Badanie WES pozwala na wskazanie przeciwwskazań do profilaktycznych szczepień ochronnych Przeskocz do treści
coloalert

Badanie WES pozwala na wskazanie przeciwwskazań do profilaktycznych szczepień ochronnych

Czy badanie WES można wykonać jako badanie genetyczne przed szczepieniemChoro­by mające podłoże gene­ty­czne to gru­pa schorzeń, jakie mogą przez bard­zo dłu­gi czas nie dawać żad­nych objawów. Niek­tóre z tych chorób mogą zostać akty­wowane w wyniku sil­nego bodź­ca, takiego jak pro­fi­lak­ty­czne szczepi­e­nie ochronne. Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka obar­c­zonego ryzykiem dziedz­iczenia wadli­wych genów są najlep­szą for­mą profilaktyki.

Czy badanie WES moż­na wykon­ać jako badanie gene­ty­czne przed szczepieniem?
Czy wynik bada­nia WES może wykazać prze­ci­wwskaza­nia do szczepienia?
Badanie WES a odrocze­nie szczepienia
Jakie rodza­je bada­nia WES moż­na wykonać?

Czy badanie WES można wykonać jako badanie genetyczne przed szczepieniem?

Rodz­ice dziec­ka pode­j­mu­jąc decyzję o pod­da­niu dziec­ka szczepi­e­niu, zas­tanaw­ia­ją się, czy jest to dla malucha bez­pieczne. U dzieci zagrożonych ryzykiem chorób o podłożu gene­ty­cznym, szczepi­e­nie może stać się bodźcem akty­wu­ją­cym dzi­ałanie niepraw­idłowych genów i wywołanie groźnych powikłań chorobowych.

Pro­fi­lak­ty­czne gene­ty­czne badanie WES stanowi skuteczną pro­fi­lak­tykę stosowaną w celu wyk­luczenia potenc­jal­nych niepożą­danych skutków szczepień, dlat­ego warto wykon­ać to badanie przed szczepi­e­niem dziecka.

Czy wynik badania WES może wykazać przeciwwskazania do szczepienia?

Badanie WES to anal­iza całego geno­mu człowieka i porów­nanie jej z sek­wencją wzor­cową. Ten rodzaj anal­izy umożli­wia zdi­ag­no­zowanie niemal wszys­t­kich możli­wych schorzeń gene­ty­cznych u pac­jen­ta i wskazać prze­ci­wskaza­nia do szczepień. Wadli­we mutac­je genów mogą wywołać objawy choro­by dopiero po dłuższym cza­sie i mieć nieswoiste objawy.

Badanie WES a odroczenie szczepienia

W przy­pad­ku stwierdzenia u dziec­ka wadli­wych mutacji genów zale­cane jest odrocze­nie niek­tórych szczepień ochron­nych lub zmi­ana kalen­darza tych szczepień. Jed­nocześnie wcześnie postaw­iona diag­noza umożli­wia rozpoczę­cie leczenia  i ogranicze­nie roz­wo­ju choroby.

Jakie rodzaje badania WES można wykonać?

W pakiecie dostęp­nych badań gene­ty­cznych dla dzieci i dorosłych ist­nieją dwie wer­sje bada­nia WES Stan­dard i badanie WES Pre­mi­um, oba możli­we są do wyko­na­nia w wer­sji trio (WES trio), czyli rodz­ice i dziecko. Gene­ty­czne badanie na autyzm, gene­ty­czne bada­nia na padaczkę lub wrod­zone upośledze­nie odpornoś­ci wykonu­je się także w przy­pad­ku dzieci i dorosłych dotknię­tych objawa­mi chorobowy­mi, które uniemożli­wia­ją postaw­ie­nie jed­noz­nacznej diagnozy.

 

mail