Test NIPT we Wrocławiu. Gdzie zrobić badanie NIPT we Wrocławiu? Przeskocz do treści
coloalert

Test NIPT we Wrocławiu. Gdzie zrobić badanie? Jaka jest cena testu NIPT we Wrocławiu?

Umów test NIPT we Wrocław­iu — z ubez­piecze­niem i sze­rokim zakre­sem badania. 

NIFTY pro to bez­pieczne, niein­wazyjne badanie pre­na­talne w kierunku tri­somii 21. (zespół Dow­na), tri­somii 18. (zespół Edward­sa), tri­somii 13. (zespół Patau) i innych chorób gene­ty­cznych.

NIFTY pro dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój o zdrowie dziec­ka, a także uniknąć niepotrzeb­nej amniop­unkcji. Jest zale­cany gdy test PAPP‑a i USG wskażą na pod­wyżs­zone ryzyko tri­somii, w ciąży po 35 roku życia oraz gdy Mama ma wąt­pli­woś­ci o zdrowie dziecka.

Sprawdź gdzie we Wrocław­iu wykonasz test NIPT – NIFTY pro – w placów­ce oraz w ramach wiz­yt domowych oraz jaka jest cena tes­tu NIPT we Wrocławiu.

Spis treś­ci:

1. Gdzie zro­bić test NIPT we Wrocławiu?
2. Gdzie zro­bić test NIPT we Wrocław­iu — Auto­ry­zowane placówki
3. Test NIPT Wrocław — wiz­y­ty domowe
4. Test NIPT we Wrocław­iu — cena bada­nia i rejestracja

Gdzie zrobić test NIPT we Wrocławiu?

Test NIPT – NIFTY pro jest dostęp­ny we Wrocław­iu w auto­ry­zowanych placówkach testD­NA oraz w ramach wiz­yt domowych. Tu wykonasz NIFTY pro w szy­bkim ter­minie i z kon­sul­tacją wyniku pozy­ty­wnego z lekarzem gene­tykiem w cenie badania.

Gdzie zrobić test NIPT we Wrocławiu? Autoryzowane placówki NIFTY pro

Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na: 665 761 161 – czyn­na codziennie

Dostęp­ne są szy­bkie ter­miny badań również w dniu umówienia

Auto­ry­zowane punk­ty pobrań NIFTY pro we Wrocławiu:

 • ul. Trwała 7, Wrocław
 • ul. Kunick­iego 37 A, Wrocław
 • ul. Skar­bow­ców 121–123, Wrocław

Auto­ry­zowany punk­ty pobrań NIFTY pro we Wrocław­iu obsługu­je też inne lokaliza­c­je: Wrocław, Oleśni­ca, Trzeb­ni­ca, Wołów, Głogów, Bolesław­iec i inne.

Test NIPT Wrocław — wizyty domowe

Test NIFTY pro moż­na zro­bić wygod­nie w domu, bez wiz­y­ty w przy­chod­ni. Wiz­y­ty domowe umaw­iane są w cenie bada­nia NIFTY (bez dodatkowych opłat) we Wrocław­iu, okol­i­cy i w całej Polsce. Zadz­woń i zapy­taj o pobranie prób­ki w domu: tel. 665 761 161.

Test Nifty-pro-w-testdna-Laboratorium

Test NIPT we Wrocławiu — cena badania NIFTY pro

Cena tes­tu NIFTY pro we Wrocław­iu to 2397 zł i zawiera:

 • Pobranie prób­ki do bada­nia w placów­ce lub w domu pacjentki.
 • Ubez­piecze­nie: Zwrot kosztów przeprowad­zonych badań diag­nos­ty­cznych (w tym m. in. amniop­unkc­ja, FISH, anal­iza mikro­macierzy chro­mo­somów) do kwoty 2600 zł* po uzyska­niu niepraw­idłowego wyniku NIFTY pro. Ubez­piecze­nie doty­czy też wyniku fałszy­wie negaty­wnego (odszkodowanie do 210 000 zł*, taki wynik zdarza się bard­zo rzad­ko i we wszys­t­kich bada­ni­ach tego typu, jed­nak tylko w NIFTY rodz­ice mogą uzyskać wysok­ie odszkodowanie).
 • Kon­sul­tację z lekarzem gene­tykiem w przy­pad­ku uzyska­nia wyniku pozy­ty­wnego (niepraw­idłowego)
 • Wydanie wyniku online – wynik dostęp­ny jest w pan­elu online w 10 dni roboczych od momen­tu dotar­cia próbek do laboratorium.
 • Ponowne pobranie prób­ki jeśli będzie wyma­gana (są to rzad­kie sytuacje).
 • Wynik dostęp­ny wygod­nie online w bez­piecznym Pan­elu Pacjenta.

Jest możli­wość płat­noś­ci w rat­ach oraz sko­rzys­ta­nia z płat­noś­ci odroc­zonych. Zadz­woń i zapy­taj o raty: tel. 665 761 161

Dlaczego NIPT warto zrobić w testDNA Laboratorium?

 • Auto­ry­zowane punk­ty pobrań NIFTY pro – wybier­a­jąc auto­ry­zowaną placówkę masz pewność, że wykonasz ory­gi­nal­ny test NIFTY PRO z pełnym ubez­piecze­niem (test wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um BGI).
 • Szy­bkie ter­miny pobra­nia prób­ki, nawet w dniu umówienia badania.
 • Pobranie prób­ki w domu lub w placów­ce, bez dodatkowych opłat (również wiz­y­ta domowa w cenie badania)
 • Możli­wość płat­noś­ci w rat­ach, płat­noś­ci odroc­zone (P24NOW, Pay­Po).
 • Kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem w cenie bada­nia w przy­pad­ku wyniku pozytywnego.
 • Wynik od razu udostęp­ni­any online, bez koniecznoś­ci dojaz­du do placówki.
 • Bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu – jesteśmy dostęp­ni pod tele­fonem codzi­en­nie, również w week­endy i w święta
 • Pozy­ty­wne opinie Mam.

W Polsce pier­wszym NIPT był NIFTY. Jest on najczęś­ciej wybier­any przez Mamy i do tej pory został wyko­nany pon­ad 9 000 000 razy na całym świecie! O jego wiary­god­noś­ci świad­czy też sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na. Obec­nie jest dostęp­ny w najsz­er­szej wer­sji (94 choro­by) z ubez­piecze­niem – NIFTY pro.

Dlaczego warto zrobić test NIFTY pro?

nifty pro korzyści

Wpis pow­stał we współpra­cy z badanienifty.pl

Oceń
mail