Jakie badania profilaktyczne należy wykonywać? Przeskocz do treści
coloalert

Jakie podstawowe badania profilaktyczne warto wykonać?

Niek­tóre choro­by przez dłu­gi czas rozwi­ja­ją się bezob­ja­wowo. Nie jesteśmy w stanie zauważyć żad­nych ich symp­tomów. Ich wczesne wykrycie umożli­wia­ją jedynie bada­nia pro­fi­lak­ty­czne. Ich reg­u­larne wykony­wanie poz­woli szy­bko zauważyć prob­lem. Zobacz, jakie są bada­nia pro­fi­lak­ty­czne i które z nich warto wykonać!podstawowe badania profilaktyczne

Spis treś­ci:

  1. Jakie wykony­wać bada­nia profilaktyczne?
  2. Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne wykony­wane raz w życiu

Jakie wykonywać badania profilaktyczne?

Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne służą mon­i­torowa­niu zdrowia człowieka, u którego jeszcze nie pojaw­ia­ją się żadne niepoko­jące objawy. Powin­ny one być wykony­wane reg­u­larnie. Dzię­ki temu szy­bko wykry­je­my ewen­tu­alne prob­le­my zdrowotne. Najważniejsze bada­nia pro­fi­lak­ty­czne to:

  • Mor­folo­gia krwi – sprawdzane są w niej różne para­me­try naszej krwi, takie jak ilość czer­wonych i białych krwinek.
  • OB – jest to wskaźnik opada­nia ery­tro­cytów, który może wykazać stan zapal­ny w organizmie.
  • Badanie moczu — może ono wykryć m.in. zakaże­nie układu moc­zowego oraz choro­by nerek
  • Mierze­nie ciśnienia tęt­niczego krwi – sprawdza ono, czy ciśnie­nie naszej krwi jest prawidłowe
  • Badanie gineko­log­iczne (doty­czy tylko kobi­et) — oce­nia się w nim narządy rodne kobiety
  • Cytolo­gia (doty­czy tylko kobi­et) — może ona wykryć raka szyj­ki maci­cy we wczes­nym stadium
  • USG narządów rod­nych (doty­czy tylko kobi­et) — obrazu­je ono kobiece narządy rodne

Badania profilaktyczne wykonywane raz w życiu

Ist­nieją także bada­nia pro­fi­lak­ty­czne, które wystar­czy wykon­ać raz w życiu. Pier­wszym z nich jest test gene­ty­czny. Może on wykryć w naszych genach mutac­je, z których jeszcze nie zaczęła rozwi­jać się żad­na choro­ba. Dzię­ki temu będziemy mogli szy­bko zadzi­ałać i uniknąć roz­wo­ju schorzenia.

Mate­ri­ał gene­ty­czny człowieka jest niezmi­en­ny, dlat­ego w zupełnoś­ci wystar­czy jed­no­ra­zowe wyko­nanie bada­nia. Może­my zro­bić to w dowol­nym momen­cie życia. Przykła­dem bada­nia gene­ty­cznego dla dzieci i dorosłych, które może­my wykon­ać jest test WES profilaktyka.

Drugim badaniem pro­fi­lak­ty­cznym, które warto wykon­ać raz w życiu, jest test na alergię. Dzię­ki niemu dowiemy się, czy jesteśmy na coś uczu­leni. Najlepiej wybrać do tego test, który w trak­cie jed­nej anal­izy sprawdzi, czy jesteśmy uczu­leni na jak najwięcej aler­genów. Przykła­dem takiego bada­nia jest test ALEX, w którym sprawdzane jest nasze uczu­le­nie aż na 295 aler­genów, takich jak pył­ki roślin, skład­ni­ki pokar­mowe czy sierść zwierząt.

Oceń
mail