Choroba Gauchera i inne choroby wątroby – co warto wiedzieć? Przeskocz do treści
coloalert

Choroba Gauchera i inne choroby wątroby – co musisz o nich wiedzieć?

Dokucza ci uciska­ją­cy ból po prawej stron­ie brzucha? To może być znak, że powinieneś bardziej zad­bać o swo­ją wątrobę. Dolegli­woś­ci w okol­i­cy wątro­by mogą mieć bard­zo różne przy­czyny i sug­erować takie choro­by wątro­by jak: ostre lub przewlekłe wiru­sowe zapale­nie wątro­by, marskość spowodowana nad­miernym spoży­ciem alko­holu, kam­i­ca dróg żół­ciowych czy wresz­cie nowot­wory — to oczy­wiś­cie tylko wybrane spośród najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych zaburzeń, ataku­ją­cych ten narząd.

choroba Gauchera

Musisz pamię­tać, że zadaniem wątro­by jest przede wszys­tkim oczyszcze­nie naszego ciała z wszel­kich toksy­cznych sub­stancji, które pow­sta­ją w nat­u­ral­ny sposób, np. pod­czas traw­ienia pokar­mów. Wątro­ba jest więc niezbęd­na dla praw­idłowego funkcjonowa­nia całego naszego organizmu.

Alkohol, tłusta dieta, leki — czynniki, które mogą wywołać choroby wątroby

Alko­hol jest pro­duk­tem, który w sposób szczegól­ny szkodzi naszej wątro­bie, jest dla niej niczym tru­ciz­na. To prze­cież właśnie wątro­ba neu­tral­izu­je dzi­ałanie alko­holu, a co za tym idzie musi się sporo napra­cow­ać, gdy dostar­cza­my go do orga­niz­mu w zbyt dużych iloś­ci­ach. Naduży­wanie alko­holu bywa nieste­ty bezpośred­nią przy­czyną marskoś­ci wątro­by – stanu, który może doprowadz­ić do roz­wo­ju choro­by nowot­worowej i być bezpośred­nim zagroże­niem dla naszego życia.

Innym, równie szkodli­wym pro­duk­tem dla wątro­by jest tłuste, smażone jedze­nie. Dzieje się tak dlat­ego, że odpowia­da ona w pewnym stop­niu za traw­ie­nie tłuszczów. Częste spoży­wanie posiłków bogatych w tłuszcz obciąża wątrobę, męczy ją i nie daje szans na regen­er­ację. Nad­mi­ar tłuszczu odkła­da się wów­czas w wątro­bie, co może doprowadz­ić do jej pow­ięk­szenia i stłuszczenia.

I wresz­cie wątro­ba może zostać uszkod­zona na skutek dzi­ała­nia niek­tórych leków, dlat­ego przed zaży­ciem które­gokol­wiek z nich powinieneś zawsze porodz­ić się lekarza.

Jak ulżyć wątro­bie? Przede wszys­tkim zrezyg­nować z cięż­kich potraw i zmin­i­mal­i­zować spoży­cie alko­holu. Będzie to miało bard­zo pozy­ty­wny wpływ na cały twój orga­nizm, również na wątrobę.

Choroba Gauchera – choroba wątroby , której przyczyna leży w genach

Choro­ba Gauchera jest poważną, ale wciąż mało znaną chorobą gene­ty­czną. Jej obec­ność powodu­je niepraw­idłowoś­ci w funkcjonowa­niu wątro­by, śledziony, układu ner­wowego i kost­nego. Pow­sta­je na skutek mutacji gene­ty­cznej genu GBA, która uniemożli­wia rozkład lipidów (tłuszczów) w orga­nizmie człowieka. W efek­cie gro­madzą się one w komórkach ciała i uszkadza­ją je.

 

Październik miesiącem budowa­nia świado­moś­ci o choro­bie Gauchera!  Pol­s­ka włączyła się w jego obchody już po raz 3. Akcji towarzyszy między­nar­o­dowa inic­jaty­wa społecz­na Steps ahead of Gauch­er, której celem jest szerze­nie wiedzy na tem­at tego rzad­kiego schorzenia. Ludzie na całym świecie zaw­iązu­ją sobie buty zielony­mi sznurówka­mi i staw­ia­ją w nich swój „krok wspar­cia” dla chorych. Zielone sznurów­ki zaw­iąza­li również uczest­ni­cy biegu. „Bieg­nij Warsza­wo”, który odbył się 4 październi­ka br. Zawod­ni­cy pokon­ali w nich 10 km, pod­kreśla­jąc tym samym swo­ją sol­i­darność z osoba­mi cier­pią­cy­mi na Gauchera.

.

Powiększenie wątroby, niedokrwistość, zmiany kostne – Choroba Gauchera i jej typowe objawy

Choro­ba Gauchera może mieć różny prze­bieg, znane są bowiem aż 3 typy tego schorzenia. Niem­niej jed­nak aż 99% pac­jen­tów zma­ga się z typem I. Objaw­ia się on przede wszys­tkim pow­ięk­sze­niem wątro­by i śledziony, małopłytkowoś­cią i niedokr­wis­toś­cią. U chorych bard­zo częs­to dochodzi też do zmi­an kost­nych, zła­mań i defor­ma­cji. II typowi choro­by dodatkowo towarzyszą jeszcze zmi­any neu­ro­log­iczne, takiej jak drgaw­ki czy postępu­ją­cy zanik zdol­noś­ci psy­chomo­to­rycznych. Typ III poniekąd łączy ze sobą wszys­tkie te objawy, pon­ad­to pojaw­ia się tutaj upośledze­nie umysłowe i zaburzenia skur­czu mięśni.

Choroba Gauchera to rzadka choroba genetyczna, można ją wykryć podczas badań prenatalnych!

W diag­nos­tyce choro­by Gauchera wykonu­je się bada­nia krwi (na obec­ność określonych sub­stancji oraz biop­sję wątro­by). Co więcej moż­na ją rozpoz­nać jeszcze u rozwi­ja­jącego się pło­du poprzez bada­nia pre­na­talne. W tym celu w kos­mów­ce lub płynie owod­niowym sprawdza się poziom określonych enzymów.

Autor: Natalia Jeziors­ka — redak­tor medyczny
Zdję­cie:Designed by Asierromero

3.7/5 — (3 głosów / głosy) 
mail