Czy test NIFTY Warszawa bada wiele chorób? Przeskocz do treści
coloalert

Czy test NIFTY Warszawa bada wiele chorób?

Czy test NIFTY Warszawa analizuje wolne płodowe DNABędąc w ciąży każ­da kobi­eta zastaw­ia się jak najlepiej zad­bać o zdrowie swo­jego dziec­ka na tym etapie. Obec­na tech­nolo­gia daje nam możli­wość poz­na­nia gene­ty­cznego zdrowia malusz­ka. Umożli­wia­ją to bada­nia pre­na­talne, niein­wazyjne testy NIPT. Jed­nym z częs­to wybier­anych badań jest test NIFTY Warsza­wa. Czym jed­nak jest to badanie? Ile kosztuje?

Czy test NIFTY Warsza­wa anal­izu­je wolne płodowe DNA?
Czy test NIFTY Warsza­wa to test NIPT?
Jakie choro­by bada test NIFTY Warszawa?
Ile kosz­tu­je test NIFTY Warsza­wa i kiedy moż­na wykon­ać badanie?

Czy test NIFTY Warszawa analizuje wolne płodowe DNA?

NIFTY moż­na nazwać również jako badanie wol­nego płodowego DNA. Test NIFTY Warsza­wa anal­izu­je więc wolne płodowe DNA( cffD­NA), które krąży w krwio­biegu mamy. Właśnie ten mate­ri­ał gene­ty­czny dziec­ka podle­ga anal­izie w bada­niu. Przy tym wszys­tkim badanie NIFTY jest bez­pieczne i dokładne. Dzię­ki niemu może­my poz­nać stan zdrowia swo­jego nien­ar­o­d­zonego dziecka.

Czy test NIFTY Warszawa to test NIPT?

Test NIPT to niein­wazyjne badanie pre­na­talne, które moż­na wykon­ać już od 10 tygod­nia ciąży. Jed­nym z pier­wszych testów NIPT był właśnie test NIFTY. Odpowiada­jąc na pytanie – tak, test NIFTY Warsza­wa to badanie NIPT. Te bada­nia wykonu­je się, aby osza­cow­ać ryzyko wys­tąpi­enia chorób gene­ty­cznych u dziec­ka, w tym trzech częstych tri­somii – zespół Dow­na, Edward­sa oraz Patau.

Jakie choroby bada test NIFTY Warszawa?

Test NIFTY pro Warsza­wa sprawdza 94 choro­by gene­ty­czne. To bard­zo sze­ro­ki zakres. Kole­jną zaletą tego bada­nia jest bez­pieczeńst­wo oraz dokład­ność. Wiary­god­ność tes­tu NIFTY jest wyso­ka. Potwierdza to sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na oraz wyko­nanie NIFTY na świecie już około 10 000 000 razy. Dlaczego więc nie wybrać właśnie tego badania?

Ile kosztuje test NIFTY Warszawa i kiedy można wykonać badanie?

Cena tes­tu NIFTY w Warsza­w­ie może nie różnić się wiele od ofert z innych miast. Oczy­wiś­cie każde lab­o­ra­to­ri­um może mieć inną cenę tego bada­nia. Śred­nio kosz­tu­je około 2300–2400 zł. Szer­sza wer­s­ja jest droższa, jed­nak ma więk­szą ilość badanych chorób oraz ubez­piecze­nie wyniku fałszy­wie negaty­wnego. Może także określić płeć dziec­ka na życze­nie. Zas­tanówmy się i wierzmy badanie pre­na­talne właściwie.

mail