Choroby genetyczne - jakie występują? Jak je zbadać? Sprawdź Przeskocz do treści
coloalert

Choroby genetyczne

now browsing by category

W Polsce z różnego rodza­ju choroba­mi gene­ty­czny­mi może zma­gać się nawet 1 do 2,5 mil­iona osób. Mimo że posi­adamy coraz więk­szą wiedzę na tem­at schorzeń uwarunk­owanych gene­ty­cznie, to w dal­szym ciągu nie znamy przy­czyny wielu z nich. Choro­by gene­ty­czne pow­sta­ją w wyniku mutacji (zmi­any) w poje­dynczych genach albo w obrę­bie kilku genów. Ich objawy mogą być bard­zo różne, mniej lub bardziej nasilone. Bywa, że skut­ki choro­by gene­ty­cznej są led­wo zauważalne, innym razem schorze­nie poważnie zaburza funkcjonowanie całego orga­niz­mu. Ane­mia sier­powa­ta, choro­ba Wilsona, choro­ba Fab­ry’ego, zespół Dow­na — poz­naj te oraz wiele innych chorób gene­ty­cznych człowieka.

 
wspieranie odporności u dzieci

Wspieranie odporności u dzieci — porady dla rodziców

Dzieci są dużo bardziej narażone na choro­by i infekc­je niż oso­by dorosłe. Ich układ odpornoś­ciowy wciąż się rozwi­ja, dlat­ego cho­ru­ją częś­ciej. Rodz­ice powin­ni więc zad­bać nieco o ich odporność. Wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne. Wystar­czy wprowadz­ić w życie kil­ka prostych porad. Sprawdź, jak powin­no wyglą­dać wspieranie odporności…

jak dbać o zdrowie dziecka w pierwszym roku życia

Jak dbać o zdrowie dziecka w pierwszym roku życia?

Rozwój dziec­ka w pier­wszym roku życia ma fun­da­men­talne znacze­nie dla jego przyszłoś­ci. Już od pier­wszych chwil życia musimy więc szczegól­nie się o niego zatroszczyć. Jak to zro­bić? Jak dbać o zdrowie dziec­ka w pier­wszym roku życia? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziesz poniżej! Spis treś­ci: Praw­idłowe żywie­nie Reg­u­larne wiz­y­ty u pediatry…

jak wybrać przedszkole dla dziecka z alergią

Jak wybrać przedszkole dla dziecka z alergią?

Aler­gia nie jest powo­dem, aby odmówić dziecku uczęszcza­nia do konkret­nego przed­szko­la. Alergików przyj­mu­ją wszys­tkie placów­ki. Jed­nak nie w każdej z nich warun­ki opie­ki nad alergikiem będą takie same. Musisz więc dowiedzieć się, gdzie Two­je­mu malu­chowi będzie najlepiej. Sprawdź, jak wybrać przed­szkole dla dziec­ka z alergią! Spis treś­ci: Dieta w przedszkolu…

aktywności fizyczne wspierające rozwój motoryczny przedszkolaków

Aktywności fizyczne wspierające rozwój motoryczny przedszkolaków

Każde dziecko potrze­bu­je ruchu, aby praw­idłowo się rozwi­jać. Każ­da akty­wność wspiera jego rozwój moto­ryczny. Postaraj więc się stwarzać mu więc jak najwięcej okazji do ruchu. Jak to robić? Sprawdź, jakie są najlep­sze akty­wnoś­ci fizy­czne wspier­a­jące rozwój moto­ryczny przed­szko­laków! Spis treś­ci: Jak akty­wność fizy­cz­na wpły­wa na rozwój Two­jego przed­szko­la­ka? Najlep­sze aktywności…

porady wychowawcze dla rodziców małych dzieci

Najlepsze porady wychowawcze dla rodziców małych dzieci

Wychowanie dziec­ka to piękny, ale także niezwyk­le trud­ny pro­ces. W jego trak­cie natrafimy na wiele różnych trud­noś­ci. To, jakie dokład­nie prob­le­my będą nam doskwier­ać, zależy przede wszys­tkim od wieku dziec­ka. Pod­powiadamy, jak sobie z nimi poradz­ić w przy­pad­ku najmłod­szych. Sprawdź najlep­sze porady wychowaw­cze dla rodz­iców małych dzieci! Spis treś­ci: Przede…

jak radzić sobie z lękami nocnymi u dzieci

Jak radzić sobie z lękami nocnymi u dzieci?

Lęki noc­ne nie są groźnym zaburze­niem snu, ale mogą naprawdę przes­traszyć dziecko i jego rodz­iców. Uspoko­je­nie dziec­ka w trak­cie ataku nie należy do najprost­szych zadań. Warto więc od razu zareagować i spróbować upo­rać się z prob­le­mem. Dowiedz się, jak radz­ić sobie z lęka­mi noc­ny­mi u dzieci! Spis treś­ci: Lęki nocne…

rola badań USG w monitorowaniu zdrowia płodu

Jaka jest rola badań USG w monitorowaniu zdrowia płodu?

USG jest jed­nym z najważniejszych ciążowych badań. Dzię­ki niemu może­my reg­u­larnie kon­trolować rozwój naszego dziec­ka, a przy tym jest ono całkowicie bez­pieczne. Co dokład­nie może wykryć to badanie? Sprawdź, jaka jest rola badań USG w mon­i­torowa­niu zdrowia pło­du! Spis treś­ci: Rola badań USG w mon­i­torowa­niu zdrowia pło­du — dlaczego są…

znaczenie badań prenatalnych w trakcie ciąży

Znaczenie badań prenatalnych w trakcie ciąży

Wyko­nanie badań pre­na­tal­nych w ciąży jest niezwyk­le ważne. Są one kluc­zowe dla mon­i­torowa­nia roz­wo­ju pło­du. Ich wyko­nanie zale­ca się więc każdej przyszłej mamie. Dlaczego są takie ważne? Sprawdź, jakie jest znacznie badań pre­na­tal­nych w trak­cie ciąży! Spis treś­ci: Jakie jest znacze­nie badań pre­na­tal­nych w ciąży? Jakie bada­nia pre­na­talne wykon­ać w ciąży? Jakie jest…

najważniejsze badania prenatalne dla kobiet w ciąży

Jakie są najważniejsze badania prenatalne dla kobiet w ciąży?

Diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na pozwala na wykrycie wad wrod­zonych u dziec­ka jeszcze przed poro­dem. Dzię­ki nim może­my zyskać wiedzę, że nasze dziecko rozwi­ja się praw­idłowo. W sum­ie ist­nieje kil­ka rodza­jów tego typu testów. Które z nich to najważniejsze bada­nia pre­na­talne dla kobi­et w ciąży? Odpowiedź na to pytanie zna­jdziesz poniżej! Spis treści:…

badania w ochronie zdrowia naszego dziecka

Badania w ochronie zdrowia naszego dziecka — o jakich warto pamiętać?

Prob­le­my zdrowotne dzieci nie zawsze są dla nas widoczne na pier­wszy rzut oka. Bez odpowied­nich medy­cznych kwal­i­fikacji może­my ich nie dostrze­gać i jest to całkowicie nor­malne. Warto więc reg­u­larnie sprawdzać, czy ze zdrowiem naszej pociechy wszys­tko jest w porząd­ku. W jaki sposób? Sprawdź, o jakich pro­fi­lak­ty­cznych bada­ni­ach w ochronie zdrowia…

badania genetyczne w kierunku odporności u dzieci

Jakie badania genetyczne w kierunku odporności u dzieci warto wykonać?

Podat­ność na infekc­je u niek­tórych dzieci jest nieco więk­sza. Może być to skutek niepraw­idłowego dzi­ała­nia układu odpornoś­ciowego. Przy­czyny takiego stanu mogą być różne. Jed­nak bard­zo częs­to kry­je się za tym podłoże gene­ty­czne. Tego typu prob­le­my zdrowotne wykryć może­my poprzez diag­nos­tykę gene­ty­czną. Sprawdź, jakie bada­nia gene­ty­czne w kierunku odpornoś­ci u dzieci…

wczesne wykrywanie chorób genetycznych u dzieci

Wczesne wykrywanie chorób genetycznych u dzieci

Niek­tóre choro­by gene­ty­czne są bard­zo pod­stęp­ne. Rozwi­ja­ją się bezob­ja­wowo i po cichu wyniszcza­ją orga­nizm. Zwyk­le, gdy pojaw­ią się pier­wsze objawy, jest już za późno na wdroże­nie skutecznego leczenia. Bard­zo waż­na jest więc wczes­na diag­nos­ty­ka i szy­bkie rozpoz­nanie choro­by. Jak ją przeprowadz­ić? Dowiedz się, jak powin­no prze­b­ie­gać wczesne wykry­wanie chorób genetycznych…

mail