Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Choroby genetyczne

now browsing by category

W Polsce z różnego rodza­ju choroba­mi gene­ty­czny­mi może zma­gać się nawet 1 do 2,5 mil­iona osób. Mimo że posi­adamy coraz więk­szą wiedzę na tem­at schorzeń uwarunk­owanych gene­ty­cznie, to w dal­szym ciągu nie znamy przy­czyny wielu z nich. Choro­by gene­ty­czne pow­sta­ją w wyniku mutacji (zmi­any) w poje­dynczych genach albo w obrę­bie kilku genów. Ich objawy mogą być bard­zo różne, mniej lub bardziej nasilone. Bywa, że skut­ki choro­by gene­ty­cznej są led­wo zauważalne, innym razem schorze­nie poważnie zaburza funkcjonowanie całego orga­niz­mu. Ane­mia sier­powa­ta, choro­ba Wilsona, choro­ba Fab­ry’ego, zespół Dow­na — poz­naj te oraz wiele innych chorób gene­ty­cznych człowieka.
 
czy padaczkę można wyleczyć

Jak wyleczyć padaczkę — poznaj wszystkie możliwe metody!

Padacz­ka to choro­ba, z którą z roku na rok zma­ga się coraz więk­sza licz­ba dzieci. Wielu rodz­iców, których pociechy cho­ru­ją na epilep­sję zas­tanaw­ia się czy moż­na wyleczyć padaczkę? Choro­ba ujaw­nia się u każdego inaczej, dlat­ego też lecze­nie powin­no być indy­wid­u­al­nie dopa­sowane do potrzeb dziec­ka. Ponieważ przy­czyny padacz­ki nie są dokładnie…

nowoczesne metody leczenia padaczki

Nowoczesne metody leczenia padaczki — poznaj wszystkie dostępne możliwości

Padacz­ka jest chorobą coraz częś­ciej diag­no­zowaną u dzieci na całym świecie. Ponieważ prob­lem ten doty­ka z roku na rok więk­szej licz­by osób, pow­sta­ją nowoczesne metody leczenia padacz­ki, które pozwala­ją na wdroże­nie skutecznego oraz indy­wid­u­al­nie dobranego do potrzeb zdrowot­nych leczenia. Padacz­ka jest chorobą trud­ną do zdi­ag­no­zowa­nia, szczegól­nie ze wzglę­du na dużą…

nifty a nifty pro, nifty plus, nifty basic, nifty twins

NIFTY a NIFTY pro, NIFTY plus, NIFTY basic, NIFTY twins – czym się różnią?

Test NIFTY jest pier­wszym niein­wazyjnym testem pre­na­tal­nym NIPT, który pojaw­ił się w Polsce. Badanie jest dostęp­ne w różnych wer­s­jach. Czym różnią się test NIFTY a NIFTY pro? Na co zwró­cić uwagę, wybier­a­jąc badanie pre­na­talne? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: NIFTY a NIFTY pro Czym różni się test NIFTY pro od innych testów NIFTY?…

ustawa za życiem

Ustawa za życiem – co zawiera i do kogo jest skierowana?

Ustawa za życiem jest to ustawa, która mówi o uprawnieni­ach, jakie mają kobi­ety w ciąży oraz rodziny w zakre­sie poro­du i opie­ki nad dzieck­iem. Pon­ad­to ustawa przed­staw­ia przy­wile­je przysługu­jące rodz­i­com, których dziecko jest śmiertel­nie chore, bądź urodz­iło się z poważny­mi wada­mi wrod­zony­mi. Jakie uprawnienia wynika­ją z tej ustawy? Przez kogo…

Jak zgłosić dziecko do fundacji? — porady dla rodziców

W dzisiejszych cza­sach w naszym kra­ju dzi­ała­ją liczne orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe, których celem jest niesie­nie pomo­cy rodz­i­com, których dzieci mają zdi­ag­no­zowaną jakakol­wiek gene­ty­czną chorobę i nie są oni w stanie poradz­ić sobie z ta sytu­acją przede wszys­tkim finan­sowo. Warto wiedzieć jak zgłosić dziecko do fun­dacji i jak wyglą­da pro­ce­du­ra dofi­nan­sowa­nia leczenia?…

orzeczenie o niepełnosprawności autyzm

Orzeczenie o niepełnosprawności — autyzm

Orzecze­nie o niepełnosprawnoś­ci dziec­ka cho­ru­jącego na autyzm czy też przy inne zaburzenia roz­wo­ju może być potrzeb­ne, aby ubie­gać się o wspar­cie mate­ri­alne jak np. zasiłek opiekuńczy bądź różne ulgi, przykład­owo z tytułu reha­bil­i­tacji i edukacji. Niezwyk­le ważne jest, żeby uzyskać przyz­nanie zarówno punk­tu 7, jak i 8, bowiem świad­czą one…

miejsca przyjazne dzieciom z autyzmem

Przyjazne miejsca dla dzieci z autyzmem

Obec­nie miejs­ca przy­jazne dzieciom z autyzmem sta­ją się coraz bardziej pop­u­larne. Coraz częś­ciej i więcej mówi się na tem­at charak­terysty­cznych objawów autyz­mu i dodatkowo o pomo­cy dla rodz­iców, którzy mają autysty­czne dziecko. Warto wiedzieć, gdzie szczegól­nie zale­ca się spędze­nie cza­su z dzieć­mi, które mają postaw­ioną diag­nozę autyz­mu, tak aby wesprzeć…

zespół retta u chłopców

Zespół retta — przebieg choroby

Zespół Ret­ta jest bard­zo pod­stęp­ną chorobą, bowiem ataku­je ona nawet po kilku bądź kilku­nas­tu miesią­cach właś­ci­wego roz­wo­ju dziec­ka. Tuż po okre­sie nor­mal­nego nie tylko wzros­tu, ale również roz­wo­ju następu­je jego spowol­nie­nie. Choro­ba Ret­ta objaw­ia się w ten sposób, iż dane dziecko najpierw traci władzę nad swoi­mi dłoń­mi, a potem pojawiają…

wrodzone niedobory immunologiczne

Wrodzone niedobory odporności — czym są i jak sobie z nimi poradzić?

Wrod­zone niedobo­ry odpornoś­ci zdi­ag­no­zowane u dziec­ka mogą przys­porzyć rodz­i­com wielu prob­lemów oraz stre­su. Niedobo­ry te ciężko jest zdi­ag­no­zować, a wprowadze­nie odpowied­niego leczenia może mieć znaczą­cy wpływ na zdrowie dziec­ka w przyszłoś­ci. Czym zatem są wrod­zone niedobo­ry odpornoś­ci oraz co zro­bić, aby praw­idło je zdi­ag­no­zować? Wrod­zone niedobo­ry odpornoś­ci – czym tak…

Badanie WES Premium

Badanie WES PREMIUM – najnowocześniejsza metoda badawcza genetyki

Badanie WES PREMIUM to bez wąt­pi­enia spełnie­nie oczeki­wań wielu naukow­ców i lekarzy w dziedzinie gene­ty­ki. Jest to szansa na postaw­ie­nie poprawnej diag­nozy gene­ty­cznej, przy najtrud­niejszych do rozpoz­na­nia zaburzeni­ach. Dla pac­jen­ta to możli­wość uzyska­nia skutecznego leczenia, jak najbardziej dopa­sowanego do schorzeń, na które cier­pi. Czym jest najnowocześniejsze badanie WES PREMIUM? Jakie…

test nifty mazowieckie

Test NIFTY pro MAZOWIECKIE — gdzie zrobić?

Sprawdź, gdzie zro­bić test NIFTY pro w wojew­ództwie mazowieckim. Poniżej zna­jdziesz listę auto­ry­zowanych placówek oraz infor­ma­c­je o wiz­y­tach domowych w wojew­ództwie mazowieckim. Spis treś­ci: Auto­ry­zowane punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY pro w wojew­ództwie mazowieckim Gdzie zro­bić test NIFTY pro MAZOWIECKIE? Wiz­y­ty domowe Umów test NIFTY pro w wojew­ództwie mazowieckim Dlaczego…

Badania prenatalne Warszawa

Badania prenatalne Warszawa

Poniżej zna­jdą Państ­wo infor­ma­c­je o placówkach, gdzie w Warsza­w­ie moż­na wykon­ać bada­nia pre­na­talne NIFTY pro. Niein­wazyjny test pre­na­tal­ny NIFTY pro moż­na również zro­bić w domu — w Warsza­w­ie i w całym wojew­ództwie mazowieckim.  Spis treś­ci: Bada­nia pre­na­talne w Warsza­w­ie — auto­ry­zowany punkt pobrań NIFTY pro Bada­nia pre­na­talne NIFTY pro — wizyty…