Badania na autyzm - kto i kiedy skieruje dziecko na badanie? Przeskocz do treści
coloalert

Badania na autyzm — kto i kiedy skieruje dziecko na badanie?

Do kogo kierowane są badania na autyzm, Jakie są dostępne na rynku badania na autyzm, W jakim wieku wykonać badania na autyzm, Jaki lekarz kieruje na badania na autyzmBada­nia na autyzm pozwala­ją nie tylko na praw­idłowe zdi­ag­no­zowanie oraz lecze­nie choro­by — dzię­ki takim testom jesteśmy w stanie w pewnym stop­niu poz­nać przy­czyny autyz­mu, które mimo dostęp­nych zaawan­sowanych narzędzi diag­nos­ty­cznych nadal nie są do koń­ca znane. Co zro­bić jeśli zauważysz u swo­jego dziec­ka objawy ze spek­trum autyz­mu? Do jakiego lekarza się udać? Odpowiedzi na te oraz inne pyta­nia zna­jdziesz w poniższym artykule!

Do kogo kierowane są bada­nia na autyzm?
Jakie są dostęp­ne na rynku bada­nia na autyzm?
W jakim wieku wykon­ać bada­nia na autyzm?
Jaki lekarz kieru­je na bada­nia na autyzm?

Do kogo kierowane są badania na autyzm?

Bada­nia na autyzm skierowane są do wszys­t­kich tych, u których pode­jrze­wane jest wys­tępowanie choro­by. Wykonu­jąc bada­nia gene­ty­czne autyzm może być wykry­ty już na samym początku jego pojaw­ienia się, dzię­ki czemu możli­we będzie szy­bkie wdroże­nie odpowied­niej ter­apii. Bada­nia na autyzm możesz wykon­ać u swo­jego dziec­ka na każdym etapie choro­by, w celu dokład­niejszego poz­na­nia przy­czyny autyz­mu.

Jakie są dostępne na rynku badania na autyzm?

Jed­nym z najnowocześniejszych oraz naj­dokład­niejszych badań gene­ty­cznych, dzię­ki którym możli­we jest potwierdze­nie wys­tępowa­nia u dziec­ka autyz­mu jest badanie WES. Poz­nanych gene­ty­cznych przy­czyn autyz­mu może być wiele, badanie to poz­woli na wykrycie takich z nich jak choro­by meta­bol­iczne, zespół Ret­ta, Soto­sa czy Cow­de­na oraz stward­nienia guzowa­t­ego. Badanie WES moż­na wykon­ać w domu, próbką może być nawet wymaz z wewnętrznej strony policzka.

W jakim wieku wykonać badania na autyzm?

Bada­nia na autyzm możesz wykon­ać u dziec­ka w każdym wieku, jed­nak im wcześniej je wykonasz, tym szy­b­ciej spec­jal­ista będzie mógł wdrożyć odpowied­nie lecze­nie autyz­mu oraz ter­apię psy­cho­log­iczną. Pier­wsze objawy zaburzeń ze spek­trum autyz­mu mogą pojaw­iać się u różnych dzieci na innych eta­pach roz­wo­ju, jed­nak jeśli zauważysz u swo­jej pociechy niepoko­jące zachowa­nia, warto skon­sul­tować się z lekarzem, który zle­ci odpowied­nie testy i bada­nia na autyzm.

Jaki lekarz kieruje na badania na autyzm?

W zależnoś­ci od tego, jaki lekarz rozpoz­na zaburzenia ze spek­trum autyz­mu wys­tępu­jące u Two­jego dziec­ka, zale­ci on wyko­nanie test na autyzm. Testy może zle­cić zarówno lekarz pier­wszego kon­tak­tu lub lekarz rodzin­ny, jak i spec­jal­ista np. psy­chi­a­tra lub neurolog.

mail