Przeskocz do treści
coloalert

Niepełnosprawność sprzężona — co to jest? Jakie są jej rodzaje?

Niepełnosprawność sprzężona to bard­zo zróżni­cow­ane zaburze­nie. Łączy ono w sobie dwa rodza­je niepełnosprawnoś­ci. Taki stan wywołany być może przez jeden lub kil­ka czyn­ników. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o niepełnosprawnoś­ci sprzężonej u dziecka!niepełnosprawność sprzężona

Spis treś­ci:

  1. Co to jest niepełnosprawność sprzężona?
  2. Rodza­je sprzężonej niepełnosprawności
  3. Niepełnosprawność sprzężona a orzeczenia
  4. Ter­apia niepełnosprawnoś­ci sprzężonej

Co to jest niepełnosprawność sprzężona?

Niepełnosprawność sprzężona, zwana również niepełnosprawnoś­cią wielo­raką, to połącze­nie dwóch rodza­jów niepełnosprawnoś­ci. Nie jest ona trak­towana jako dwa współwys­tępu­jące ze sobą zaburzenia, ale jed­na całość. Zwyk­le jed­nak moż­na w nim wyo­dręb­nić niepełnosprawność domin­u­jącą, czyli taką z więk­szym stop­niem głębokości.

Rodzaje sprzężonej niepełnosprawności

Niepełnosprawność sprzężona może przyj­mować różne formy. Zawsze jed­nak łączy ona w sobie przy­na­jm­niej dwa z następu­ją­cych zaburzeń:

Niepełnosprawność sprzężona a orzeczenia

Oso­by z niepełnosprawnoś­cią sprzężoną mogą ubie­gać się o orzecze­nie o niepełnosprawnoś­ci. Wys­taw­ia je porad­nia psy­cho­log­iczno-ped­a­gog­icz­na. Dzię­ki posi­ada­niu takiego orzeczenia może­my ubie­gać się o dofi­nan­sowanie do potrzeb­ne­go sprzę­tu czy ter­apii. Oso­by z niepełnosprawnoś­cią sprzężoną starać się mogą również o uzyskanie orzeczenia o spec­jal­nych potrze­bach eduka­cyjnych, dzię­ki które­mu możli­wa będzie nau­ka w szkole specjalnej.

Oso­ba z niepełnosprawnoś­cią sprzężoną może również otrzy­mać orzecze­nie od insty­tucji zabez­pieczenia społecznego, takiej jak ZUS czy KRUS. Na jego pod­staw­ie możli­we jest otrzy­manie świad­czeń ren­towych, jeśli niepełnosprawność uniemożli­wia nam pracę.

Terapia niepełnosprawności sprzężonej

Ter­apia niepełnosprawnoś­ci sprzężonej może wyglą­dać inaczej u każdego pac­jen­ta. Wszys­tko zależy od tego, jakie zaburzenia składa­ją się na niepełnosprawność. Zwyk­le jed­nak w ter­apii koniecz­na jest współpra­ca kilku spec­jal­istów. Najczęś­ciej jest to ter­apeu­ta ped­a­gog­iczny i psy­cholog dziecię­cy, ale konieczne mogą być także wiz­y­ty m.in. u okulisty, logope­dy, neu­rolo­ga czy fizjoter­apeu­ty. Rodza­je ter­apii zawsze są dobier­ane indy­wid­u­al­nie do dziecka.

1/5 — (1 głosów / głosy) 
mail