👉 Genetyka po godzinach - sprawdź, co warto wiedzieć❗ Przeskocz do treści
coloalert

Genetyka po godzinach

now browsing by category

 
badania profilaktyczne na raka jelita grubego

Jakie badania profilaktyczne na raka jelita grubego warto wykonać?

Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne na raka jeli­ta grubego to szansa na ura­towanie życia. Dzię­ki nim może­my wykryć chorobę we wczes­nym sta­di­um roz­wo­ju, kiedy lecze­nie może przynieść oczeki­wane skut­ki. Sprawdź, jakie bada­nia pro­fi­lak­ty­czne na raka jeli­ta grubego najlepiej wykon­ać! Spis treś­ci: Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne na raka jeli­ta grubego — dlaczego warto je wykon­ać? Kolonoskopia…

geny a ryzyko nowotworów jak zminimalizować zagrożenie

Geny a ryzyko nowotworów — jak zminimalizować zagrożenie?

W naszych genach zna­j­dować mogą się mutac­je zwięk­sza­jące ryzyko roz­wo­ju chorób nowot­worowych. Na szczęś­cie takie predys­pozy­c­je nie oznacza­ją, że na pewno zacho­ru­je­my na nowotwór. Ryzyko roz­wo­ju choro­by może­my nieco zmniejszyć. Przeczy­tać, jak moż­na zmin­i­mal­i­zować zagroże­nie! Spis treś­ci: Rzuce­nie pale­nia Zdrowe odży­wian­ie Akty­wność fizy­cz­na Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne Rzuce­nie pale­nia Ryzyko roz­wo­ju nowotworu…

ryzyko chorób genetycznych w rodzinie jak je ocenić

Ryzyko chorób genetycznych w rodzinie — jak je ocenić? Kiedy to zrobić?

Nasze predys­pozy­c­je do zachorowa­nia na wiele chorób mogą kryć się w genach. Bard­zo częs­to są one przekazy­wane z pokole­nia na pokole­nie. Jak moż­na ocenić ryzyko chorób gene­ty­cznych w rodzinie? Kiedy warto to zro­bić? Przeczy­taj poniżej! Spis treś­ci: Dziedz­icze­nie predys­pozy­cji do chorób gene­ty­cznych Ryzyko chorób gene­ty­cznych w rodzinie — kiedy warto…

rola genetyki w leczeniu chorób rzadkich

Rola genetyki w leczeniu chorób rzadkich — jak geny wpływają na terapię?

Choro­by rzad­kie nie są najłatwiejsze do zdi­ag­no­zowa­nia. Ich objawy nie są zbyt charak­terysty­czne, dlat­ego cza­sa­mi ciężko jest je jed­noz­nacznie rozpoz­nać. Wiele z nich ma jed­nak podłoże gene­ty­czne, dlat­ego gene­ty­ka może nam pomóc w postaw­ie­niu diag­nozy i wdroże­niu odpowied­niej ter­apii. Sprawdź, jaka jest rola gene­ty­ki w lecze­niu chorób rzad­kich! Spis treści:…

genetyka a planowanie rodziny co warto wziąć pod uwagę

Genetyka a planowanie rodziny — co warto wziąć pod uwagę?

Na poczę­cie dziec­ka, ciążę i życie naszej pociechy ogrom­ny wpływ ma gene­ty­ka. Warto więc wziąć ją pod uwagę pod­czas planowa­nia rodziny. Jaka jest dokład­nie rola gene­ty­ki? Jak może ona wpłynąć na nasze dziecko? Co warto wziąć pod uwagę? Przeczy­taj w poniższym artykule! Spis treś­ci: Wpływ gene­ty­ki na ciążę i zdrowie…

grupa krwi dziecka

Grupa krwi dziecka — od czego zależy? Kiedy warto ją ustalić?

Każdy z nas powinien znać grupę krwi swo­jego dziec­ka. Może ona być bard­zo istot­na w przy­pad­ku zabiegu oper­a­cyjnego czy ewen­tu­al­nego wypad­ku. Sprawdź, od czego zależy gru­pa krwi dziec­ka i kiedy warto ją ustal­ić! Spis treś­ci: Gru­pa krwi dziec­ka — od czego zależy? Gru­pa krwi dziec­ka — kiedy warto ją ustalić?…

kształt brzucha w ciąży

Kształt brzucha w ciąży — co może oznaczać?

W ciąży stop­niowo pow­ięk­sza się kobiecy brzuszek. Może on być okrągły jak piłecz­ka, rozlany na boki lub spicza­sty. Ist­nieje przesąd, że na pod­staw­ie ksz­tał­tu brzucha w ciąży moż­na przewidzieć płeć dziec­ka. Czy to praw­da? Co może oznaczać ksz­tałt brzucha w ciąży? Przeczy­taj poniżej! Spis treś­ci: Ksz­tałt brzucha w ciąży —…

jak przyspieszyć poród

Jak przyspieszyć poród? Skuteczne sposoby

Twój ter­min poro­du już minął, a Two­jego malusz­ka wciąż nie ma na świecie? Nieste­ty nie wszys­tkie dzieci przy­chodzą na świat w ter­minie. Niek­tórym nie spieszy się na świat. W takiej sytu­acji niek­tóre ciężarne próbu­ją przyspieszyć swój poród. Uży­wa­ją do tego różnych sposobów. Sprawdź, jak przyspieszyć poród! Spis treś­ci: Przyspiesze­nie porodu…

brzuszek po ciąży

Brzuszek po ciąży — jak wygląda? Jak o niego zadbać?

Okres połogu dla wielu kobi­et jest trud­ny i bard­zo wyma­ga­ją­cy. Nie ułatwia go wygląd brzucha, który nie wyglą­da tak, jak przed ciążą. Jest to na szczęś­cie okres prze­jś­ciowy, jeśli tylko odpowied­nio się o niego zatroszczymy. Jak będzie wyglą­dał brzuszek po ciąży? Jak należy o niego zad­bać? Przeczy­taj poniżej! Spis treści:…

plamienia przed okresem

Plamienia przed okresem — możliwe przyczyny

Plamienia przed okre­sem to prob­lem, na który skarży się wiele pac­jen­tek. Za tą przy­padłoś­cią stać mogą różne przy­czyny. Niek­tóre z nich są bła­he, ale część z nich jest dość niebez­piecz­na. Sprawdź, jakie są najczęst­sze przy­czyny plamienia przed okre­sem i kiedy warto zgłosić się z tym do lekarza! Spis treś­ci: Plamienie…

noworodek kicha

Ratunku! Noworodek kicha! Co robić?

Świeżo upieczeni rodz­ice częs­to zaczy­na­ją panikować, gdy ich noworodek kicha. Najczęś­ciej jed­nak jest to spowodowane odruchem, który wyni­ka z fizjologii orga­niz­mu małego dziec­ka. Czym owy odruch jest spowodowany? Czy zawsze jest on przy­czyną kicha­nia u noworod­ka? Przeczy­taj w poniższym artykule! Spis treś­ci: Noworodek kicha — co to może oznaczać? Noworodek…

fryzury dla dziewczynek

Kucyk, warkoczy, kłos, czyli ciekawe fryzury dla dziewczynek

Więk­szość dziew­czynek marzy o długich włosach. Tutaj jed­nak pojaw­ia się prob­lem dla rodz­iców — jak te długie włosy oga­r­nąć? Pomogą nam w tym różne fryzury, dzię­ki którym włosy będą wyglą­dać pięknie, a dziew­czynce będzie wygod­nie. Sprawdź najlep­sze propozy­c­je fryzur dla dziew­czynek! Spis treś­ci: Fryzury dla dziew­czynek — kucyk Fryzury dla dziewczynek…

mail