Jak badania genetyczne potrafią przywrócić spokój - Genetyczne.pl Przeskocz do treści
coloalert

Jak badania genetyczne potrafią przywrócić spokój i bezpieczeństwo

Wpis spon­sorowany 

Przyszłej mamie bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją np. upewnić się, że z dzieck­iem jest wszys­tko w porząd­ku. Kobi­eta po poronie­niu może za ich pomocą dowiedzieć, że to nie z jej winy doszło do zakończenia ciąży, lecz z powodu losowej wady gene­ty­cznej u zar­o­d­ka. Testy DNA na ojcost­wo dają z kolei możli­wość unor­mowa­nia sytu­acji prawnej i finansowej.

To także szansa na odzyskanie radoś­ci życia oraz zapewnie­nie poczu­cia bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cji całej rodzinie. Potwierdza­jąc ojcost­wo, sta­jesz się lep­szym rodz­icem i pozwalasz dziecku doras­tać w atmos­ferze przy­należnoś­ci do rodziny. Co jeszcze możesz zyskać, wykonu­jąc badanie DNA na ustal­e­nie ojcostwa?

jak badania genetyczne potrafią przywrócić spokój

Przywróć radość życia i dobre samopoczucie

Jeśli nie masz pewnoś­ci co do ojcost­wa, czu­jesz się niepewnie i niespoko­jnie. Two­je życie pełne jest wąt­pli­woś­ci i rozterek. Wykonu­jąc test na ojcost­wo, możesz zni­welować te negaty­wne uczu­cia i rozpocząć zupełnie nowy etap! Odmień życie swo­je i swo­jej rodziny, zysku­jąc spokój, sta­bi­liza­cję i pewność już na zawsze. Popraw relac­je, stwórz szczere więzi i zapewnij sobie wewnętrzną harmonię.

Zobacz też: Bada­nia gene­ty­czne – pomoc­ne nie tylko w medycynie 

Odzyskaj kontrolę nad swoim życiem

We wszys­t­kich jego aspek­tach: prak­ty­cznych i emocjon­al­nych. Pewność, jaką da Ci badanie DNA, poz­woli Ci zaplanować przyszłość swo­ją i swo­jego dziec­ka oraz odzyskać panowanie nad emoc­ja­mi. Dzię­ki temu zyskasz spokój ducha, zad­basz o zdrowie psy­chiczne i zni­welu­jesz towarzyszą­cy Ci niepokój. Będziesz mógł również dobrze zaopiekować się dzieck­iem, dba­jąc o jego bez­pieczeńst­wo – również finansowe.

Zadbaj o zdrowie psychiczne swojego dziecka

Psy­chol­o­gowie są zgod­ni – pewność co do tożsamoś­ci i więzi rodzin­nych to jed­na z pod­sta­wowych potrzeb człowieka. Jeśli nie zapewnisz swo­je­mu dziecku świado­moś­ci co do pochodzenia i poczu­cia przy­należnoś­ci, w jego świecie pojaw­ią się chaos, stra­ch i smutek. Te negaty­wne emoc­je mogą skończyć się kłopota­mi emocjon­al­ny­mi również w przyszłości.

Stań się lepszym rodzicem i lepiej opiekuj się dzieckiem

Tylko pewny ojcost­wa tata może w pełni utożsami­ać się z dzieck­iem, zapew­ni­a­jąc mu troskę, miłość, dobre wychowanie i opiekę. Test DNA poz­woli Ci więc lep­iej przy­go­tować się do roli ojca, a Two­je dziecko będzie miało szan­sę doras­tać w atmos­ferze sza­cunku, bez­pieczeńst­wa i szcz­erych uczuć.

Pewność co do ojcost­wa korzyst­nie wpłynie też na kobi­etę – dzię­ki sta­bi­liza­cji i zni­welowa­niu negaty­wnych emocji stanie się ona lep­szą matką. Jeśli potwierdzisz ojcost­wo jeszcze w ciąży, zad­basz o korzyst­ny jej prze­bieg (zmniejszysz stres towarzyszą­cy kobiecie) i lep­iej przy­go­tu­jesz się do przyjś­cia dziec­ka na świat.


Tekst pow­stał we współpra­cy z ser­wisem testynaojcostwo.pl, www.testynaojcostwo.pl 

logo testynaojcostwo.pl

 

 


Oceń
mail