Badania genetyczne - po co, dla kogo i za ile? Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne — po co, dla kogo i za ile?

Sza­cu­je się, że człowiek posi­a­da około 20–25 tysię­cy genów, a zawarte w nich infor­ma­c­je decy­du­ją o wszel­kich dziedz­icznych właś­ci­woś­ci­ach naszego orga­niz­mu. Zapisane w DNA infor­ma­c­je wpły­wa­ją m. in. na nasz wygląd czy podat­ność na różne choroby.

Badanie gene­ty­czne pole­ga na lab­o­ra­to­ryjnej anal­izie DNA w celu zdi­ag­no­zowa­nia ustal­e­nia predys­pozy­cji do nowot­worów i chorób lub określe­nia skłon­noś­ci do otyłości.Po co robić badania genetyczne, Jakie badania genetyczne można zrobić w ciąży, Jakie badania genetyczne zrobić po narodzeniu dziecka, Czy badania genetyczne są drogie

Po co robić bada­nia genetyczne?
Jakie bada­nia gene­ty­czne moż­na zro­bić w ciąży?
Jakie bada­nia gene­ty­czne zro­bić po nar­o­dze­niu dziecka?
Czy bada­nia gene­ty­czne są drogie?

Po co robić badania genetyczne?

Bada­nia gene­ty­czne umożli­wia­ją uzyskanie ważnych infor­ma­cji o zdrow­iu pac­jen­ta oraz wykry­wa­ją zmi­any w DNA. Dzię­ki nim moż­na określić ryzyko zachorowa­nia na niek­tóre choro­by gene­ty­czne, a także wyk­luczyć odporność na poszczególne leki prze­ciw nowot­worom. Są również najpewniejszą metodą do ustal­e­nia ojcost­wa, uznawaną przez sądy.

Badanie wystar­czy wykon­ać raz w życiu, a może pomóc i przyspieszyć diag­nos­tykę w dal­szych lat­ach życia.

Jakie badania genetyczne można zrobić w ciąży?

Bada­nia gene­ty­czne w ciąży są bard­zo ważne, gdy w najbliższej rodzinie lub rodz­i­cach wys­tępowały przy­pad­ki wad wrod­zonych u dzieci oraz przy ciążach u kobi­et powyżej 35 roku życia.

Pod­sta­wowy­mi bada­ni­a­mi pod­czas ciąży są bada­nia pre­na­talne, wykony­wane w pier­wszym i drugim trymestrze dla oce­ny praw­idłowoś­ci roz­wo­ju anatomicznego i fizjo­log­icznego płodu.

Kole­jne bada­nia podzielone są na dwie grupy: inwazyjne i niein­wazyjne, które również mają pod­grupy badań.

Jakie badania genetyczne zrobić po narodzeniu dziecka?

Bada­nia gene­ty­czne noworod­ków pozwala­ją dowiedzieć się więcej o dziecku i predys­pozy­cji do chorób i wad dziedz­icznych. Najczęś­ciej jed­nak wykonu­je się je w przy­pad­ku pode­jrzeń takich chorób czy nowot­worów, aby zwięk­szyć szanse wyleczenia noworod­ka lub zapo­bieg­nię­cia roz­wo­ju wad wrod­zonych. Pon­ad­to dają one wiedzę na tem­at możli­woś­ci dziedz­iczenia różnych chorób, zaburzeń, osła­bień odpornoś­ci czy indy­wid­u­al­nych zapotrze­bowań na dietę.

Czy badania genetyczne są drogie?

Ceny badań gene­ty­cznych, oprócz badań pre­na­tal­nych, które są refun­dowane, waha­ją się w grani­cach od 200zł do nawet kilku tysię­cy zło­tych. Cena zależ­na jest od iloś­ci badanych mutacji i genów oraz ich wielkości.

mail