed szczepi­e­niem może się również okazać, że całkow­ity schemat szczepień może zostać zmody­fikowany na potrze­by pacjenta.

Badania przed szczepieniem — w jakim czasie trzeba je wykonać?

Pod­sta­wowe bada­nia pro­fi­lak­ty­czne u dzieci wykony­wane są w gabinecie lekarskim przed samym szczepi­e­niem. Od niedaw­na moż­na wykon­ać bada­nia test NOVA lub test WES. Wyni­ki tes­tu NOVA otrzy­mu­je się po 5 tygod­ni­ach, bada­nia ekso­mu WES po 10 tygod­ni­ach. Rodz­ic powinien tak roz­planować wszys­tkie bada­nia dziec­ka, aby zdążyć wykon­ać je przed samym szczepieniem.

Badania przed szczepieniem — jakie mogą być do nich przeciwwskazania?

Orga­nizm człowieka w różny sposób reagu­je na daw­ki leku, jakie zosta­ją nam podane. Prze­ci­wwskazaniem do wyko­na­nia szczepi­enia mogą być cho­ci­aż­by choro­by meta­bol­iczne u dzieci, których na pier­wszy rzut oka w zupełnoś­ci nie widać. Dziecko przy­chodzi zdrowe na świat. Dopiero po wyko­na­niu szczepi­enia może dojść do “objaw­ienia” się choro­by, dlat­ego zale­ca się wyko­nanie badań gene­ty­cznych przed szczepi­e­niem, aby mieć pewność, że maluch w praw­idłowy sposób zareagu­je na wszys­tkie daw­ki leku, jakie zostaną mu podane.

Zobacz też:

Bada­nia gene­ty­czne noworodka

Mikro­macierze badanie

Czy padacz­ka jest dziedziczna?

mail