Badania na autyzm - pomoc w diagnozie i leczeniu autyzmu Przeskocz do treści
coloalert

Badania na autyzm — pomoc w diagnozie i leczeniu autyzmu

Badania na autyzm - czy dużo dzieci boryka się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?Autyzm to zaburze­nie, które doty­ka coraz więcej dzieci na całym świecie. Aktu­al­nie bada­nia na autyzm dają nam możli­wość poz­na­nia przy­czyny wys­tępu­ją­cych objawów oraz wprowadzenia właś­ci­wego dla potrzeb leczenia autyz­mu. W jaki sposób badanie WES poma­ga w diag­no­zowa­niu autyz­mu? Jakie są jego najsz­er­sze możli­woś­ci diagnostyczne?

Bada­nia na autyzm — czy dużo dzieci bory­ka się z zaburzeni­a­mi ze spek­trum autyzmu?
W jakim celu wykonu­je się bada­nia na autyzm?
Czy gene­ty­czne bada­nia na autyzm są w stanie postaw­ić diag­nozę autyzmu?
Jakie są najsz­er­sze bada­nia na autyzm?

Badania na autyzm — czy dużo dzieci boryka się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

U wielu dzieci na całym świecie zdi­ag­no­zowane są zaburzenia ze spek­trum autyz­mu. Autyzm to sze­rok­ie spek­trum, w którym objawy i ich nasile­nie mogą znacznie się różnić. Jed­nak wcześnie rozpoczę­ta ter­apia może znaczą­co popraw­ić funkcjonowanie dziec­ka. Dlat­ego wcześnie postaw­iona diag­noza jest bard­zo waż­na. Warto więc wykon­ać bada­nia na autyzm.

W jakim celu wykonuje się badania na autyzm?

Bada­nia na autyzm mają na celu nie tylko potwierdze­nie diag­nozy, ale także zrozu­mie­nie przy­czyny. Dzię­ki badan­iom takim jak test WES możli­we jest skróce­nie cza­su diag­nozy. Rodz­ice częs­to nie wiedzą, co dole­ga ich dziecku. Autyzm u dzieci ujaw­nia się prze­ważnie między 2, 3 rok­iem życia.

Czy genetyczne badania na autyzm są w stanie postawić diagnozę autyzmu?

Badanie WES nie daje bezpośred­niej odpowiedzi, ale może być kluc­zowym ele­mentem w pro­ce­sie diag­nozy. WES anal­izu­je około 23 000 genów. Cały pro­ces diag­nozy wykonu­je kli­ka spec­jal­istów – psy­cholog, neu­rolog oraz psy­chi­a­tra. Gene­ty­czne bada­nia na autyzm pomogą nam lep­iej zad­bać o przyszłość swo­jego dziecka.

Jakie są najszersze badania na autyzm?

Najsz­er­szym dostęp­nym obec­nie badaniem gene­ty­cznym w kierunku diag­nozy autyz­mu jest badanie WES. Na rynku dostęp­ne są również inne rodza­je tego tes­tu — WES Pre­mi­um, WES COMPLEX. Każde z nich może być wyko­nane jako badanie na autyzm. Lekarz gene­tyk pod­czas kon­sul­tacji doradzi odpowied­ni rodzaj tes­tu. Ceny bada­nia WES są różne, więc warto sprawdz­ić cen­nik lab­o­ra­to­ri­um. Bada­nia na autyzm mogą dostar­czyć dużo infor­ma­cji na tem­at przy­czyn autyz­mu.

mail