Dlaczego warto zdecydować się na badanie genetyczne WES? Przeskocz do treści
coloalert

Dlaczego warto zdecydować się na badanie genetyczne WES?

Badanie genetyczne WES - czy diagnoza genetyczna to najlepsze rozwiązanieBadanie gene­ty­czne na autyzm czy też inne choro­by wchodzi w zakres tes­tu WES. Warto je wykon­ać z wielu istot­nych powodów. Nieste­ty, ale zdarza się, że rodz­ice poświę­ca­ją dużo cza­su na przeprowadzanie wszel­kich innych badań jak np. z krwi i wciąż nie wiedzą, co dokład­nie dole­ga dziecku. Badanie gene­ty­czne WES pomoże rozwiać wiele wątpliwości.

Badanie gene­ty­czne WES — czy diag­noza gene­ty­cz­na to najlep­sze rozwiązanie?
Badanie gene­ty­czne WES jako badanie pro­fi­lak­ty­czne u dzieci
Badanie gene­ty­czne WES o obniżone napię­cie mięśniowe
Badanie gene­ty­czne WES — WES trio to najlep­szy wybór?

Badanie genetyczne WES — czy diagnoza genetyczna to najlepsze rozwiązanie?

Diag­noza gene­ty­cz­na bada­nia WES stanowi najlep­sze rozwiązanie, ponieważ na pod­staw­ie wyko­nanych badań moż­na poz­nać konkretne źródło prob­le­mu — potwierdze­nie staw­ianego pode­jrzenia choro­by. To poz­woli na wdroże­nie ukierunk­owanego leczenia, dzię­ki które­mu być może uda się zahamować dal­szy rozwój choro­by. Na pod­staw­ie diag­nozy gene­ty­cznej spec­jal­ista może przewidzieć dal­szy postęp choro­by i osza­cow­ać ryzyko zachorowa­nia wśród rodzeńst­wa dziecka.

Badanie genetyczne WES jako badanie profilaktyczne u dzieci

Badanie gene­ty­czne WES przy­czy­nia się do tego, że wprowadze­nie odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki wśród dzieci pomoże zapo­biec kole­jne­mu roz­wo­jowi pewnych schorzeń. Mogą one wiązać się na przykład z niewłaś­ci­wą dietą dziec­ka bądź jego suple­men­tacją. Badanie WES to gwaranc­ja szy­bkiej diag­nozy danej choro­by wrod­zonej. Badanie pro­fi­lak­ty­czne u dzieci może zad­bać o lep­szy rozwój malusz­ka. Jest ono zale­cane również wśród zdrowych dzieci, u których w rodzinie wys­tępu­ją krewni ze zdi­ag­no­zowaną jakąkol­wiek chorobą gene­ty­czną albo chorobą nowot­worową mającą podłoże genetyczne.

Badanie genetyczne WES a obniżone napięcie mięśniowe

Zale­ca się, aby wykon­ać badanie gene­ty­czne WES u dzieci z obniżonym napię­ciem mięśniowym. Diag­nos­ty­ka gene­ty­cz­na poz­woli na wykrycie ewen­tu­al­nych wszel­kich niepraw­idłowoś­ci. Na jej pod­staw­ie moż­na dowiedzieć się, dlaczego wys­tępu­je zmniejs­zone napię­cie mięśniowe. Na pod­staw­ie uzyskanego wyniku bada­nia gene­ty­cznego dla dzieci, spec­jal­ista będzie mógł pod­jęć konkretne dzi­ała­nia zmierza­jące do polep­szenia zdrowia małego pacjenta.

Badanie genetyczne WES — WES trio to najlepszy wybór?

Badanie WES trio to obec­nie najlep­szy wybór. Ten test pozwala na skon­trolowanie mate­ri­ału gene­ty­cznego nie tylko u dziec­ka, ale również wśród jego rodz­iców. Dzię­ki temu lekarz może szy­b­ciej znaleźć przy­czynę pojaw­ia­ją­cych się symp­tomów u dziec­ka. Sza­cu­je się, iż zdol­ność do możli­woś­ci ich rozpoz­na­nia może wzros­nąć aż do 15% adek­wat­nie do bada­nia WES.

mail