Badania genetyczne w Polsce - sprawdź, jakie najlepiej wykonać! Przeskocz do treści
badanie wes complex

Badania genetyczne

now browsing by category

Bada­nia gene­ty­czne stanow­ią nieodłączny ele­ment współczes­nej medy­cyny. Gdy­by nie dostęp do badań gene­ty­cznych, zapewne nie bylibyśmy w stanie zdi­ag­no­zować takich chorób jak zespół Dow­na, hemochro­ma­toza, mukowis­cy­doza czy feny­loke­tonuria. Wykry­wanie zmi­an w genach w celu potwierdzenia choro­by gene­ty­cznej jest obec­nie powszech­ną prak­tyką. Badanie cyto­gene­ty­czne, badanie moleku­larne, diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na — poz­naj możli­woś­ci współczes­nych testów DNA.

 
badanie wes wielka brytania

Test WES w Wielkiej Brytanii – jak go wykonać?

Na rynku dostęp­ne są testy gene­ty­czne WES. Jest to nowoczesne badanie, które może wykryć wiele chorób o podłożu gene­ty­cznym. Wielu pac­jen­tów wykonu­je je w celu diag­nos­ty­ki swoich dolegli­woś­ci. Zda­je­my sobie sprawę, że niek­tórzy z nich mieszka­ją poza grani­ca­mi Pol­s­ki, a w szczegól­noś­ci Wielkiej Bry­tanii. Możli­we jest więc szy­bkie i łatwe…

nawodnienie dziecka

Jak zadbać o nawodnienie dziecka?

Nawod­nie­nie ma znacze­nie szczegól­nie w przy­pad­ku dzieci. Woda jest im niezbęd­na do praw­idłowego roz­wo­ju. Odwod­nie­nie może prowadz­ić do poważnych powikłań zdrowot­nych, dlat­ego lep­iej go unikać. Pod­powiemy więc dziś jak zad­bać o nawod­nie­nie i jak wybrać wysoko­jakoś­ciową i bez­pieczną wodę dla Two­jego dziec­ka! Spis treś­ci: Nawad­ni­an­ie dziec­ka a jego rozwój Jak…

nadwrażliwość na dźwięki

Jak radzić sobie z nadwrażliwością na dźwięki?

Zwykłe dźwię­ki nies­tanow­iące prob­le­mu dla więk­szoś­ci osób, u niek­tórych powodować mogą dyskom­fort, a nawet ból. Jest to przy­padłość nazy­wana nad­wrażli­woś­cią na dźwię­ki. Może ona być bard­zo uciążli­wa w codzi­en­nym życiu. Zobacz, jak moż­na sobie radz­ić z nad­wrażli­woś­cią na dźwię­ki! Spis treś­ci: Czym jest nad­wrażli­wość na dźwię­ki? Jak objaw­ia się nadwrażliwość…

na czym polega opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa — jak można z niej skorzystać?

Niepełnosprawność jest obciąże­niem nie tylko dla dziec­ka, ale także dla jego opieku­na. Swój dzień muszą oni zwyk­le pod­porząd­kować niepełnosprawnoś­ci, częs­to rezygnu­jąc przy tym z akty­wnoś­ci zawodowej czy zad­ba­nia o własne zdrowie. Może być to bard­zo męczące, dlat­ego mogą oni sko­rzys­tać z opie­ki wytch­nieniowej. Zobacz, co to takiego! Spis treś­ci: Na…

nauczyciel wspomagający

Kim jest nauczyciel wspomagający?

Dzieciom niepełnosprawnym w szkole i przed­szkolu nie zawsze jest łat­wo. Mogą one napo­tykać różne trud­noś­ci. W ich poko­na­niu pomóc może im nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy. Dzię­ki niemu Two­je dziecko może lep­iej funkcjonować w szkole. Zobacz, komu dokład­nie przysługu­je nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy i jakie są jego zada­nia! Spis treś­ci: Obow­iąz­ki nauczy­ciela wspo­ma­ga­jącego w szkole…

co wywołuje atak padaczki

Co wywołuje ataki padaczki?

Padacz­ka jest zaburze­niem, w trak­cie którego pojaw­ia­ją się ata­ki. Mogą one objaw­iać się w różny sposób. U niek­tórych pojaw­ia­ją się drgaw­ki, a u innych zaburzenia świado­moś­ci. Napad padaczkowy objaw­iać może się także przez zry­wy mięśniowe czy utratę przy­tom­noś­ci. A jaka jest ich przy­czy­na? Zobacz, co wywołu­je ata­ki padacz­ki! Spis treści:…

Nifty promocja, NIFTY rabat

Test NIFTY promocja. Kup badanie NIFTY pro z rabatem

Zrób badanie NIFTY pro w testD­NA w niższej cenie tylko do 30 kwiet­nia 2023 r.! Jak ode­brać zniżkę na badanie NIFTY pro? Aby uzyskać rabat 100 zł (cena bada­nia 2297 zł zami­ast 2397 zł) wejdź na stronę https://badanienifty.pl/promocja-nifty-pro-kwiecien/ i zamów NIFTY pro ze zniżką. Czas trwa­nia pro­mocji Pro­moc­ja trwa tylko do 30 kwietnia…

nadwrażliwość słuchowa a autyzm

Nadwrażliwość słuchowa a autyzm

Dzieci z autyzmem częs­to miewa­ją prob­le­my z odbieraniem i przetwarzaniem bodźców. Są to zaburzenia sen­so­ryczne. Jed­nym z częstych jest nad­wrażli­wość słu­chowa. Może ona powodować ogrom­ny dyskom­fort przy odbiera­niu dźwięków. Zobacz, jak ją rozpoz­nać i jak pomóc dziecku z autyzmem w takiej sytu­acji! Spis treś­ci: Nad­wrażli­wość słu­chowa u dzieci z zaburzeniami…

wybiórczość pokarmowa a autyzm

Wybiórczość pokarmowa a autyzm

Dzieci z zaburzeni­a­mi ze spek­trum autyz­mu częs­to cier­pią na wybiór­c­zość pokar­mową. Doty­czy ona aż 70% przy­pad­ków. Dzieci z tą przy­padłoś­cią mają dość skom­p­likowaną relację z jedze­niem. Niek­tóre z nich nie chcą jeść danej grupy potraw, inne jedzą tylko z jed­nego talerza, a u jeszcze innych wybiór­c­zość pokar­mowa prze­jaw­ia się inaczej.…

epilepsja fotogenna

Epilepsja fotogenna i inne rodzaje padaczki odruchowej

Padacz­ka odru­chowa jest jed­ną z form epilep­sji dziecięcej. Wstępu­je ona tylko u ok. 5% epilep­tyków. Cza­sa­mi jest błęd­nie diag­no­zowana jako napad psy­chogen­ny. Najczęś­ciej spo­tykaną odmi­aną padacz­ki odru­chowej jest epilep­s­ja foto­gen­na – stanowi ok 53% przy­pad­ków. Spis treś­ci: Epilep­s­ja foto­gen­na — Co wywołu­je napad? Epilep­s­ja foto­gen­na — objawy Epilep­s­ja foto­gen­na — czy…

uroda dzieci z autyzmem

Czy spektrum da się rozpoznać, czyli uroda dzieci z autyzmem

Na pod­staw­ie wyglą­du i pier­wszych obserwacji zachowa­nia innych ludzi, wstęp­nie wyra­bi­amy sobie o nich zdanie. Doty­czy to także niety­powych reakcji dziec­ka. Wielu ludzi zas­tanaw­ia się, czy nowo poz­nane dziecko ma zły humor, czy też może ma autyzm. Próbu­ją ocenić czy jego wygląd świad­czy o tym zaburze­niu. Czy uro­da dzieci z…

HHH

Zaburzenie metabolizmu cyklu mocznikowego, czyli Zespół hiperornitynemia-hiperamonemia-homocytrulinuria (HHH) — przyczyny, objawy i leczenie

Cza­sa­mi wystar­czy błąd tylko w jed­nym genie, aby pow­stała choro­ba groź­na dla zdrowia i życia człowieka. Za przykład niech posłuży tutaj Zespół hiper­or­ni­­tyne­mia-hiper­a­­mone­mia-homo­­cytrulin­uria (HHH). Zaburze­nie to, zwane inaczej defi­cytem translokazy orni­tynowej, są powodowane mutac­ja­mi w genie SLC25A15 i/lub ADK. Jakie są objawy HHH? Sprawdź! Spis treś­ci: Zespół hiper­or­ni­­tyne­mia-hiper­a­­mone­mia-homo­­cytrulin­uria (HHH) —…

mail