Padaczka, a genetyka - ile mają wspólnego? Przeskocz do treści
coloalert

Padaczka, a genetyka — ile mają wspólnego?

Cho­ci­aż niewiele się o tym mówi, bard­zo duży pro­cent pop­u­lacji cier­pi na padaczkę. W Polsce jest to blisko 400 tysię­cy osób. Dzi­wić może to, że przy­czyny padacz­ki mogą być różne. Jeśli chodzi o bada­nia gene­ty­czne padacz­ka jest jed­ną z dolegli­woś­ci, przy której moż­na je wykonać.

Jak można zrobić badania genetyczne padaczki, Kto powinien zrobić badania genetyczne padaczki, Dlaczego warto zrobić badania genetyczne padaczki, Jak rozpoznać badania genetyczne padaczki

Jak moż­na zro­bić bada­nia gene­ty­czne padaczki?
Kto powinien zro­bić bada­nia gene­ty­czne padaczki?
Dlaczego warto zro­bić bada­nia gene­ty­czne padaczki?
Jak rozpoz­nać bada­nia gene­ty­czne padaczki?

Jak można zrobić badania genetyczne padaczki?

Bada­nia gene­ty­czne padacz­ki może wykon­ać każdy z nas. Jest ono wykony­wane przez wyszkolonych spec­jal­istów przy pomo­cy nowoczes­nej tech­nologii NGS. Aby zro­bić badanie gene­ty­czne padacz­ki należy zgłosić się, wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz on-line. Moż­na umówić się zarówno w lab­o­ra­to­ri­um, jak i poprosić o wiz­ytę domową. Jeśli zde­cy­du­je­my się na drugą opcję, przyjdzie do nas pielęg­niar­ka w celu pobra­nia prób­ki krwi. Dzię­ki zachowa­niu odpowied­nich zasad higieny, nie musimy się obaw­iać o nasze bezpieczeństwo.

Kto powinien zrobić badania genetyczne padaczki?

Czy padacz­ka jest dziedz­icz­na? Bada­nia gene­ty­czne padacz­ki powin­no się wykon­ać przede wszys­tkim w sytu­acji, kiedy wys­tąpiły ata­ki. Jed­nak nie tylko w takim przy­pad­ku. Jeśli epilep­s­ja została rozpoz­nana pod­czas innego bada­nia na padaczkę, to warto wykon­ać anal­izę genów w celu potwierdzenia choro­by. Najczęś­ciej to niepraw­idłowy zapis EEG jest powo­dem do takiej diag­nos­ty­ki. Cza­sa­mi jedynie po przeprowadze­niu wywiadu lekarz sam może skierować nas na bada­nia gene­ty­czne padaczki.

Dlaczego warto zrobić badania genetyczne padaczki?

Bada­nia gene­ty­czne padacz­ki warto wykon­ać przede wszys­tkim w celu wykrycia przy­czyny padacz­ki u dziec­ka. Po takiej diag­nozie będziemy mogli rozpocząć lecze­nie epilep­sji. Pon­ad­to upewn­imy się, że nie cier­pimy na inną chorobę, która jest niebez­piecz­na dla naszego życia.

Jak rozpoznać badania genetyczne padaczki?

W celu wyko­na­nia bada­nia gene­ty­cznego padacz­ki należy wypełnić for­mu­la­rz zgłoszeniowy on-line. To właśnie od tego rozpoczy­namy całą pro­ce­durę. Następ­nie wybier­amy miejsce, w którym chce­my pobrać prób­ki do anal­izy. Spec­jal­ista może to zro­bić w lab­o­ra­to­ri­um albo w naszym domu.

Badanie gene­ty­czne padacz­ki warto wykon­ać. Potwierdze­nie padacz­ki gene­ty­cznej poz­woli nam na lecze­nie, dzię­ki które­mu unikniemy niebez­piecznych następstw padacz­ki u dzieci i dorosłych. Dzię­ki możli­woś­ci dopełnienia for­mal­noś­ci przez inter­net oraz pobra­nia krwi w domu, takie badanie jest bard­zo proste i wygodne.

Zobacz też:

💜Bada­nia immuno­log­iczne dzieci

💜Częste przez­ię­bi­enia

💜Brak odpornoś­ci u dziecka

💜Jak wzmoc­nić układ immuno­log­iczny dziecka?

💜Mikro­macierze badanie

 

mail