Epilepsja a padaczka - czym się różnią? Przeskocz do treści
coloalert

Epilepsja a padaczka

Padacz­ka jest dość powszech­ną chorobą neu­ro­log­iczną. Tylko w Polsce zma­ga się z nią około mil­ion osób. Otrzy­mu­jąc diag­nozę, częs­to słyszą oni, że cier­pią na epilep­sję. Zwyk­le powodu­je to spore zdzi­wie­nie, a jest to tak naprawdę ta sama choro­ba. Może ona jed­nak wys­tępować pod różny­mi posta­ci­a­mi. Sprawdź, jak się one objawiają!epilepsja a padaczka

Spis treś­ci:

 1. Epilep­s­ja a padacz­ka — czym się różnią?
 2. Objawy napadu padaczkowego
 3. Diag­noza i lecze­nie epilepsji

Epilepsja a padaczka — czym się różnią?

Epilep­s­ja i padacz­ka to syn­on­imy. Określa­ją one tę samą chorobę neu­ro­log­iczną i niczym się nie różnią. Padacz­ka jest nazwą uży­waną powszech­nie. Z kolei słowo epilep­s­ja uży­wane jest częś­ciej w środowisku medycznym.

Epilep­s­ja jest chorobą, w trak­cie której w mózgu chorego dochodzi do wyład­owań elek­trycznych. W kon­sek­wencji zaczy­na­ją się pojaw­iać specy­ficzne objawy nazy­wane napa­dem padaczkowym. Choro­ba ta może mieć różne przy­czyny. Najczęś­ciej wywołu­ją ją czyn­ni­ki gene­ty­czne, ale jej przy­czyną może być także guz mózgu, uraz głowy czy choro­ba układu nerwowego.

Objawy napadu padaczkowego

Objawy epilep­sji i padacz­ki zależą od tego, z jakim rodza­jem ataków mamy do czynienia. U chorego pojaw­ić się mogą:

 • Napady ton­iczne uogól­nione — ich głównym objawem są napady drgawkowe
 • Napady aton­iczne — pole­ga­ją one na nagłej utra­cie napię­cia mięśniowego
 • Napady nieświado­moś­ci — w ich trak­cie dochodzi do utraty świado­moś­ci na kilka­naś­cie sekund
 • Napady ton­iczno-kloniczne – jest to najbardziej charak­terysty­czny rodzaj ataku. Objaw­ia się on drgawka­mi, utratą przy­tom­noś­ci i wypręże­niem ciała.
 • Napady ogniskowo-ruchowe — objaw­ia­ją się one drże­niem kończyn i zwrotem gałek ocznych w jed­ną stronę
 • Napady ogniskowo-czu­ciowe – w jego trak­cie dochodzi do zaburzeń różnych zmysłów
 • Napady ogniskowo-psy­chiczne – chory w ich trak­cie odbiera rzeczy­wis­tość w sposób zniekształcony
 • Napady ogniskowe złożone — w ich trak­cie pojaw­ia­ją się symp­to­my charak­terysty­czne dla różnych napadów ogniskowych

Diagnoza i leczenie epilepsji

Diag­nozą padacz­ki zaj­mu­je się neu­rolog. Zle­ci on pac­jen­towi wyko­nanie bada­nia EEG, rezo­nan­su mag­ne­ty­cznego oraz badań krwi. Częs­to zale­cane jest również wyko­nanie badań gene­ty­cznych, które mogą jed­noz­nacznie wykryć epilepsję.

Po otrzy­ma­niu rozpoz­na­nia możli­we jest rozpoczę­cie leczenia padacz­ki. Najczęś­ciej pole­ga ono na przyj­mowa­niu leków prze­ci­w­padaczkowych. Inną for­mą ter­apii jest sty­mu­lac­ja ner­wu błęd­nego oraz inter­wenc­ja chirurgiczna.

Oceń
mail