Badania na padaczkę - co warto wiedzieć? Przeskocz do treści
coloalert

Badania na padaczkę — co warto wiedzieć?

Badania na padaczkę - czy drgawki u dziecka są już objawem padaczkiPadacz­ka, zwana epilep­sją, jest chorobą obe­j­mu­jącą cen­tral­ny układ ner­wowy. Najwięk­sze praw­dopodobieńst­wo jej wys­tąpi­enia wys­tępu­je przed pią­tym rok­iem życia lub po ukończe­niu 65 lat. Pojaw­ia się ona w wyniku zaburzeń w komu­nikacji między komórka­mi ner­wowy­mi mózgu. Objawy jej wys­tąpić mogą o każdej porze dnia i nocy. Częs­to pojaw­ia­ją się drgaw­ki, jed­nak nie w każdym przy­pad­ku. Jak diag­nozu­je się tę chorobę i jakie są bada­nia padacz­ki?

Bada­nia na padaczkę — czy drgaw­ki u dziec­ka są już objawem padaczki?
Bada­nia na padaczkę — czy padaczkę u dziec­ka moż­na wyleczyć?
Bada­nia na padaczkę — jakie bada­nia wykon­ać w kierunku padaczki?
Czy bada­nia na padaczkę rozwieją wąt­pli­woś­ci w przy­pad­ku pode­jrzenia padacz­ki u dziecka? 

Badania na padaczkę — czy drgawki u dziecka są już objawem padaczki?

Wiele osób zas­tanaw­ia się, czy same drgaw­ki u dziec­ka są już objawem padacz­ki. Co do zasady napad padaczkowy jest nagłym zaburze­niem czyn­noś­ci mózgu z powodu nad­miernych i gwał­townych wyład­owań elek­trycznych w komórkach ner­wowych. Objaw­iać się to może na różny sposób. U dzieci częs­to wyglą­da to, jak pozornie niegroźne zamyśle­nie, w cza­sie którego nie reagu­je ono na żadne bodźce, w tym głosy rodz­iców. W przy­pad­ku dorosłych prze­waża­ją drgawki.

Badania na padaczkę — czy padaczkę u dziecka można wyleczyć?

Nie ma jed­noz­nacznej odpowiedzi na pytanie, czy moż­na wyleczyć padaczkę u dzieci. Zależy to w dużym stop­niu od rodza­ju i zaawan­sowa­nia choro­by. Jed­nak im wcześniej zdi­ag­nozu­je się przy­czynę niety­powych dolegli­woś­ci u dziec­ka, tym lep­sza ksz­tał­tu­je się dla niego przyszłość. Lecze­nie padacz­ki prze­ważnie opiera się na far­makoter­apii, ale może to wywoły­wać niepożą­dane skut­ki uboczne.

Badania na padaczkę — jakie badania wykonać w kierunku padaczki?

W przy­pad­ku pode­jrzenia padacz­ki u dziec­ka należy niezwłocznie udać się do pedi­atry oraz lekarza neu­rolo­ga, który skieru­je na badanie EEG, rezo­nans mag­ne­ty­czny lub tomo­grafię kom­put­erową. Do bardziej zaawan­sowanych moż­na zal­iczyć bada­nia gene­ty­czne na padaczkę. Przykła­dem jest nowoczesne badanie WES (Whole Exome Sequenc­ing). Jest to spec­jal­ny test sprawdza­ją­cy wszelkie mutac­je w genach człowieka. Sek­wencjonu­je ono wszys­tkie znane do tej pory geny człowieka.

Czy badania na padaczkę rozwieją wątpliwości w przypadku podejrzenia padaczki u dziecka?

Bada­nia na padaczkę zde­cy­dowanie pozwala­ją określić, czy zna­j­du­ją się jakieś niepraw­idłowoś­ci w mózgu. Dzię­ki temu moż­na przewidy­wać, jakie jest praw­dopodobieńst­wo wys­tąpi­enia kole­jnego napadu drgawek u dziec­ka. Pozwala­ją także określić czy choro­ba jest naby­ta czy wrodzona.

mail