Etapy ciąży - poznaj najważniejsze etapy ciąży - zobacz BADANIA Przeskocz do treści
coloalert

Poznaj najważniejsze etapy ciąży

Cały okres trwa­nia ciąży to ist­na karuzela emocji, hor­monów i zmi­an, a każdy tydzień przynosi nowe doz­na­nia i odkrycia dla przyszłych rodz­iców. Dlat­ego właśnie kole­jne etapy ciąży to doskon­ały czas, aby każ­da para odpowied­nio przy­go­towała się na nade­jś­cie upragnionego malucha.

etapy ciąży

Jakie są kluczowe etapy ciąży?

Ciąża trwa około 40 tygod­ni, które podzielone są na trzy trymestry, a każdy z nich zaj­mu­je okres 12 tygod­ni i przynosi nowe zmi­any w roz­wo­ju dziec­ka. Wszyscy przys­zli rodz­ice powin­ni więc dowiedzieć się, co czeka ich w następu­ją­cych po sobie eta­pach ciąży.

  1. Pier­wszy trymestr to bez wąt­pi­enia czas najwięk­szych zmi­an hor­mon­al­nych zachodzą­cych w orga­nizmie przyszłej mamy. Nic dzi­wnego — dziecko stop­niowo przeo­braża się z małej komór­ki, tworząc m.in. swo­je wewnętrzne narządy. Co ważne, już pod­czas pier­wszego trymestru rodz­ice mogą poz­nać płeć swo­jego przyszłego potomka.
  2. Dru­gi trymestr to czas inten­sy­wnego roz­wo­ju pło­du — maluch rośnie szy­bko, wyt­warza kole­jne narządy i sta­je się coraz bardziej widoczny.
  3. Trze­ci trymestr to ostat­ni etap ciąży. Dziecko sku­pia się na swoim dal­szym roz­wo­ju oraz wzmoc­nie­niu koś­ci, a oczeku­ją­ca mama odczuwa nasile­nie się skur­czów Brax­tona-Hick­sa, które zapowiada­ją nad­chodzące rozwiązanie. Maluch waży około 3 kg i stop­niowo kończy swo­je przy­go­towa­nia do przyjś­cia na świat.

Oprócz zmi­an, które zachodzą w roz­wo­ju malucha, kole­jne miesiące ciąży to stop­niowe zmi­any w życiu każdej ciężarnej kobi­ety. Przyszła mama musi radz­ić sobie z nieprzy­jem­ny­mi dolegli­woś­ci­a­mi, taki­mi jak nud­noś­ci, waha­nia apety­tu, zach­cian­ki, bóle nóg oraz zmęczenie.

Przeczy­taj też: Ciąża tydzień po tygod­niu — krót­ki prze­wod­nik dla mam

Regularne badania kontrolne

Nieza­leżnie od eta­pu ciąży, przyszła mama powin­na być pod nieustan­ną opieką lekarską. Konieczne są oczy­wiś­cie reg­u­larne wiz­y­ty kon­trolne, które powin­ny odby­wać się co 4 tygod­nie do 28 tygod­nia ciąży, co 2 tygod­nie między 28 a 36 tygod­niem oraz co tydzień, po 36 tygodniu.

Zdję­cie: Pixabay.com

 

 

 

mail