Ciąża powyżej 35 lat a badania prenatalne Przeskocz do treści
coloalert

Najlepsze testy prenatalne dla kobiet powyżej 35 lat

Wady gene­ty­czne u dziec­ka pojaw­ić mogą się w przy­pad­ku każdej ciąży. Ist­nieją jed­nak czyn­ni­ki ryzy­ka, które zwięk­sza­ją praw­dopodobieńst­wo ich roz­wo­ju. Jed­nym z nich jest wiek kobi­ety powyżej 35 lat. Ciężarne w tym wieku powin­ny szczegól­nie pomyśleć o wyko­na­niu badań pre­na­tal­nych. Zobacz, jakie są najlep­sze testy pre­na­talne dla kobi­et powyżej 35 lat!testy prenatalne dla kobiet powyżej 35 lat

Spis treś­ci:

  1. Ryzyko roz­wo­ju wad wrod­zonych a ciąża w wieku powyżej 35 lat
  2. Pro­gram badań pre­na­tal­nych w Polsce dla kobi­et powyżej 35 roku życia
  3. Inne testy pre­na­talne dla kobi­et powyżej 35 lat

Ryzyko rozwoju wad wrodzonych a ciąża w wieku powyżej 35 lat

Wiek powyżej 35 lat jest jed­nym z czyn­ników ryzy­ka roz­wo­ju wad wrod­zonych u pło­du. U dwudziesto­lat­ki ryzyko urodzenia dziec­ka z zespołem Dow­na wynosi zaled­wie 1:1527, a u kobi­ety w wieku 35 lat już 1:356.

Współczes­na medy­cy­na umożli­wia wykrycie wad wrod­zonych pło­du już w ciąży. Jest to możli­we dzię­ki badan­iom pre­na­tal­nym. Wykonu­jąc je, może­my zyskać pewność, że nasze dziecko jest zdrowe. Umożli­wia­ją one także wykrycie wad na bard­zo wczes­nym etapie ciąży, co poz­woli na szy­bkie działanie.

Program badań prenatalnych w Polsce dla kobiet powyżej 35 roku życia

W Polsce kobi­et powyżej 35 roku życia przysługu­ją dar­mowe bada­nia pre­na­talne. Są one refun­dowane przez Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia (NFZ). Dzię­ki pro­gramowi wykon­ać może­my dwa bada­nia prenatalne:

  • USG gene­ty­czne – w ciąży wykonu­je się je dwa razy — między 11 a 13 tygod­niem oraz między 18 a 23 tygod­niem. W bada­niu lekarz oce­nia budowę anatomiczną dziec­ka oraz wykonu­je niezbędne pomi­ary, takie jak przezier­ność karkowa czy kość nosowa.
  • Test PAPP‑A (badanie bio­chemiczne) — jest to badanie wykony­wane na pod­staw­ie prób­ki krwi mat­ki. Dzię­ki niemu może­my wykryć u dziec­ka zwięk­szone ryzyko roz­wo­ju zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa i zespołu Patau.

Inne testy prenatalne dla kobiet powyżej 35 lat

Pro­gram badań pre­na­tal­nych jest niesamow­itą inic­jaty­wą. Ma on jed­nak dość wąs­ki zakres i nie jest w stanie wykryć zbyt wielu wad wrod­zonych u dziec­ka. Warto więc nieco posz­erzyć diag­nos­tykę o bada­nia o szer­szym zakre­sie. Dzię­ki temu będziemy bardziej spoko­jni o zdrowie naszego maluszka.

Ciężarnym pole­ca się wyko­nanie tes­tu typu NIPT. Są to bada­nia wol­nego DNA płodowego (cffD­NA), które zna­j­du­je się we krwi mat­ki. Przykła­dem takiego bada­nia jest test NIFTY pro. Jego zakres to aż 94 choro­by wrod­zone. Test NIFTY pro umożli­wia również sprawdze­nie płci dziec­ka, jeśli rodz­ice mają takie życzenie.

Oceń
mail