Badania genetyczne - pomoc nie tylko w medycynie - Genetyczne.pl Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne — pomocne nie tylko w medycynie 

Bada­nia gene­ty­czne potrafią ustal­ić, czy w naszym DNA nie ma mutacji odpowiedzial­nych za wys­tąpi­e­nie poważnej choro­by. Za ich pomocą może­my też ocenić same predys­pozy­c­je do zachorowa­nia na określone schorze­nie. Warto jed­nak mieć świado­mość, że z dobrodziejstw gene­ty­ki korzys­ta nie tylko medycyna.

Bada­nia DNA sprawdza­ją się bowiem w wielu aspek­tach naszego życia, np. w krymi­nal­istyce, rol­nictwie czy przy bada­ni­ach na usta­lanie bio­log­icznego ojcost­wa. Przyjrzyjmy się bliżej ostat­niemu z wymienionych zas­tosowań – tak pop­u­larnym dziś testom na ojcostwo.

badania genetyczne - pomocne nie tylko medycynie

Badania genetyczne na ojcostwo – wystarczy porównać DNA ojca z DNA dziecka

Tak! Poprzez porów­nanie mate­ri­ału gene­ty­cznego potenc­jal­nego ojca z mate­ri­ałem gene­ty­cznym dziec­ka moż­na pewnie potwierdz­ić lub wyk­luczyć ist­nie­nie pokrewieńst­wa między nimi. DNA dziec­ka skła­da się bowiem z genów w połowie odziedz­ic­zonych po matce, a w połowie po ojcu. Co więcej, mate­ri­ał gene­ty­czny jest taki sam bez wzglę­du na wiek badanej oso­by. Dlat­ego test na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić w dowol­nym momen­cie życia – obec­nie dostęp­ne są nawet testy na ojcost­wo w cza­sie ciąży.

Badania genetyczne na ojcostwo – badania o zadziwiająco wysokiej skuteczności

Za jego pomocą moż­na potwierdz­ić ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem wyższym niż 99, 9999% lub wyk­luczyć na 100%.
O pewnoś­ci wyniku ostate­cznie decy­du­je jed­nak licz­ba badanych mark­erów gene­ty­cznych, czyli inny­mi słowy licz­ba miejsc na DNA, jakie podawane są anal­izie. Maksy­mal­nie może być ich 34 (jest to najsz­er­sze badanie ojcost­wa dostęp­ne obec­nie na rynku). Są i takie lab­o­ra­to­ria, które wyda­ją wyni­ki, po przeanal­i­zowa­niu 16 mark­erów, jed­nak ist­nieje wtedy ryzyko potwierdzenia ojcost­wa z niższym prawdopodobieństwem.

Badania genetyczne

Badania genetyczne na ojcostwo – popularne, bo wygodne i łatwe w realizacji

Bada­nia gene­ty­czne na ojcost­wo cieszą się ros­nącą pop­u­larnoś­cią nie tylko ze wzglę­du na swo­ją zaskaku­ją­co wysoką skuteczność, ale również ze wzglę­du na to, że są łat­wo dostęp­ne i proste w real­iza­cji. Żeby zro­bić takie badanie wystar­czy wymaz z policz­ka, pobrany na paty­czek przy­pom­i­na­ją­cy ten do czyszczenia uszu, szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia, niedopałek papierosa lub dziecię­cy smoczek.

Wszys­tkie te przed­mio­ty (jak i wiele innych) są potenc­jal­nym nośnikiem ludzkiego DNA i moż­na z nich wykon­ać pewny test na ojcost­wo. Przy­go­towanie próbek do bada­nia zaj­mu­je dosłown­ie chwilę i moż­na to zro­bić w warunk­ach domowych, za to infor­ma­c­ja, której potem takie badanie dostar­cza służy nam przez resztę życia.

Badania genetyczne – czy moglibyśmy się bez nich obejść?

Na pewno było­by nam bez nich bard­zo ciężko. Dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym może­my dziś diag­no­zować poważne wady wrod­zone (np. zespół Dow­na) i to nawet u jeszcze nien­ar­o­d­zonych dzieci. Za ich pomocą może­my też określać predys­pozy­c­je do nowot­worów czy nietol­er­ancji pokar­mowych, takich jak np. celi­akia. Bada­nia gene­ty­czne częs­to wyko­rzysty­wane są również w krymi­nal­istyce do namierza­nia spraw­ców różnego typu przestępstw, poszuki­wa­nia zag­o­nionych osób, czy iden­ty­fikacji ofi­ar wypad­ków. Z badań gene­ty­cznych mogą wresz­cie korzys­tać mężczyźni, którzy z jakiegoś powodu wąt­pią w swo­je ojcost­wo i chcą się od tych wąt­pli­woś­ci uwolnić.


Tekst pow­stał we współpra­cy z ser­wisem testynaojcostwo.pl, www.testynaojcostwo.pl 

logo testynaojcostwo.pl

 

 


 

Oceń
mail