ūüĎČ Genetyka po godzinach - sprawdŇļ, co warto wiedzieńá‚Ěó Przeskocz do treŇõci
badanie wes complex

Genetyka po godzinach

now browsing by category

 
jak utrzymańá r√≥wnowagńô mińôdzy pracńÖ a Ňľyciem rodzinnym

Jak utrzymańá r√≥wnowagńô mińôdzy pracńÖ a Ňľyciem rodzinnym?

R√≥wnowa¬≠ga mińôdzy pracńÖ a Ňľyciem pry¬≠wat¬≠nym to fun¬≠da¬≠ment szczńôŇõli¬≠wego Ňľycia. Dzińô¬≠ki niej bńôdziemy dobrze wykony¬≠wańá swo¬≠jńÖ pracńô, a przy tym nie zanied¬≠by¬≠wańá siebie i swoich blis¬≠kich. Zobacz, jak najŇāatwiej utrzy¬≠mańá r√≥wnowagńô mińôdzy pracńÖ a Ňľyciem rodzin¬≠nym! Spis treŇõ¬≠ci: Co daje r√≥wnowa¬≠ga mińôdzy pracńÖ a Ňľyciem rodzin¬≠nym? Jak utrzy¬≠mańá r√≥wnowagńô mińôdzy‚Ķ

czy badania genetyczne sńÖ konieczne dla dzieci z rzadkimi chorobami metabolicznymi

Czy badania genetyczne sńÖ konieczne dla dzieci z rzadkimi chorobami metabolicznymi?

Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne wyma¬≠ga¬≠jńÖ jak najszyb¬≠szego wdroŇľe¬≠nia leczenia. MoŇľe ono ura¬≠towańá zdrowie i Ňľycie pac¬≠jen¬≠ta. WczeŇõniej jed¬≠nak konieczne jest przeprowadze¬≠nie odpowied¬≠niej diag¬≠nos¬≠ty¬≠ki. Jak powin¬≠na ona wyglńÖ¬≠dańá? Czy bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne sńÖ konieczne dla dzieci z rzad¬≠ki¬≠mi choroba¬≠mi meta¬≠bol¬≠iczny¬≠mi? SprawdŇļ poniŇľej! Spis treŇõ¬≠ci: Czym sńÖ choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne? Diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych Czy bada¬≠nia genetyczne‚Ķ

wspieranie rozwoju mowy u dzieci praktyczne porady

Wspieranie rozwoju mowy u dzieci ‚ÄĒ praktyczne porady

Mowa dziec¬≠ka rozwi¬≠ja sińô juŇľ od pier¬≠wszych dni Ňľycia. Na to, jak bńôdzie sińô ona ksz¬≠taŇā¬≠towaŇāa, ogrom¬≠ny wpŇāyw majńÖ rodz¬≠ice. Nawet bard¬≠zo proste czyn¬≠noŇõ¬≠ci mogńÖ przynieŇõńá nam ogromne korzyŇõ¬≠ci. SprawdŇļ nasze prak¬≠ty¬≠czne porady na wspieranie roz¬≠wo¬≠ju mowy u dzieci! Spis treŇõ¬≠ci: M√≥w do dziec¬≠ka jak najwińôcej SŇāuchaj dziec¬≠ka Czy¬≠ta¬≠j¬≠cie ksińÖŇľki‚Ķ

jak zbudowańá dobrńÖ relacjńô z nastolatkiem

Jak zbudowańá dobrńÖ relacjńô z nastolatkiem?

Dobra relac¬≠ja z nas¬≠to¬≠latkiem brz¬≠mi jak wiel¬≠ki sukces. Porozu¬≠mie¬≠nie sińô z dzieck¬≠iem w wieku doras¬≠ta¬≠nia fak¬≠ty¬≠cznie moŇľe cza¬≠sa¬≠mi byńá wyzwaniem. Nie jest to jed¬≠nak niemoŇľli¬≠we. Dowiedz sińô, jak zbu¬≠dowańá dobrńÖ relacjńô z nas¬≠to¬≠latkiem! Spis treŇõ¬≠ci: Ustal zasady i ich przestrze¬≠gaj UwaŇľnie sŇāuchaj dziec¬≠ka Nie ograniczaj wol¬≠noŇõ¬≠ci nas¬≠to¬≠lat¬≠ka Nie kry¬≠tykuj znajomych‚Ķ

rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym

Jak zadbańá o rozw√≥j emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym?

Wiek przed¬≠szkol¬≠ny to bard¬≠zo waŇľny okres dla roz¬≠wo¬≠ju emocjon¬≠al¬≠nego dziec¬≠ka. To wŇāaŇõnie wtedy inten¬≠sy¬≠wnie rozwi¬≠ja¬≠jńÖ sińô kom¬≠pe¬≠tenc¬≠je, kt√≥re sńÖ fun¬≠da¬≠mentem dla Ňľycia w spoŇāeczeŇĄst¬≠wie. Bard¬≠zo waŇľne jest wińôc zatroszcze¬≠nie sińô o rozw√≥j emocjon¬≠al¬≠ny dziec¬≠ka w wieku przed¬≠szkol¬≠nym. SprawdŇļ, jak zro¬≠bińá to umiejńôt¬≠nie! Spis treŇõ¬≠ci: Czym jest rozw√≥j emocjon¬≠al¬≠ny? Jak przebiega‚Ķ

rak jelita grubego

Rak jelita grubego ‚ÄĒ czym charakteryzuje sińô to schorzenie?

Rak jeli¬≠ta grubego jest jed¬≠nym z najpowszech¬≠niejszych nowot¬≠wor√≥w zŇāoŇõli¬≠wych. Tylko w Polsce co roku jest on diag¬≠no¬≠zowany 18 000 razy[1] . Nieste¬≠ty wińôk¬≠szoŇõńá os√≥b prze¬≠gry¬≠wa walkńô z chorobńÖ przez zbyt p√≥Ňļne postaw¬≠ie¬≠nie diag¬≠nozy. UniknńÖńá tego moŇľ¬≠na poprzez rozpoz¬≠nanie pier¬≠wszych objaw√≥w i szy¬≠bkie wyko¬≠nanie test√≥w diag¬≠nos¬≠ty¬≠cznych. Spis treŇõ¬≠ci: Rak jeli¬≠ta grubego‚Ķ

paraplegia spastyczna u dzieci

Paraplegia spastyczna u dzieci ‚ÄĒ co to za schorzenie?

Para¬≠ple¬≠gia spasty¬≠cz¬≠na to rodzaj par¬≠al¬≠iŇľu, kt√≥ry pojaw¬≠ińá moŇľe sińô na skutek urazu lub choro¬≠by wrod¬≠zonej. Nieste¬≠ty jest on nieod¬≠wracal¬≠ny. Jed¬≠nak dzińô¬≠ki wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wej diag¬≠nozie i lecze¬≠niu moŇľe¬≠my zmniejszyńá jego skut¬≠ki. SprawdŇļ, co naleŇľy zro¬≠bińá, aby usprawnińá funkcjonowanie oso¬≠by z para¬≠plegińÖ spasty¬≠cznńÖ! Spis treŇõ¬≠ci: Para¬≠ple¬≠gia spasty¬≠cz¬≠na ‚ÄĒ czym jest? Para¬≠ple¬≠gia spasty¬≠cz¬≠na ‚ÄĒ objawy‚Ķ

jak bawi sińô dziecko z autyzmem

Jak bawi sińô dziecko z autyzmem?

Dzieci z autyzmem funkcjonu¬≠jńÖ nieco inaczej niŇľ ich r√≥wieŇõni¬≠cy. Prze¬≠jaw¬≠ia sińô to w r√≥Ňľnych sfer¬≠ach Ňľycia m.in. w zabaw¬≠ie. Przy¬≠jem¬≠noŇõńá autystykom spraw¬≠iańá mogńÖ czyn¬≠noŇõ¬≠ci, kt√≥re dla innych dzieci nie bńôdńÖ ani trochńô intere¬≠su¬≠jńÖce. Jakie to czyn¬≠noŇõ¬≠ci? Jak baw¬≠ińá sińô z dzieck¬≠iem w spek¬≠trum autyz¬≠mu? SprawdŇļ najlep¬≠sze przykŇāady zabawy dla dzieci‚Ķ

laboratorium genetyczne

Laboratorium genetyczne ‚ÄĒ jakie badania moŇľemy w nim wykonańá?

W lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um gene¬≠ty¬≠cznym moŇľe¬≠my wykon¬≠ańá wiele r√≥Ňľnych test√≥w. Dzińô¬≠ki nim zdi¬≠ag¬≠nozu¬≠je¬≠my wiele schorzeŇĄ, wykry¬≠je¬≠my przy¬≠czynńô niepŇāod¬≠noŇõ¬≠ci oraz potwierdz¬≠imy pokrewieŇĄst¬≠wo. SprawdŇļ, dzińô¬≠ki jakim badan¬≠iom w lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um gene¬≠ty¬≠cznym jest to moŇľli¬≠we! Spis treŇõ¬≠ci: Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne w diag¬≠nos¬≠tyce schorzeŇĄ wrod¬≠zonych Testy w kierunku niepŇāod¬≠noŇõ¬≠ci w lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych Testy na ojcost¬≠wo i pokrewieŇĄstwo‚Ķ

padaczka objawy przed atakiem

Jakie mogńÖ sińô pojawińá objawy przed atakiem padaczki?

Niek¬≠t√≥rzy chorzy na padaczkńô przed napa¬≠dem odczuwa¬≠jńÖ pewne charak¬≠terysty¬≠czne symp¬≠to¬≠my. Jest to tzw. aura padaczkowa. Dzińô¬≠ki niej moŇľe¬≠my wyczuńá zbliŇľa¬≠jńÖ¬≠cy sińô atak i lep¬≠iej sińô na niego przy¬≠go¬≠towańá. Jak ona dokŇāad¬≠nie wyglńÖ¬≠da? Dowiedz sińô, jakie mogńÖ sińô pojaw¬≠ińá objawy przed atakiem padacz¬≠ki! Spis treŇõ¬≠ci: Epilep¬≠s¬≠ja objawy przed atakiem ‚ÄĒ skńÖd‚Ķ

epilepsja czego nie wolno

Epilepsja ‚ÄĒ czego nie wolno choremu?

Padacz¬≠ka jest chorobńÖ, na kt√≥rńÖ cier¬≠pi okoŇāo 300 000 Polak√≥w. Warto wińôc wiedzieńá co nieco na jej tem¬≠at. Czego nie wol¬≠no robińá pod¬≠czas ataku padacz¬≠ki? SprawdŇļ, jak najlepiej pom√≥c chore¬≠mu! Spis treŇõ¬≠ci: Padacz¬≠ka ‚ÄĒ czego nie wol¬≠no robińá pod¬≠czas ataku padaczkowego? Epilep¬≠s¬≠ja ‚ÄĒ czego nie wol¬≠no chore¬≠mu przed napa¬≠dem? Padaczka‚Ķ

wzmoŇľone napińôcie mińôŇõniowe u dzieci starszych

Co oznacza obniŇľone i wzmoŇľone napińôcie mińôŇõniowe u dzieci starszych?

Zaburzenia napińô¬≠cia mińôŇõniowego to przy¬≠padŇāoŇõńá kojarzńÖ¬≠ca sińô gŇā√≥wnie z niemowlaka¬≠mi. MoŇľe ona jed¬≠nak doty¬≠czyńá takŇľe starszych dzieci. Jak moŇľe sińô to objaw¬≠iańá? Jaka jest przy¬≠czy¬≠na wzmoŇľonego i obniŇľonego napińô¬≠cia mińôŇõniowego u dzieci starszych? SprawdŇļ poniŇľej! Spis treŇõ¬≠ci: Prob¬≠le¬≠my z napińô¬≠ciem mińôŇõniowym ‚ÄĒ skńÖd sińô biorńÖ? WzmoŇľone i obniŇľone napińô¬≠cie mińôŇõniowe u‚Ķ

mail