ūüĎČ Genetyka po godzinach - sprawdŇļ, co warto wiedzieńá‚Ěó Przeskocz do treŇõci
badanie wes complex

Genetyka po godzinach

now browsing by category

 
kto jest naraŇľony na urodzenie dziecka z zespoŇāem Downa

Kto jest naraŇľony na urodzenie dziecka z ZespoŇāem Downa lub innńÖ chorobńÖ dziedzicznńÖ?

Zaawan¬≠sowane bada¬≠nia naukow¬≠c√≥w dajńÖ owoce, kt√≥re przy¬≠da¬≠jńÖ sińô takŇľe zwykŇāym oby¬≠wa¬≠telom. Dzińô¬≠ki nim wiemy juŇľ, kto jest naraŇľony na urodze¬≠nie dziec¬≠ka z ZespoŇāem Dow¬≠na. Tyczy sińô to teŇľ innych, niebez¬≠piecznych dla zdrowia i Ňľycia dzieci chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych. Grupy ryzy¬≠ka powin¬≠ny znańá wszys¬≠tkie oso¬≠by, kt√≥re sńÖ w tzw. wieku pro¬≠duk¬≠cyjnym. Jednak‚Ķ

czy kwas foliowy chroni przed zespoŇāem Downa

Czy kwas foliowy chroni przed ZespoŇāem Downa i innymi chorobami?

Kwas foliowy jest zwińÖzkiem, kt√≥rego orga¬≠nizm czŇāowieka nie potrafi wyt¬≠worzyńá. Zale¬≠ca sińô, aby suple¬≠men¬≠towaŇāa go kaŇľ¬≠da kobi¬≠eta w cińÖŇľy? Dlaczego? Czy kwas foliowy chroni przed ZespoŇāem Dow¬≠na? Jaki ma wpŇāyw na rozw√≥j dziec¬≠ka? SprawdŇļ! Spis treŇõ¬≠ci: WpŇāyw niedoboru kwa¬≠su foliowego na pŇā√≥d Kiedy naleŇľy suple¬≠men¬≠towańá kwas foliowy? Czy wystar¬≠czy dieta bogata‚Ķ

jak zmniejszyńá ryzyko zespoŇāu Downa

Jak moŇľna zmniejszyńá ryzyko ZespoŇāu Downa? Na co uwaŇľańá?

Zesp√≥Ňā Dow¬≠na stwierdza sińô Ňõred¬≠nio u 1 na 700 noworod¬≠k√≥w. Na czńôs¬≠totli¬≠woŇõńá tego schorzenia nie wpŇāy¬≠wa¬≠jńÖ takie czyn¬≠ni¬≠ki jak np. warun¬≠ki soc¬≠jalne, kli¬≠mat czy rasa. Czy moŇľ¬≠na, wińôc ustrzec swo¬≠je dziecko przed tri¬≠somińÖ 21? Jak moŇľ¬≠na zmniejszyńá ryzyko ZespoŇāu Dow¬≠na? Przeczy¬≠taj, a sińô dowiesz! Spis treŇõ¬≠ci: Zesp√≥Ňā Dow¬≠na a wiek matki‚Ķ

zesp√≥Ňā Downa rodzaje

Zesp√≥Ňā Dawna ‚ÄĒ rodzaje i wpŇāyw na Ňľycie czŇāowieka

W wyniku zmi¬≠an w pol¬≠skim usta¬≠wodaw¬≠st¬≠wie, coraz wińôcej par obaw¬≠ia sińô powoŇāa¬≠nia na Ňõwiat chorego dziec¬≠ka. Czy sŇāusznie? Prob¬≠lem ten przed¬≠staw¬≠imy na przykŇāadzie tri¬≠somii 21, znanej bardziej jako Zesp√≥Ňā Daw¬≠na. Rodza¬≠je, w kt√≥rych on wys¬≠tńôpu¬≠je r√≥Ňľnicu¬≠je spos√≥b funkcjonowa¬≠nia chorego. Spis treŇõ¬≠ci: Zesp√≥Ňā Dow¬≠na ‚ÄĒ objawy fizy¬≠czne i psy¬≠chiczne Zesp√≥Ňā Downa‚Ķ

choroba Wolmana

Czym jest choroba Wolmana?

Choro¬≠ba Wol¬≠mana to doŇõńá tajem¬≠nicza nazwa. MaŇāo os√≥b zda¬≠je sobie sprawńô o ist¬≠nie¬≠niu tego schorzenia, poniewaŇľ jest ono bard¬≠zo rzad¬≠ko diag¬≠no¬≠zowane. Warto jed¬≠nak zdawańá sobie sprawńô z ist¬≠nienia tej choro¬≠by, poniewaŇľ ma ona bard¬≠zo powaŇľny prze¬≠bieg. Czym wińôc jest choro¬≠ba Wol¬≠mana? Jak jńÖ rozpoz¬≠nańá? Dowiesz sińô z naszego najnowszego artykuŇāu!‚Ķ

choroba Jansky'ego Bielschowsky'ego

Choroba Jansky‚Äôego Bielschowsky‚Äôego ‚ÄĒ co to za schorzenie?

Choro¬≠ba Jan¬≠sky‚Äôego Bielschowsky‚Äôego to rzad¬≠ka choro¬≠ba meta¬≠bol¬≠icz¬≠na, kt√≥rej pier¬≠wsze objawy pojaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô juŇľ u niemowlńÖt. Nieste¬≠ty ma ona bard¬≠zo cińôŇľ¬≠ki prze¬≠bieg i czńôs¬≠to prowadzi do Ňõmier¬≠ci dziec¬≠ka. Czy moŇľ¬≠na sińô przed tym uchronińá? Jak w og√≥le rozpoz¬≠nańá chorobńô Jan¬≠sky‚Äôego Bielschowsky‚Äôego? Odpowiedzi na te i inne pyta¬≠nia zna¬≠jdziesz w naszym najnowszym‚Ķ

choroba Santavuori Haltia

Choroba Santavuoriego-Haltii

Choro¬≠ba San¬≠¬≠tavuoriego-Haltii to rzad¬≠ka choro¬≠ba gene¬≠ty¬≠cz¬≠na. Jej pier¬≠wsze objawy zobaczyńá moŇľe¬≠my juŇľ u maŇāych dzieci. Nieste¬≠ty choro¬≠ba ta ma bard¬≠zo cińôŇľ¬≠ki prze¬≠bieg. Jak moŇľ¬≠na jńÖ rozpoz¬≠nańá? Czy da sińô wyleczyńá chorobńô San¬≠¬≠tavuoriego-Haltii? Dowiedz sińô z naszego najnowszego artykuŇāu! Spis treŇõ¬≠ci: Choro¬≠ba San¬≠¬≠tavuoriego-Haltii ‚ÄĒ co to jest? Choro¬≠ba San¬≠¬≠tavuoriego-Haltii ‚ÄĒ objawy Choroba‚Ķ

postńôpujńÖce poraŇľenie najńÖdrowe

PostńôpujńÖce poraŇľenie najńÖdrowe ‚ÄĒ objawy, przyczyny, leczenie

Postńôpu¬≠jńÖce poraŇľe¬≠nie jńÖdrowe to niebez¬≠pieczne schorze¬≠nie, kt√≥re w kr√≥tkim cza¬≠sie doprowadza do caŇākowitego unieru¬≠chomienia pac¬≠jen¬≠ta. Czńôs¬≠to myli sińô je z chorobńÖ Parkin¬≠sona, poniewaŇľ choro¬≠by te mogńÖ objaw¬≠iańá sińô podob¬≠nie. Co jest przy¬≠czynńÖ postńôpu¬≠jńÖcego poraŇľe¬≠nia najńÖdrowego? Jak rozpoz¬≠nańá tńô chorobńô? Czy moŇľ¬≠na jńÖ wyleczyńá? Dowiedz sińô poniŇľej! Spis treŇõ¬≠ci: Czym jest‚Ķ

choroba Alexandra

Choroba Alexandra ‚ÄĒ co to takiego? Jak sińô objawia?

Choro¬≠ba Alexan¬≠dra to rzad¬≠kie schorze¬≠nie gene¬≠ty¬≠czne. Ma ono cińôŇľ¬≠ki i postńôpu¬≠jńÖ¬≠cy prze¬≠bieg. JuŇľ w cińÖgu kilku miesińô¬≠cy moŇľe ona doprowadz¬≠ińá do Ňõmier¬≠ci. Jak sińô objaw¬≠ia? Czy da sińô wyleczyńá chorobńô Alexan¬≠dra? Odpowiedzi na wszys¬≠tkie pyta¬≠nia zna¬≠jdziesz poniŇľej! Spis treŇõ¬≠ci: Czym jest choro¬≠ba Alexan¬≠dra? Przy¬≠czyny choro¬≠by Alexan¬≠dra Objawy choro¬≠by Alexan¬≠dra Czy‚Ķ

stwardnienie zanikowe boczne

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) ‚ÄĒ co to za choroba?

Stward¬≠nie¬≠nie zanikowe boczne (ALS) to choro¬≠ba powodu¬≠jńÖ¬≠ca utratńô kon¬≠troli nad mińôŇõ¬≠ni¬≠a¬≠mi. Jest ona spowodowana uszkodze¬≠niem struk¬≠tur ukŇāadu ner¬≠wowego. Nieste¬≠ty stward¬≠nie¬≠nie zanikowe boczne jest chorobńÖ o bard¬≠zo cińôŇľkim prze¬≠biegu. Jak sińô objaw¬≠ia? Jakie sńÖ rokowa¬≠nia pac¬≠jen¬≠ta z ALS? SprawdŇļ poniŇľej! Spis treŇõ¬≠ci: Czym jest stward¬≠nie¬≠nie zanikowe boczne? Stward¬≠nie¬≠nie zanikowe boczne ‚ÄĒ‚Ķ

demencja jest chorobńÖ

Czym jest demencja?

Demenc¬≠ja to og√≥lne pogorsze¬≠nie sprawnoŇõ¬≠ci umysŇāowej. Wys¬≠tńôpu¬≠je ona zwyk¬≠le u senior√≥w i jest spowodowana uszkodze¬≠niem m√≥zgu. Jak moŇľ¬≠na jńÖ rozpoz¬≠nańá? Czy demencjńô moŇľ¬≠na wyleczyńá? Dowiedz sińô z naszego najnowszego artykuŇāu! Spis treŇõ¬≠ci: Co to jest demenc¬≠ja? Objawy demencji Jak diag¬≠nozu¬≠je sińô demencjńô? Lecze¬≠nie demencji Co to jest demenc¬≠ja? Demenc¬≠ja (inaczej‚Ķ

jak moŇľna najproŇõciej rozpoznańá ataksjńô

Ataksja ‚ÄĒ przyczyny, objawy i leczenie

Atak¬≠s¬≠ja to zaburze¬≠nie powodu¬≠jńÖce prob¬≠le¬≠my z koor¬≠dy¬≠nacjńÖ ruchowńÖ. Nie jest to choro¬≠ba, ale objaw neu¬≠ro¬≠log¬≠iczny. MoŇľe on byńá dla pac¬≠jen¬≠t√≥w bard¬≠zo ucińÖŇľli¬≠wy, dlat¬≠ego warto jak najszy¬≠b¬≠ciej go rozpoz¬≠nańá i poz¬≠nańá jego przy¬≠czynńô. Zobacz, jak moŇľ¬≠na najproŇõ¬≠ciej rozpoz¬≠nańá atak¬≠sjńô i co zro¬≠bińá dalej! Spis treŇõ¬≠ci: Czym jest atak¬≠s¬≠ja? Objawy atak¬≠sji Jak zdiagnozowańá‚Ķ

mail