Jak przygotować się do ciąży? Przeskocz do treści
coloalert

Przygotowania do ciąży — badania, styl życia, wizyty lekarskie

Przed rozpoczę­ciem starań o dziecko warto odpowied­nio przy­go­tować się do ciąży. Dzię­ki temu zwięk­szymy swo­je szanse na szy­bkie zajś­cie w ciążę. Możli­we również, że nasze przy­go­towa­nia zmniejszą ryzyko roz­wo­ju powikłań zdrowot­nych u dziec­ka. Sprawdź, jak powin­naś przy­go­tować się do ciąży!przygotowania do ciąży

Spis treś­ci:

  1. Ciąża — przy­go­towanie a styl życia
  2. Suple­men­tac­ja w przy­go­towa­ni­ach do zajś­cia w ciążę
  3. Wiz­y­ty lekarskie w trak­cie przy­go­towań przed ciążą
  4. Przy­go­towanie się do ciąży — badania

Ciąża — przygotowanie a styl życia

Przy­go­towa­nia do ciąży powin­niśmy zacząć od przyjrzenia się nasze­mu sty­lowi życia. W tym celu:

  •  Sto­su­j­cie różnorod­ną dietę bogatą w skład­ni­ki odżywcze
  • Unika­j­cie wszel­kich używek
  • Reg­u­larnie upraw­ia­j­cie akty­wność fizy­czną. Najlepiej robić to przy­na­jm­niej trzy razy w tygod­niu po 30 minut
  • Wysyp­i­a­j­cie się
  • Nawad­ni­a­j­cie organizm
  • Unika­j­cie stresu

Suplementacja w przygotowaniach do zajścia w ciążę

Już na etapie przy­go­towań do zajś­cia w ciążę kobi­eta powin­na pomyśleć o suple­men­tacji. Najważniejsze jest przyj­mowanie kwa­su foliowego. Dzię­ki temu zmniejszymy ryzyko roz­wo­ju wad cewy ner­wowej u dziec­ka, takich jak m.in. rozszczep krę­gosłu­pa czy bezmóz­gowie. Suple­men­tację najlepiej rozpocząć pół roku przez rozpoczę­ciem starań o dziecko. Kobi­eta powin­na przyj­mować dzi­en­nie 0,4 mg.

Wizyty lekarskie w trakcie przygotowań przed ciążą

Przed ciążą warto również pamię­tać o wiz­y­tach lekars­kich. W pier­wszej kole­jnoś­ci kobi­eta powin­na odwiedz­ić ginekolo­ga. Poroz­maw­ia on z nią o stara­ni­ach o dziecko oraz wykona niezbędne bada­nia – USG i badanie gineko­log­iczne. Częs­to pod­czas takiej wiz­y­ty wykony­wane jest również USG pier­si i cytologia.

Przed ciążą koniecznie należy udać się także do stom­a­tolo­ga. W trak­cie ciąży lecze­nie stom­a­to­log­iczne może nie być możli­we, dlat­ego wszys­tkie ubyt­ki należy wyleczyć na etapie przy­go­towań. Próch­ni­ca może także doprowadz­ić do ciążowych powikłań, dlat­ego należy się jej pozbyć w odpowied­nim momencie.

Przygotowanie się do ciąży — badania

Stan zdrowia przed ciążą warto sprawdz­ić poprzez wyko­nanie odpowied­nich badań, takich jak:

  • Badanie TSH (hor­monu tar­czy­cy) — jego niepraw­idłowe stęże­nie może uniemożli­wić zajś­cie w ciążę
  • Bada­nia w kierunku chorób zakaźnych, takich jak róży­cz­ka, tok­so­plaz­moza czy cytomegalia
  • Bada­nia gene­ty­czne, takie jak badanie kar­i­o­ty­pu czy badanie WES prekon­cepc­ja — dzię­ki nim sprawdz­imy, czy w naszym DNA nie ma czegoś, co uniemożli­wiło­by nam zajś­cie w ciążę. Tego typu bada­nia wyko­nane powin­ny zostać przez obo­j­ga partnerów.
Oceń
mail