Zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt a ćwiczenia Przeskocz do treści
coloalert

Zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt a ćwiczenia

W przy­pad­ku wys­tąpi­enia zaburzeń napię­cia mięśniowego u niemowląt koniecz­na jest reha­bil­i­tac­ja. Przeprowadzać powin­ni ją wyk­wal­i­fikowani fizjoter­apeu­ci, ale także rodz­ice lub opiekunowie dziec­ka w domu. Jest to bard­zo istotne, ale nie wielu rodz­iców wie, jak to robić. Wyjaśniamy!

Zobacz więcej:

  1. Zaburzenia napię­cia mięśniowego u niemowląt- pozy­ty­wny wpływ ćwiczeń
  2. Zaburzenia napię­cia mięśniowego u niemowląt — meto­da ćwiczeń NDT Bobath
  3. Zaburzenia napię­cia mięśniowego u niemowląt — meto­da ćwiczeń Vojty
  4. Zaburzenia napię­cia mięśniowego u niemowląt- ćwiczenia w domu
  5. Zaburzenia napię­cia mięśniowego u niemowląt — bada­nia genetyczne

Zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt — pozytywny wpływ ćwiczeń

Jeśli niemowlę bory­ka się z zaburze­niem napię­cia mięśniowego, to for­mą leczenia są ćwiczenia. Bez nich nie ma możli­woś­ci poprawy. Jed­nak kluc­zowe znacze­nie ma moment zdi­ag­no­zowa­nia zaburzenia – im wcześniej się to stanie, tym bardziej skuteczne będą ćwiczenia, a reha­bil­i­tac­ja będzie trwała krócej.

Reha­bil­i­tac­ja powin­na prze­b­ie­gać głównie w gabinecie fizjoter­apeu­ty, który ćwiczenia dobierze do potrzeb niemowla­ka. Zale­ci on także rodz­i­com dziec­ka, jak powin­ni pra­cow­ać z nim w domu. Niezbędne są nie tylko ćwiczenia, ale także odpowied­ni sposób pod­noszenia, pielęg­nowa­nia, ubiera­nia i zabawy.

Zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt — metoda ćwiczeń NDT Bobath

Fizjoter­apeu­ci u dzieci z zabur­zonym napię­ciem mięśniowym częs­to sto­su­ją metodę ćwiczeń NTD Bobath. Meto­da ta wyko­rzys­tu­je plas­ty­czność mózgu, czyli zdol­ność mózgu do zmieni­a­nia swoich struk­tur poprzez dzi­ałanie bodźców z zewnątrz. W ćwiczeni­ach korzys­ta się z tzw. naucza­nia przez ruch. Jest on w nich tak prowad­zony, aby nie odb­ie­gał za bard­zo od wzor­ców z punk­tów kluc­zowych – tzw. punk­tów kon­troli. Punk­tem kon­troli jest np. obręcz barkowa oraz głowa. Meto­da NDT Bobath pon­ad­to zakła­da, że do ośrod­kowego układu ner­wowego należy dostar­czyć praw­idłowych doz­nań ruchowych oraz czu­ciowych. Kluc­zowe dla tej metody jest również hamowanie pato­log­icznych wzor­ców ruchowych oraz nau­ka postępowa­nia wraz z nat­u­ral­nym roz­wo­jem ruchowym.

Zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt — metoda ćwiczeń Vojty

Oprócz metody NDT Bobath fizjoter­apeu­ci w przy­pad­ku zaburzeń napię­cia mięśniowego częs­to wybier­a­ją także metodę Voj­ty. Zadaniem tej metody jest sty­mu­lac­ja ośrod­kowego układu ner­wowego oraz wspo­ma­ganie właś­ci­wych pro­cesów ruchowych niemowla­ka. Ćwiczenia te pole­ga­ją na ułoże­niu dziec­ka w konkret­nej pozy­cji do momen­tu pobudzenia sfery sty­mu­lacji. W tym cza­sie fizjoter­apeu­ta uciska dziecko w różnych punk­tach i obser­wu­je, jak dziecko reagu­je na dany ucisk. Jeśli uda się pobudz­ić sferę sty­mu­lacji, to dziecko będzie chci­ało napiąć konkretne grupy mięśni. Ćwiczenia te pow­tarza się po kil­ka razy, aby mózg wyt­worzył potrzeb­ne połączenia ner­wowe. Kon­sek­wencją metody Voj­ty będzie umiejęt­ność nap­ina­nia przez dziecko konkret­nych mięśni w życiu codziennym.

Zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt- ćwiczenia w domu

Dla praw­idłowego roz­wo­ju niemowla­ka z zaburzeni­a­mi napię­cia mięśniowego kluc­zowe są także ćwiczenia z rodzi­ca­mi w domu. Muszą być one jed­nak zale­cone przez fizjoter­apeutę, bo niewłaś­ci­wy­mi ćwiczeni­a­mi łat­wo jest zro­bić dziecku krzy­wdę. Oprócz ćwiczeń ter­apeu­ta może zale­cić także masaże oraz wibracje.

Oprócz ćwiczeń niezwyk­le istotne są także codzi­enne czyn­noś­ci — pod­nosze­nie, nosze­nie, kąpiel, ubieranie, przykładanie do pier­si oraz układanie do odbi­cia. Powin­ny być one wykony­wane bard­zo spoko­jnie. Niewskazane są żadne gwał­towne ruchy. Rodz­ice lub opiekunowie powin­ni także w odpowied­ni sposób baw­ić się z dzieck­iem – warto w zabaw­ie prze­my­cać ćwiczenia zale­cone przez fizjoterapeutę.

Zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt — badania genetyczne

W wielu przy­pad­kach zaburzenia napię­cia mięśniowego u niemowląt mają podłoże gene­ty­czne, dlat­ego w pro­ce­sie ich diag­no­zowa­nia warto wykon­ać bada­nia gene­ty­czne. Wykonu­jąc je, zysku­je­my pewność, co do wys­tąpi­enia u nas schorzeń gene­ty­cznych, ponieważ ich wynik jest niezmienny.

U niemowląt zaburzenia napię­cia mięśniowego częs­to nie są osob­ną jed­nos­tką chorobową, ale jedynie objawem innej choro­by. W ten sposób objaw­ia­ją się takie schorzenia jak:

Z tego powodu tym bardziej warto wykon­ać bada­nia gene­ty­czne, ponieważ są one jedyną możli­woś­cią praw­idłowego rozpoz­na­nia chorób oraz wdroże­nia właś­ci­wego leczenia.

Najlep­szym rozwiązaniem w przy­pad­ku zaburzeń napię­cia mięśniowego jest wyko­nanie kom­plek­sowego bada­nia gene­ty­cznego. Badanie, które sprawdza jedynie poje­dyncze geny, może być w tym przy­pad­ku nieskuteczne, ponieważ nie rozpoz­na wszys­t­kich nieprawidłowości.

Rekomen­dowanym badaniem kom­plek­sowym jest badanie ekso­mowe WES. Anal­izie pod­dawany jest w nim cały mate­ri­ał gene­ty­czny, czyli aż 23 000 genów. Badanie WES wykonu­je się za pomocą tech­nologii NGS (Sek­wencjonowa­nia Nowej Gen­er­acji). Pole­cana jest także rozsz­er­zona wer­s­ja tego bada­nia – test WES pre­mi­um. Ma ono szer­szy zakres — oprócz eksomów sprawdza się w nim także introny, które odpowiada­ją za 11% chorób gene­ty­cznych. W bada­niu tym ist­nieje także możli­wość sprawdzenia wrażli­woś­ci pac­jen­ta na leki. Bada­nia WES moż­na wykon­ać z prób­ki pobranej z krwi lub z wymazu z policz­ka. Pobranie prób­ki jest bezbolesne. Na wynik bada­nia oczeku­je się 6–7 tygodni.

Oceń
mail