W czym pomagają badania genetyczne? Przeskocz do treści
coloalert

W czym pomagają badania genetyczne?

Badanie genetyczne u dzieci - jak wygląda? Na czym polega badanie genetyczne u dzieci? Jak się zleca badanie genetyczne u dzieci? Kiedy najlepiej wykonać badanie genetyczne u dzieci?

Geny — każdy człowiek jest ich dum­nym posi­adaczem. To w genach zapisana jest “his­to­ria” naszej rodziny. To właśnie dzię­ki nim moż­na dowiedzieć się, czy ktoś ma ten­dencję do chorowa­nia na różnego rodza­ju choro­by. Bada­nia gene­ty­czne są bard­zo pomoc­ne w dzisiejszych cza­sach. Sprawdź, jak wyglą­da­ją bada­nia gene­ty­czne i na czym polegają.

Badanie gene­ty­czne u dzieci — jak wygląda?
Na czym pole­ga badanie gene­ty­czne u dzieci?
Jak się zle­ca badanie gene­ty­czne u dzieci?
Kiedy najlepiej wykon­ać badanie gene­ty­czne u dzieci?

Badanie genetyczne u dzieci — jak wygląda?

Nie ma się czego obaw­iać, bowiem samo badanie jest bezbolesne. Od dziec­ka pobier­any jest wymaz z policz­ka lub prób­ka krwi. Dokładne badanie zależne jest od tego, co dokład­nie zle­ci lekarz. Są bowiem różne bada­nia gene­ty­czne i ich for­ma zależ­na jest od rozpoz­nanych objawów. Nie trze­ba się obaw­iać, że dziecko już od początku będzie pod­dawane skom­p­likowanym badaniom.

Na czym polega badanie genetyczne u dzieci?

Badanie jest bard­zo łatwe. Ist­nieją dwie formy takiego bada­nia gene­ty­cznego u dziec­ka. Pier­wsza for­ma to możli­wość przeprowadzenia jej w spec­jal­isty­cznym lab­o­ra­to­ri­um, aczkol­wiek atmos­fera tego miejs­ca może nieko­rzyst­nie wpły­wać na dzieci. Ist­nieje również możli­wość zamówienia pielęg­niar­ki mobil­nej do domu, dzię­ki czemu prób­ki do badanie gene­ty­cznego moż­na pobrać w domu — z czego samo dziecko na pewno bard­zo się ucieszy.

Jak się zleca badanie genetyczne u dzieci?

Badanie takie najczęś­ciej zle­ca lekarz rodzin­ny, który może wys­taw­ić skierowanie na pod­staw­ie częstych chorób wys­tępu­ją­cych u dzieci. Rodz­ic również może samodziel­nie poprosić o to, jeżeli widzi, że jego maluch lub starsze dziecko częs­to łapie infekc­je. Dodatkowo moż­na zamówić również taki paki­et badań pry­wat­nie, a zestaw do pobra­nia próbek zostanie przysłany do domu.

Kiedy najlepiej wykonać badanie genetyczne u dzieci?

W momen­cie, kiedy na własne oczy widz­imy, że dziecko wykazu­je niepoko­jące objawy. Mogą do nich należeć częste infekc­je. Takie bada­nia wykazu­ją również choro­by wrod­zone, które nie ujaw­ni­a­ją się w pier­wszych dni­ach życia. Częs­to uśpi­one przez wiele lat, ataku­ją ze zdwo­joną siłą, uniemożli­wia­jąc praw­idłową for­mę leczenia. Takie bada­nia warto zle­cić również wtedy, kiedy w rodzinie zan­otowano ciężkie przy­pad­ki chorobowe.

mail