Przeskocz do treści
coloalert

Nieleczony autyzm u dzieci — czym może grozić?

Z zaburzeni­a­mi ze spek­trum autyz­mu zma­gać trze­ba się przez całe życie. Mogą one znacznie utrud­ni­ać funkcjonowanie, jeśli nie będą właś­ci­wie lec­zone. Jedynie odpowied­nia ter­apia może popraw­ić jakość życia. Zobacz, czym może groz­ić nielec­zony autyzm!nieleczony autyzm

Spis treś­ci:

 1. Objawy nielec­zonego autyzmu
 2. Kon­sek­wenc­je nielec­zonego autyzmu
 3. Jak rozpocząć lecze­nie autyzmu?

Objawy nieleczonego autyzmu

Autyzm to spek­trum zaburzeń. Oznacza to, że nie objaw­ia się on u każdego pac­jen­ta w taki sam sposób. Może on powodować różne objawy. Więk­szość z nich jest jed­nak mało charak­terysty­cz­na, dlat­ego częs­to pozosta­ją niez­di­ag­no­zowane. Pode­jrzenia rodz­iców powin­ny wzbudz­ić takie symp­to­my, jak:

 • Zaburzenia mowy
 • Echolalia (pow­tarzanie zasłyszanych słów)
 • Unikanie kon­tak­tu fizycznego
 • Nierozu­mie­nie sarkaz­mu i metafor
 • Unikanie kon­tak­tu wzrokowego
 • Nieak­cep­towanie jakichkol­wiek zmian
 • Fik­sowanie się na konkret­nym zainteresowaniu
 • Reagowanie niead­ek­watne do sytuacji
 • Wybuchy złoś­ci
 • Nad­wrażli­wość na bodźce zmysłowe
 • Brak dąże­nia do reakcji z rówieśnikami

Konsekwencje nieleczonego autyzmu

Nielec­zony autyzm nie prze­rodzi się w inne zaburze­nie. Pac­jent nieob­ję­ty ter­apią będzie jed­nak musi­ał funkcjonować ze wszys­tki­mi dolegli­woś­ci­a­mi. Odpowied­nie lecze­nie może złagodz­ić pojaw­ia­jące się symp­to­my, dzię­ki czemu kom­fort życia pac­jen­ta wzrośnie.

Jak rozpocząć leczenie autyzmu?

Jeśli zauważasz u swo­jego dziec­ka objawy autyz­mu, to konieczne jest rozpoczę­cie pro­ce­su diag­nos­ty­cznego. Warto więc udać się do pedi­atry, który oceni stan dziec­ka i w razie potrze­by pok­ieru­je nas do spec­jal­nej porad­ni. Tam spotka­cie się z różny­mi spec­jal­is­ta­mi, taki­mi jak psy­chi­a­tra, ped­a­gog czy psy­cholog dziecię­cy. Otrzy­ma­cie także skierowanie na odpowied­nie bada­nia. Główną metodą diag­nos­ty­czną autyz­mu jest obserwac­ja. Warto jed­nak rozważyć także wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego u dziec­ka.

Dzię­ki otrzy­manej diag­nozie będziecie mogli rozpocząć właś­ci­wą ter­apię. Jej rodzaj zawsze dopa­sowywany jest do pojaw­ia­ją­cych się dolegliwości.

Najczęś­ciej jed­nak autysty­cy korzys­ta­ją z:

 •  Psy­choter­apii poznawczo-behawioralnej
 • Treningu umiejęt­noś­ci społecznych
 • Ter­apii inte­gracji sensorycznej
 • Ter­apii logopedycznej
 • Ter­apii pedagogicznej

Ze wspar­cia sko­rzys­tać powin­ni także rodz­ice dziec­ka. Dzię­ki temu zdobędą oni wiedzę o zaburzeni­ach ze spek­trum autyz­mu oraz opiece i wychowa­niu dziec­ka z takim zaburze­niem. Ułatwi im to codzi­enne funkcjonowanie i zapo­bieg­nie wielu problemom.

4/5 — (1 głosów / głosy) 
mail