Test NIFTY pro a inne badania prenatalne Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY pro a inne badania prenatalne

Test NIFTY pro jest niein­wazyjnym badaniem pre­na­tal­nym, które częs­to pole­ca­ją przyszłe mamy. Czym jed­nak różni się test NIFTY pro od innych badań pre­na­tal­nych np. tes­tu PAPP‑a? Dlaczego właśnie to badanie warto wykon­ać? Sprawdź!

Co wyróż­nia NIFTY pro? Porów­nanie badań prenatalnych

Test NIFTY pro a konieczność wyko­na­nia innych badań prenatalnych

Test NIFTY pro — wskazania

Co wyróżnia NIFTY pro? Porównanie badań prenatalnych

Test NIFTY pro należy do grupy niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych tak jak test PAPP‑a czy badanie USG. Jest więc bez­pieczny dla dziec­ka i nie wiąże się z ryzykiem poronienia. Jed­nak czułość bada­nia jest w tym przy­pad­ku wyższa. Moż­na porów­nać ją do czułoś­ci badań inwazyjnych np. amniop­unkcji (pon­ad 99% dla tri­somii 21.). Czułość tes­tu NIFTY gwaran­tu­je nowoczes­na tech­nolo­gia badań gene­ty­cznych – NGS.

Na tle innych badań pre­na­tal­nych test NIFTY pro wyróż­nia także jego sze­ro­ki zakres badanych chorób. Zakres wielu badań tego rodza­ju obe­j­mu­je jedynie najczęś­ciej wys­tępu­jące choro­by, a badanie NIFTY pro może wykryć aż 94 schorzenia o podłożu gene­ty­cznym. Jego zakres obe­j­mu­je tri­somie, zmi­any licz­by chro­mo­somów płci oraz mikrod­elec­je i mikroduplikacje.

Test NIFTY jest także wiary­god­nym badaniem pre­na­tal­nym. Świad­czy o tym ogrom­na gru­pa kobi­et (pon­ad 9 000 000), które zde­cy­dowały się wykon­ać badanie.

Test NIFTY pro a konieczność wykonania innych badań prenatalnych

Test NIFTY pro podob­nie jak inne NIPT nie zastępu­je on badań prze­siewowych I trymestru ciąży. Przyszła mama na tym etapie ciąży powin­na wykon­ać USG. Badanie to może wykazać wady, które nie mają podłoża gene­ty­cznego, więc test NIFTY pro nie mógł­by ich wykryć.

Test NIFTY pro tak jak inne NIPT nie zastępu­je także inwazyjnych badań pre­na­tal­nych. Są one wskazane, jeśli test NIFTY wykaże niepraw­idłowoś­ci. Inwazyjne bada­nia pre­na­talne ostate­cznie potwierdzą lub wyk­luczą chorobę. W NIFTY pro wynik fałszy­wie pozy­ty­wny (test wykry­wa chorobę której nie ma) jest bard­zo rzad­ki (poniżej 0,05%) dzię­ki czemu w wielu przy­pad­kach moż­na uniknąć niepotrzeb­nej amniopunkcji.

Test NIFTY pro — wskazania

Test NIFTY pro jest szczegól­nie wskazany ciężarnym pac­jen­tkom w kilku sytuacjach:

  • W przy­pad­ku ciąży po 35 roku życia
  • W przy­pad­ku, gdy inne bada­nia pre­na­talne wykaza­ły nieprawidłowości
  • W przy­pad­ku wys­tępowa­nia chorób gene­ty­cznych w rodzinie
  • W przy­pad­ku prze­ci­wwskazań do wyko­na­nia badań inwazyjnych

Test NIFTY pro może wykon­ać także przyszła mama, która nie zna­j­du­je się w żad­nej z powyższych sytu­acji, a chci­ała­by po pros­tu sprawdz­ić zdrowie dziec­ka w bez­pieczny sposób.

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail