Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Choroby genetyczne

now browsing by category

W Polsce z różnego rodza­ju choroba­mi gene­ty­czny­mi może zma­gać się nawet 1 do 2,5 mil­iona osób. Mimo że posi­adamy coraz więk­szą wiedzę na tem­at schorzeń uwarunk­owanych gene­ty­cznie, to w dal­szym ciągu nie znamy przy­czyny wielu z nich. Choro­by gene­ty­czne pow­sta­ją w wyniku mutacji (zmi­any) w poje­dynczych genach albo w obrę­bie kilku genów. Ich objawy mogą być bard­zo różne, mniej lub bardziej nasilone. Bywa, że skut­ki choro­by gene­ty­cznej są led­wo zauważalne, innym razem schorze­nie poważnie zaburza funkcjonowanie całego orga­niz­mu. Ane­mia sier­powa­ta, choro­ba Wilsona, choro­ba Fab­ry’ego, zespół Dow­na — poz­naj te oraz wiele innych chorób gene­ty­cznych człowieka.
 
wrodzone wady serca u dzieci

Wada wrodzona serca

Wrod­zone wady ser­ca u dzieci odnoszą się nawet 1 na 1000 urodzeń. To oznacza, iż w Polsce rodzi się około 3000 dzieci z wrod­zoną wadą ser­ca. Wady wrod­zone ser­ca u dzieci są niepraw­idłowoś­ci­a­mi w budowie albo czyn­noś­ci ser­ca, z który­mi maluch już rodzi się. Nieste­ty, ale nie zawsze moż­na postawić…

leki na epilepsję

Leki na padaczkę

Jakie leki na padaczkę są obec­nie dostęp­ne i jak one dzi­ała­ją? Kiedy należy wdrożyć leki na epilep­sję? Jakie są charak­terysty­czne skut­ki uboczne po zas­tosowa­niu leków na padaczkę? Padacz­ka doty­czy praw­ie 1% pop­u­lacji. Mogło­by się wydawać, że to mała licz­ba, jed­nakże wskaźnik ogrom­ny! Trze­ba pamię­tać, iż leki na padaczkę w każdym…

drgawki u dziecka

Drgawki u dzieci

Poję­cie „drgaw­ki” oznacza nagłe skur­cze mięśni pojaw­ia­jące się mimowol­nie. W tym cza­sie może dojść nawet do zaburzeń świado­moś­ci bądź wymiotów. Drgaw­ki pow­sta­ją, kiedy dochodzi do pewnych niepraw­idłowych wyład­owań między neu­ron­a­mi. Drgaw­ki u dziec­ka mają różne przy­czyny i trwa­ją one zwyk­le kil­ka min­ut. Skur­cze niekoniecznie muszą obe­j­mować całe ciało, ale mogą…

zajęcia wspomagające

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zaję­cia wspo­ma­ga­jące i dydak­­ty­czno-wyrów­­naw­cze mają cel, którym jest udzie­le­nie uczniom pomo­cy psy­­cho­log­iczno-ped­a­­gog­icznej. Dzieci mające przykład­owo prob­le­my w nauce lub z objawa­mi autyz­mu, pracu­ją w mniejszych grup­kach, aby wyrów­nać bra­ki eduka­cyjne. Istotne jest, iż takie wspar­cia wyma­ga­ją dzieci z różny­mi zaburzeni­a­mi. Warto zapoz­nać się z poniższy­mi infor­ma­c­ja­mi opisu­ją­cy­mi dokład­niej zaję­cia dydaktyczno-wyrównawcze.…

padaczka objawy u dzieci

Objawy padaczki u dzieci — cechy charakterystyczne

Padacz­ka stanowi jed­no z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych schorzeń układu ner­wowego. Sza­cu­je się, iż 80% przy­pad­ków tego zachorowa­nia przy­pa­da na okres tylko do 20. r.ż. Ten prob­lem doty­czy zarówno dzieci, nas­to­latków, jak i dorosłych. W każdym przy­pad­ku należy starać się dojść do właś­ci­wej przy­czyny epilep­sji u dziec­ka, a następ­nie wprowadz­ić możli­we leczenie.…

niedojrzaly uklad nerwowy u niemowlaka

Niedojrzałość układu nerwowego u dziecka — na czym polega?

W pier­wszym roku życia dziec­ka dochodzi o wszel­kich przemi­an w roz­wo­ju układu ner­wowego. Wtedy uczy się ono m.in. pod­nosić główkę, chwytać zabaw­ki, raczkować, a wresz­cie mówić. Niedo­jrza­łość układu ner­wowego u dziec­ka – czym jest? Jak należy ją zdi­ag­no­zować? Warto zapoz­nać się z poniższy­mi infor­ma­c­ja­mi. Niedo­jrza­ły układ u niemowląt – objawy…

komu przysługuje nauczyciel wspomagający

Nauczyciel wspomagający — jego ważna rola w życiu chorego ucznia

Nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy może pomóc niepełnosprawne­mu dziecku. Warto wiedzieć jakie są jego obow­iąz­ki i komu przysługu­je taka pomoc. Pon­ad­to poniżej zna­j­du­je się infor­ma­c­ja odnoszą­ca się do tego, jak należy ubie­gać się o nauczy­ciela wspo­ma­ga­jącego. Nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy – kim jest? Nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy – jego kwal­i­fikac­je i obow­iąz­ki Nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy – dla kogo? Nauczy­ciel wspomagający…

badania prenatalne I trymestr

Badania prenatalne – I trymestr ciąży

Kiedy wykon­ać pier­wsze bada­nia pre­na­talne? I trymestr ciąży to najwyższy czas na bada­nia, takie jak test PAPP‑A i USG czy też testy NIPT. Dzię­ki nim moż­na określić ryzyko wys­tąpi­enia różnych niepraw­idłowoś­ci, np. zespołu Dow­na. Spis treś­ci: Bada­nia pre­na­talne – I trymestr ciąży. Kiedy wykon­ać? Bada­nia pre­na­talne – I trymestr ciąży.…

fundacja dla dzieci z autyzmem

Fundacja dla dzieci z autyzmem

Obec­nie jest coraz więcej orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, fun­dacji. Ich mis­ją jest udzielanie wspar­cia rodz­i­com pod­czas zdoby­wa­nia środ­ków finan­sowych, które następ­nie są przez­nac­zone na bada­nia, spec­jal­isty­czne leczenia, reha­bil­i­tację lub ewen­tu­al­ną oper­ację dla dziec­ka. Fun­dac­je swój dochód uzysku­ją przede wszys­tkim z 1% podatku, darow­izn oraz indy­wid­u­al­nych wpłat. Rodz­ice posi­ada­ją­cy dziecko z objawa­mi ze…

autyzm komisja lekarska

Komisja lekarska ZUS przy zdiagnozowanym autyźmie

Rodz­i­com, którzy mają autysty­czne dzieci, przysługu­je pra­wo do złoże­nia wniosku o orzecze­niu o niepełnosprawnoś­ci. Ten doku­ment stanowi pod­stawę, żeby uzyskać przysługu­jące ulgi, jak również wspar­cie finan­sowe nieza­leżnie od eta­pu roz­wo­ju dziec­ka zma­ga­jącego się z autyzmem. Jak wyglą­da komis­ja lekars­ka? Komis­ja lekars­ka ZUS — jak się przy­go­tować? Warto zapoz­nać się z…

badanie neurologiczne niemowlaka

Badanie neurologiczne niemowlaka — co musisz o nim wiedzieć oraz jak się do niego przygotować?

Kiedy badanie neu­ro­log­iczne niemowla­ka jest konieczne? Jeśli ist­nieją odpowied­nie wskaza­nia, badanie neu­ro­log­iczne niemowla­ka zle­cane jest przez spec­jal­istę neona­tolo­ga lub przez prowadzącego lecze­nie ogólne dziec­ka pedi­atrę. Niepoko­jące objawy neu­ro­log­iczne zauważone przez rodz­iców oraz lekarza z pewnoś­cią są powo­dem, dla którego warto skon­sul­tować się ze spec­jal­istą neu­rologii, który dokład­nie zba­da czy układ…

NIFTY a amniopunkcja

NIFTY a amniopunkcja — czym różnią się te badania?

Wiele mam zas­tanaw­ia się, które bada­nia pre­na­talne wykon­ać – test NIFTY czy amniop­unkcję — w sytu­acji, gdy otrzy­ma­ją niepraw­idłowy wynik tes­tu PAPP‑a czy zalece­nie amniop­unkcji. Oba bada­nia pozwala­ją sprawdz­ić zdrowie dziec­ka pod kątem m.in. zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa i zespołu Patau i mają wysoką czułość. Należą jed­nak do zupełnie innych…