Przeskocz do treści
coloalert

Filmy, seriale i książki o spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu są coraz częś­ciej rozpoz­nawane. Z tego powodu rośnie świado­mość społeczeńst­wa na ich tem­at. Aby rosła bardziej pow­sta­ją różne kam­panie społeczne, ale także filmy, seri­ale i książ­ki. Pokazu­ją one, jak wyglą­da życie autysty­ka oraz życie blis­kich im osób. Poniżej zna­j­du­je się lista najlep­szych dzieł, które porusza­ją tem­atykę autyzmu.

Zobacz:

 1. Filmy i seri­ale o autyzmie
 2. Książ­ki o autyzmie
 3. Czy to autyzm?

Filmy i seriale o autyzmie:

 • Rain Man” — bohaterem tego fil­mu jest Char­lie, który stracił ojca. Cały spadek po nim został przepisany na jego bra­ta, o którym Char­lie nie miał poję­cia. Bohater jedzie do bra­ta, aby odzyskać spadek po ojcu. Na miejs­cu Char­lie dowiadu­je się, że jego brat ma autyzm. W celu odzyska­nia spad­ku Char­lie pory­wa bra­ta, dzię­ki czemu wywiązu­je się między nimi więź.
 • Amaz­ing things Hap­pen” — jest to film o autyzmie dla dzieci i młodzieży, a właś­ci­wie filmik. Ma on na celu wyk­sz­tałce­nie w dzieci­ach świado­moś­ci na tem­at autyz­mu oraz budowanie w nich zrozu­mienia i akcep­tacji. Nie jest to pol­s­ki film o autyzmie, ale została stwor­zona jego wer­s­ja polska.
 • Latar­nia na wybrzeżu orek” — Bohaterem fil­mu jest naukowiec Beto. Zaj­mu­je się on orka­mi. Pewnego dnia poz­na­ję Loli i jej syna Tris­tana, który ma autyzm. Autysty­czne objawy chłop­ca zaczy­na­ją ustępować po obe­jrze­niu fil­mu o orkach. Loli postanaw­ia więc wyjechać do Argen­tyny, aby kon­takt Tris­tana z orka­mi był większy.
 • Adam” — jest to film o autyzmie i zes­pole Asperg­era. Tytułowy Adam bory­ka się właśnie z zespołem Asperg­era. Poz­na­je on sąsi­ad­kę Beth, którą ciekawi życie Adama. W końcu pojaw­ia się między nimi uczucie.
 • Aty­powy” — bohaterem seri­alu jest autysty­czny Sam. Ma on 18 lat. Sam bard­zo chci­ał­by żyć tak jak jego rówieśni­cy — mieć dziew­czynę, impre­zować. Ser­i­al w doskon­ały sposób obrazu­je codzi­enne funkcjonowanie osób z zaburzeni­a­mi ze spek­trum autyzmu.
 • Miłość w spek­trum” — jest to ser­i­al doku­men­tal­ny. Wys­tępu­ją w nim prawdzi­wi autysty­cy, którzy opowiada­ją o swoim życiu miłos­nym. Poruszane są tem­aty chodzenia na rand­ki, związku, planowa­nia ślubu.
 • Dobry Dok­tor” — bohaterem seri­alu jest autysty­czny lekarz – Shaun Mur­phy. Pewnego dnia przeprowadza się on z małej wsi do dużego mias­ta, gdzie zaczy­na pra­cow­ać w prestiżowym szpi­talu. Dzię­ki swo­je­mu tal­en­towi zjed­nu­je sobie współpra­cown­ików mimo trudności.
 • Teo­ria Wielkiego Podry­wu” — główny­mi bohat­era­mi seri­alu jest gru­pa 4 naukow­ców. Jeden z nich, Shel­don, wykazu­je cechy zespołu Asperg­era – nie potrafi on poprawnie odczy­ty­wać sarkaz­mu, ma prob­le­my w relac­jach między­ludz­kich, pow­tarza wiele rytu­ałów np. jedze­nie owsian­ki zawsze na śni­adanie w poniedzi­ałek. W seri­alu jed­nak nigdy nie zostało powiedziane, że Shel­don ma zespół Asperg­era. Ser­i­al obrazu­je, jak żyje oso­ba z taki­mi objawa­mi – ukazu­je jego życie w pra­cy, spotka­nia z przy­jaciół­mi, obow­iąz­ki domowe oraz życie miłosne.

Książki o autyzmie

 • Patrz mi w oczy. Moje życie z zespołem Asearg­era” — jest to książ­ka o autysty­cznym chłopcu, a konkret­nie chłopcu z zespołem Asperg­era. Autor książ­ki — John Elder Robin­son bory­ka się właśnie z tym zaburze­niem. Bohater żył w cza­sach, w których nikt jeszcze nie diag­no­zował zaburzeń ze spek­trum autyz­mu. Był on mało typowym dzieck­iem — lubił rozkrę­cać odbiorni­ki radiowe, jego logi­ka była specy­ficz­na i unikał kon­tak­tu wzrokowego. John potrafił również wiz­ual­i­zować dźwię­ki, co poz­woliło mu zdobyć pracę. Pewnego dnia dowiedzi­ał się o zes­pole Asperg­era, co zmieniło jego postrze­ganie świa­ta i siebie.
 • Błysk. Opowieść o wychowa­niu, geniuszu i autyzmie” — bohaterem książ­ki jest Jacob, u którego w wieku 2 lat rozpoz­nano autyzm. Żadne dzi­ała­nia lekarzy mu nie poma­gały, więc jego mama zajęła się ter­apią samodziel­nie. Dzię­ki temu Jacob upo­rał się ze wszys­tki­mi prob­le­ma­mi. Okaza­ło się, że jego iq jest bard­zo wysok­ie. Dzię­ki matce chło­piec został geniuszem.
 • Bar­wne cie­nie i nietop­erze. Życie w autysty­cznym świecie” — autorem tej książ­ki jest Axel Brauns, który ma zespół Asperg­era. Autor opisał w niej bard­zo dokład­nie to, jak postrze­ga świat, swo­je trud­noś­ci w relac­jach z inny­mi osoba­mi, prob­le­my z okazy­waniem uczuć.
 • Syn­drom czer­wonej hula­jnogii” — bohaterem książ­ki jest autystyk Michał. Dzi­ała­nia lekarzy nie są w jego przy­pad­ku skuteczne, więc próbu­je mu pomóc jego mama.

Czy to autyzm?

Jeśli w jakimkol­wiek filmie lub książce o autyzmie zauważyłeś objawy, które ma Two­je dziecko, to powinieneś jak najszy­b­ciej udać się na kon­sul­tację lekarską. Zdi­ag­no­zowanie zaburzenia da możli­wość wdroże­nia skutecznej ter­apii. Pro­ces diag­nos­ty­czny jest jed­nak dłu­gi i cięż­ki. Aby go usprawnić, warto wykon­ać gene­ty­czny test na autyzm, ponieważ zmi­any w genach mogą się przy­czy­ni­ać do pow­sta­nia autyzmu.

Pole­canym testem na autyzm jest badanie gene­ty­czne WES. Jest to kom­plek­sowe badanie, które bada zmi­any ekso­mowe w mate­ri­ale gene­ty­cznym. Odpowiada­ją one za 89% chorób gene­ty­cznych. Badanie WES wykonu­je się za pomocą nowoczes­nej tech­nologii NGS (Sek­wencjonowanie Nowej Gen­er­acji). Pole­cany jest również test WES pre­mi­um, który oprócz zmi­an ekso­mowych bada także poz­nane zmi­any intronowe.

Oceń
mail