Padaczka emocjonalna - OBJAWY, DIAGNOZA, LECZENIE - zobacz Przeskocz do treści
coloalert

Padaczka emocjonalna – objawy, diagnoza, leczenie

Padacz­ka emocjon­al­na to rodzaj padacz­ki, który powodu­je charak­terysty­czne dla epilep­sji objawy oraz zaburzenia natu­ry emocjon­al­nej. Choro­ba ta może wywołać ogromne prob­le­my nie tylko ze zdrowiem fizy­cznym, ale także ze zdrowiem psy­chicznym epilep­ty­ka. Po zauważe­niu jakichkol­wiek jej objawów należy niezwłocznie wykon­ać odpowied­nie bada­nia, a w tym badanie genetyczne.

  1. Jak objaw­ia się padacz­ka emocjonalna?
  2. Padacz­ka emocjon­al­na – pro­ces diagnostyczny
  3. Padacz­ka emocjon­al­na – jakie badanie gene­ty­czne wykonać?
  4. Jak leczy się padaczkę emocjonalną?

Jak objawia się padaczka emocjonalna?

Padacz­ka emocjon­al­na powodu­je zaburzenia natu­ry emocjon­al­nej. Chorzy przez możli­wość wys­tąpi­enia niekon­trolowanego napadu odczuwa­ją ogól­ny niepokój, lęk i inne negaty­wne emoc­je. Obaw­ia­ją się oni, że napad padaczkowy wys­tąpi w nieod­powied­niej sytu­acji oraz że w trak­cie napadu nie będzie niko­go, kto mógł­by udzielić im pomocy.

Padacz­ka emocjon­al­na w wielu przy­pad­kach skutku­je ataka­mi pani­ki oraz próba­mi odi­zolowa­nia się od społeczeństwa.

Objawem padacz­ki emocjon­al­nej jest także niska samooce­na i brak wiary w siebie. Na znikomą pewność siebie chorych wpływ mają:

  • Ograniczenia w obszarze zawodowym – epilep­ty­cy nie mogą wykony­wać wszys­t­kich zawodów
  • Ograniczenia w innych aspek­tach życia w sporcie
  • Wyk­lucze­nie i styg­matyza­c­ja społecz­na w niek­tórych gru­pach społecznych (wyni­ka to przede wszys­tkim z niskiej świado­moś­ci społecznej na tem­at padaczki)

Kon­sek­wencją padacz­ki emocjon­al­nej mogą być prob­le­my ze zdrowiem psy­chicznym. Najczęś­ciej u epilep­tyków wys­tępu­je depres­ja. Pojaw­ia się ona przez ciągłe odczuwanie niepoko­ju i lęku oraz odi­zolowywanie się od społeczeńst­wa. Pogłębia ją fakt, że chorzy częs­to nie chcą roz­maw­iać o swoich dolegliwościach.

Padaczka emocjonalna – proces diagnostyczny

Padaczkę emocjon­al­ną diag­nozu­je się niemal tak samo, jak inny rodzaj epilep­sji. Pro­ces diag­nos­ty­czny należy rozpocząć od kon­sul­tacji u neu­rolo­ga. Lekarz przeprowadzi szczegółowy wywiad medy­czny z pac­jen­tem i zle­ci wyko­nanie właś­ci­wych badań. W przy­pad­ku pode­jrzenia padacz­ki najczęś­ciej zle­cane jest badanie obra­zowe (tomo­grafia kom­put­erowa lub rezo­nans mag­ne­ty­czny), badanie pra­cy mózgu (EEG), bada­nia z krwi oraz bada­nia genetyczne.

Pro­ces diag­nos­ty­czny padacz­ki nie zawsze jest prosty i szy­b­ki. Warto więc wykon­ać wszys­tkie bada­nia zale­cone przez lekarza, a szczegól­nie badanie gene­ty­czne. Dzię­ki niemu lekarz w więk­szoś­ci przy­pad­ków będzie mógł postaw­ić pewne rozpoz­nanie choro­by. Poz­woli to na szy­bkie wdroże­nie leczenia.

W przy­pad­ku pode­jrzenia padacz­ki emocjon­al­nej bada­nia gene­ty­czne są tak istotne, ponieważ 60% przy­pad­ków epilep­sji ma podłoże gene­ty­czne. Są więc one jedynym tak pewnym narzędziem diagnostycznym.

Padaczka emocjonalna – jakie badanie genetyczne wykonać?

Wybór właś­ci­wego bada­nia gene­ty­cznego na padaczkę nie jest zbyt prosty, ponieważ mamy wiele możli­woś­ci. Najlep­szym wyborem będzie badanie, które przeanal­izu­je kilkukrot­nie wiele genów. Warto także zwró­cić uwagę na tech­nikę wykony­wa­nia bada­nia. Pole­cane są testy gene­ty­czne wykony­wane za pomocą tech­nologii NGS (Sek­wencjonowanie Nowej Generacji).

Pan­el NGS padacz­ka pod­sta­wowy to badanie, w którym sprawdzane są 132 geny pow­iązane przez gene­tykę z objawa­mi padaczkowy­mi. Wykonu­je się je na próbce krwi pac­jen­ta, a na wynik oczeku­je się do 10 tygod­ni. Jest to badanie godne polece­nia w przy­pad­ku pode­jrzenia padacz­ki emocjonalnej.

Pac­jen­ci częs­to decy­du­ją się także na kom­plek­sowe badanie WES. Wykonu­je się je również za pomocą tech­nologii NGS. W stan­dar­d­owej wer­sji bada­nia WES sprawdzane są eksomy wszys­t­kich genów człowieka, czyli około 23 000 genów. Z kolei w wer­sji rozsz­er­zonej (test WES pre­mi­um) pod­dawane anal­izie są także intronowe frag­men­ty genów. Każdy gen sprawdzany jest kilkukrot­nie, aby wynik bada­nia był pewny i wiary­god­ny. Bada­nia te moż­na wykon­ać na pod­staw­ie prób­ki krwi pac­jen­ta lub wymazu z policz­ka. Czas oczeki­wa­nia na wynik to około 6–7 tygod­ni.

Jak leczy się padaczkę emocjonalną?

Padaczkę emocjon­al­ną moż­na leczyć far­mako­log­icznie poprzez leki zapisane przez lekarza neu­rolo­ga. Leki te są odpowied­nio dobier­ane do objawów pac­jen­ta oraz przy­czyny choro­by. Właś­ci­wie dobrane lecze­nie far­mako­log­iczne jest bez­pieczne i niein­wazyjne dla pac­jen­ta. Ist­nieje również sposób na chirur­giczne lecze­nie padacz­ki. Jest nim sty­mu­lac­ja ner­wu błęd­nego. Lecze­nie chirur­giczne padacz­ki może znaczą­co popraw­ić stan funkcjonowa­nia mózgu, ale niesie za sobą dużo więk­sze ryzyko wys­tąpi­enia powikłań.

Neu­rolodzy bard­zo częs­to zale­ca­ją epilep­tykom także stosowanie właś­ci­wej diety. W celu jej ułoże­nia chorzy są kierowani do diete­ty­ka klin­icznego. Skom­ponu­je on dietę pod objawy choro­by oraz zaży­wane leki.

W przy­pad­ku padacz­ki emocjon­al­nej bard­zo istotne jest zad­ban­ie o zdrowie psy­chiczne. Epilep­tyk nie powinien bagatelizować swoich objawów. Powinien on uczęszczać na ter­apię do psy­choter­apeu­ty. W więk­szoś­ci przy­pad­ków daje ona ogromne efek­ty – epilep­ty­cy są w stanie zaak­cep­tować swo­ją chorobę, a zaburzenia emocjon­alne są znacznie min­i­mal­i­zowane. Jeśli więc zauważamy u oso­by z padaczką objawy zaburzeń emocjon­al­nych, to powin­niśmy poważnie z nim o tym poroz­maw­iać i zachę­cić go do uczęszcza­nia na terapię.

Oceń
mail