Badania genetyczne w Polsce - sprawdź, jakie najlepiej wykonać! Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne

now browsing by category

Bada­nia gene­ty­czne stanow­ią nieodłączny ele­ment współczes­nej medy­cyny. Gdy­by nie dostęp do badań gene­ty­cznych, zapewne nie bylibyśmy w stanie zdi­ag­no­zować takich chorób jak zespół Dow­na, hemochro­ma­toza, mukowis­cy­doza czy feny­loke­tonuria. Wykry­wanie zmi­an w genach w celu potwierdzenia choro­by gene­ty­cznej jest obec­nie powszech­ną prak­tyką. Badanie cyto­gene­ty­czne, badanie moleku­larne, diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na — poz­naj możli­woś­ci współczes­nych testów DNA.

 
fryzury dla dziewczynek

Kucyk, warkoczy, kłos, czyli ciekawe fryzury dla dziewczynek

Więk­szość dziew­czynek marzy o długich włosach. Tutaj jed­nak pojaw­ia się prob­lem dla rodz­iców — jak te długie włosy oga­r­nąć? Pomogą nam w tym różne fryzury, dzię­ki którym włosy będą wyglą­dać pięknie, a dziew­czynce będzie wygod­nie. Sprawdź najlep­sze propozy­c­je fryzur dla dziew­czynek! Spis treś­ci: Fryzury dla dziew­czynek — kucyk Fryzury dla dziewczynek…

fryzury dla chłopaków

Fryzury dla chłopaków — 4 pomysły na ciekawe uczesania

Odpowied­nia fryzu­ra dla chłop­ca może być nie lada wyzwaniem. Musi ona być przede wszys­tkim wygod­na. Mamy tutaj duże pole do popisu. Kom­for­towe w nosze­niu fryzury dla chłopaków mogą być krót­sze, dłuższe, z grzy­wką czy ze wzorka­mi. Sprawdź 4 naj­ciekawsze propozy­c­je fryzur dla chłopaków! Spis treś­ci: Fryzury dla chłopaków — krót­sze włosy…

profilaktyka nowotworów badania

Profilaktyka nowotworów — badania i inne niezbędne działania

Nowot­wory to choro­by, które w więk­szoś­ci przy­pad­ków wykry­wane są zbyt późno. W kon­sek­wencji rokowa­nia pac­jen­tów nie są najlep­sze. Najczęś­ciej doty­czy to raka jeli­ta grubego. Choro­by te moż­na jed­nak wykryć dużo wcześniej, co daje szanse na skuteczne lecze­nie. Jest to możli­we dzię­ki odpowied­niej pro­fi­lak­tyce. Sprawdź, jak powin­na ona wyglą­dać! Spis treści:…

zaparcia

Zaparcia — czy mogą świadczyć o raku jelita grubego?

Każdy z nas cza­sem doświad­cza dolegli­woś­ci układu pokar­mowego, takich jak zaparcia. Zwyk­le ich przy­czyny są dość bła­he. Cza­sa­mi jed­nak stoi za nimi dużo poważniejszy prob­lem. Przy­czyną zaparć może być nawet rak jeli­ta grubego, dlat­ego nie powin­niśmy ich bagatelizować. Jeśli ten prob­lem pojaw­ia się u nas częs­to, to warto przeprowadz­ić diagnostykę…

profilaktyka raka jelita grubego

Profilaktyka raka jelita grubego — o czym musisz pamiętać?

Rak jeli­ta grubego to choro­ba, która ataku­je nas po cichu. Powoli wyniszcza nasz orga­nizm i nie daje przy tym żad­nych widocznych objawów. Przed chorobą tą może­my się bronić poprzez odpowied­nie dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne. Zmniejszą one ryzyko zachorowa­nia, a w naj­gorszym razie poz­wolą szy­bko wykryć schorze­nie. Sprawdź, jak dokład­nie powin­na wyglą­dać profilaktyka…

dieta a rak jelita grubego

Dieta a rak jelita grubego

Rak jeli­ta grubego jest bard­zo niebez­pieczną chorobą. Po cichu wyniszcza on nasz orga­nizm, nie dając nam przy tym zbyt dużych szans na obronę. Ochronić może­my się przed nim poprzez odpowied­nią pro­fi­lak­tykę. Jed­nym z jej najważniejszych ele­men­tów powin­na być dieta, która może stać się skuteczną tar­czą obron­ną. Sprawdź, jak powin­na wyglądać…

badania połówkowe a prenatalne

Badania połówkowe a prenatalne — czym się różnią?

Ciężarne dużo słyszą o bada­ni­ach połówkowych i pre­na­tal­nych. Częs­to gubią się w natłoku infor­ma­cji na tem­at tych badań. Nie wiedzą, które z nich wykon­ać i na czym właś­ci­wie pole­ga­ją. Poniżej wyjaś­ni­amy, czy bada­nia połówkowe i pre­na­talne to to samo i omaw­iamy, na czym dokład­nie pole­ga ich wyko­nanie. Przeczy­taj i wybierz…

wpływ genetyki na zdrowie psychiczne

Wpływ genetyki na zdrowie psychiczne: jak geny oddziałują na nasz dobrostan?

Od daw­na wiado­mo, że gene­ty­ka odgry­wa kluc­zową rolę w wielu aspek­tach naszego życia, w tym również w naszym zdrow­iu psy­chicznym. Aktu­al­nie poświę­ca się mu coraz więcej uwa­gi, ponieważ coraz więcej osób zda­je sobie sprawę, że jest ono tak samo ważne, jak zdrowie fizy­czne. W niniejszym artykule przyjrzymy się głę­biej temu,…

zaawansowane testy genetyczne od diagnozy do terapii

Zaawansowane testy genetyczne — od diagnozy do terapii

Testy gene­ty­czne są bard­zo pomoc­ne w diag­nos­tyce wielu schorzeń. Dzię­ki nim może­my wykryć m.in. zaburzenia ze spek­trum autyz­mu, padaczkę czy choro­by meta­bol­iczne. Częs­to to właśnie dzię­ki nim uda­je się postaw­ić diag­nozę i wdrożyć ter­apię, która pozwala pozbyć się uciążli­wych dolegli­woś­ci. Sprawdź, na czym dokład­nie pole­ga­ją zaawan­sowane testy gene­ty­czne i kiedy…

jak ułatwić dziecku adaptację do szkoły

Jak ułatwić dziecku adaptację do szkoły?

Adap­tac­ja do nowego środowiska szkol­nego może być dla dziec­ka stre­su­ją­cym doświad­cze­niem. Wraz z początkiem nowego roku szkol­nego lub przy zmi­an­ie szkoły, dziecko może odczuwać niepokój. W kon­sek­wencji pojaw­ić mogą się trud­noś­ci w przys­tosowa­niu się. Ist­nieje jed­nak wiele sposobów, aby pomóc malu­chowi w łagod­nym prze­jś­ciu przez ten okres. Sprawdź najlep­sze z nich!…

znaczenie zabawy w rozwoju dziecka

Znaczenie Zabawy w Rozwoju Dziecka

Zabawa to fun­da­men­tal­ny ele­ment dziecińst­wa, który odgry­wa kluc­zową rolę w roz­wo­ju fizy­cznym, emocjon­al­nym, społecznym i poz­naw­czym dziec­ka. Nie tylko dostar­cza ona radoś­ci i rozry­w­ki, ale także wspiera rozwój umiejęt­noś­ci niezbęd­nych do codzi­en­nego funkcjonowa­nia. Przeczy­taj poniżej, jakie jak znacze­nie zabawy w roz­wo­ju dziec­ka! Spis treś­ci: Zabawa a rozwój fizy­czny Zabawa a…

planowanie ciąży badania i konsultacje przed poczęciem

Planowanie ciąży — badania i konsultacje przed poczęciem

Do ciąży warto odpowied­nio się przy­go­tować. Dzię­ki temu stworzymy nasze­mu dziecku korzyst­niejsze warun­ki do roz­wo­ju. W tym celu na etapie planowa­nia ciąży warto wybrać się na kon­sul­tac­je lekarskie i wykon­ać kil­ka badań. Sprawdź, które z nich są niezbędne na etapie planowa­nia ciąży! Spis treś­ci: Kon­sul­tac­ja gineko­log­icz­na Kon­sul­tac­ja stom­a­to­log­icz­na Bada­nia przed poczęciem…

mail