Badania na autyzm – na czym polegają? Przeskocz do treści
coloalert

Badania na autyzm – na czym polegają?

Badania na autyzm - skąd się bierze autyzm u dzieckaAutyzm to rodzaj ogól­nous­tro­jowego zaburzenia roz­wo­ju, które charak­teryzu­je się prob­le­ma­mi z naw­iązaniem i podtrzy­maniem relacji między­ludz­kich, przy­wiązaniem do rutyny, a co za tym idzie, niechę­cią do zmi­an. Oso­by dotknięte tą chorobą mają wąs­ki i specy­ficzny rodzaj zain­tere­sowań. Natęże­nie objawów zależy od danej oso­by, dlat­ego w nauce bard­zo częs­to moż­na spotkać się z ter­minem – spek­trum autyz­mu. Dzisiejsza medy­cy­na nie dys­ponu­je bada­ni­a­mi, które były­by w stanie w 100% wykryć autyzm. Przeprowadzane obec­nie bada­nia meta­bol­iczne, badanie rezo­nansem czy przy uży­ciu tomo­grafii kom­put­erowej pozwala­ją jedynie wykryć lub wyk­luczyć prob­le­my zdrowotne mogące wys­tępować z autyzmem.

Bada­nia na autyzm — skąd się bierze autyzm u dziecka?
Bada­nia na autyzm a lecze­nie autyz­mu u dziecka
Bada­nia na autyzm — badanie WES a diag­noza autyzmu
Bada­nia na autyzm, czy badanie WES Pro­fi­lak­ty­ka moż­na wykon­ać przy pode­jrze­niu objawów autyzmu?

Badania na autyzm ­– skąd się bierze autyzm u dziecka?

Odpowiedź na to pytanie jest niezwyk­le trud­na, ponieważ na chorobę tą wpły­wa bard­zo wiele nachodzą­cych na siebie czyn­ników. Do koń­ca nie wiado­mo czy ma ona podłoże gene­ty­czne, czy może wpły­wa­ją na nią urazy neu­ro­log­iczne. Licznie przeprowadzane badanie na autyzm nie daje jed­noz­nacznej odpowiedzi. Pozwala­ją jedynie przy­porząd­kować zaburzenia do schorzeń o podłożu wieloczynnikowym.

Badania na autyzm a leczenie autyzmu u dziecka

Obec­nie nie ma jed­nej metody leczenia autyz­mu u dzieci. W momen­cie zdi­ag­no­zowa­nia choro­by wdraża się ter­apię, która jest wszech­stron­na. Dziecko zosta­je otoc­zone opieką neu­rolo­ga, ped­a­goga, psy­chi­a­try, a także psy­cholo­ga. Ter­apie te mają na celu zapewnić praw­idłowe funkcjonowanie dziec­ka w społeczeńst­wie i rodzinie. Celem ich jest także sze­roko poję­ta komu­nikac­ja oraz rozpoz­nawanie intencji innych ludzi. Bada­nia na autyzm, w sytu­acji pojaw­ienia się prob­lemów patofizjo­log­icznych, dopuszcza­ją wprowadze­nie środ­ków farmakologicznych.

Badania na autyzm –  badanie WES a diagnoza autyzmu

Badanie WES jest rodza­jem dokład­nego bada­nia gene­ty­cznego dla dzieci i dorosłych, które przy­bliża­ją spec­jal­istów do poz­na­nia przy­czyn autyz­mu u dzieci. To szczególne badanie na autyzm pozwala na wykrycie mutacji w genach, przy­czy­ni­a­ją­cych się do zaburzeń ze spek­trum autyz­mu. Badanie WES jest obec­nie wiary­god­nym testem gene­ty­cznym. Potrafi między inny­mi  odpowiedzieć, na co konkret­nie cier­pi Two­je dziecko. Daje także szer­szą wiedzę na tem­at ewen­tu­al­nego dobra­nia ter­apii indy­wid­u­al­nej czy koniecznoś­ci wdroże­nia dodatkowego leczenia.

Badania na autyzm, czy badanie WES Profilaktyka można wykonać przy podejrzeniu objawów autyzmu?

Badanie gene­ty­czne na autyzm WES Pro­fi­lak­ty­ka jest niezwyk­le wiary­godne, w sytu­acji gdy ist­nieje pode­jrze­nie jego objawów. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą dzię­ki niemu uzyskać niezbędne infor­ma­c­je na tem­at swo­jego stanu zdrowia. W  trak­cie tes­tu przeprowad­zona zosta­je bard­zo szczegółowa anal­iza genów, która pozwala wykryć ewen­tu­alne mutac­je. Test jest w stanie wykryć zmi­any, które mogą przy­czynić się do rozwinię­cia się choro­by nawet na kilka­dziesiąt lat. Pozwala zatem z wyprzedze­niem wdrożyć dzi­ała­nia profilaktyczne.

mail