Ciąża tydzień po tygodniu - krótki przewodnik dla mam Przeskocz do treści
coloalert

Ciąża tydzień po tygodniu — krótki przewodnik dla mam

Ciąża tydzień po tygod­niu — to czas pełen zmi­an — zarówno u brzemi­en­nej kobi­ety, jak i u dziec­ka. Nic dzi­wnego, że każ­da przyszła mama chce bacznie śledz­ić wszys­tkie przemi­any jakim pod­dawane jest jej ciało oraz — przede wszys­tkim — jej ukochany maluch.

ciąża tydzień po tygodniu

Przebieg ciąży tydzień po tygodniu

Ciąża trwa około 40 tygod­ni, które dzielą się na 3 trymestry. Czym charak­teryzu­ją się poszczególne z nich?

  • Pier­wszy trymestr ciąży (1–12 tydzień) — Początkowy okres ciąży słynie przede wszys­tkim ze zmi­an hor­mon­al­nych w orga­nizmie przyszłej mamy. Pojaw­ia­ją się nud­noś­ci, sen­ność czy też wzmożony apetyt.
  • Dru­gi trymestr ciąży (13–26 tydzień) — Pod­czas tego cza­su hor­mo­ny nieco się uspoka­ja­ją, a rodz­ice sku­pi­a­ją się na obser­wowa­niu inten­sy­wnego roz­wo­ju malucha, który wykonu­je pier­wsze widoczne ruchy.
  • Trze­ci trymestr ciąży (27–40 tydzień) — Coraz bliżej rozwiąza­nia! W ostat­nim trymestrze dziecko rozwi­ja się jeszcze bardziej, a przyszła mama zaczy­na odczuwać skur­cze Brax­tona-Hick­sa, które przepowiada­ją coraz bliższy ter­min porodu.

Ciąża tydzień po tygodniu i kluczowe badania

Reg­u­larne bada­nia poma­ga­ją czuwać nad praw­idłowym prze­biegiem ciąży oraz roz­wo­jem dziec­ka. Kalen­darz ciąży przy­pom­ni Ci o wszys­t­kich niezbęd­nych tes­tach, których wyko­nanie zale­ca Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne. Nie zapom­i­naj również o swoich wiz­y­tach kon­trol­nych! Do 28 tygod­nia ciąży powin­naś uczęszczać na nie co 4 tygod­nie, między 28 a 36 tygod­niem — co 2, a w ostat­nim sta­di­um ciąży — co 7 dni.

Ciąża tydzień po tygodniu razem z kalendarzem ciąży

Chcesz wiedzieć co dzieje się pod­czas Two­jej ciąży, tydzień po tygod­niu? Odpowiedzi zna­jdziesz w poniższych artykułach, które razem tworzą tzw. kalen­darz ciąży. Dzię­ki nim dowiesz się jak prze­b­ie­ga rozwój Two­jego malucha oraz jak zmienia się jego wygląd wraz z każdym nowym tygod­niem. Zna­jdziesz tu również pomoc­ne rady, które pomogą Ci radz­ić sobie z wszelki­mi nieprzy­jem­ny­mi dolegli­woś­ci­a­mi. Należą do nich bóle nóg, nud­noś­ci czy niekon­wencjon­alne zach­cian­ki jedzeniowe.

Pierwszy trymestr w kalendarzu ciąży

1 tydzień ciąży, 2 tydzień ciąży, 3 tydzień ciąży, 4 tydzień ciąży, 5 tydzień ciąży, 6 tydzień ciąży, 7 tydzień ciąży, 8 tydzień ciąży, 9 tydzień ciąży, 10 tydzień ciąży, 11 tydzień ciąży, 12 tydzień ciąży, 13 tydzień ciąży, 14 tydzień ciąży

Drugi trymestr w kalendarzu ciąży

15 tydzień ciąży, 16 tydzień ciąży, 17 tydzień ciąży, 18 tydzień ciąży, 19 tydzień ciąży, 20 tydzień ciąży, 21 tydzień ciąży, 22 tydzień ciąży, 23 tydzień ciąży, 24 tydzień ciąży, 25 tydzień ciąży, 26 tydzień ciąży, 27 tydzień ciąży

Trzeci trymestr w kalendarzu ciąży

28 tydzień ciąży, 29 tydzień ciąży, 30 tydzień ciąży, 31 tydzień ciąży, 32 tydzień ciąży, 33 tydzień ciąży, 34 tydzień ciąży, 35 tydzień ciąży, 36 tydzień ciąży, 37 tydzień ciąży, 38 tydzień ciąży, 39 tydzień ciąży, 40 tydzień ciąży

mail