Test NIPT w Poznaniu. Gdzie zrobić badanie NIPT w Poznaniu? Przeskocz do treści
coloalert

Test NIPT w Poznaniu. Gdzie zrobić badanie? Jaka jest cena testu NIPT w Poznaniu?

Umów test NIPT w Poz­na­niu — z ubez­piecze­niem i sze­rokim zakre­sem badania. 

NIFTY pro to bez­pieczne, niein­wazyjne badanie pre­na­talne w kierunku tri­somii 21. (zespół Dow­na), tri­somii 18. (zespół Edward­sa), tri­somii 13. (zespół Patau) i innych chorób gene­ty­cznych.

NIFTY pro dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój o zdrowie dziec­ka, a także uniknąć niepotrzeb­nej amniop­unkcji. Jest zale­cany gdy test PAPP‑a i USG wskażą na pod­wyżs­zone ryzyko tri­somii, w ciąży po 35 roku życia oraz gdy Mama ma wąt­pli­woś­ci o zdrowie dziecka.

Sprawdź gdzie w Poz­na­niu wykonasz test NIPT – NIFTY pro – w placów­ce oraz w ramach wiz­yt domowych oraz jaka jest cena tes­tu NIPT w Poznaniu.

Spis treś­ci:

1. Gdzie zro­bić test NIPT w Poznaniu?
2. Gdzie zro­bić test NIPT w Poz­na­niu — Auto­ry­zowane placówki
3. Test NIPT Poz­nań — wiz­y­ty domowe
4. Test NIPT w Poz­na­niu — cena bada­nia i rejestracja

Gdzie zrobić test NIPT w Poznaniu?

Test NIPT – NIFTY pro jest dostęp­ny w Poz­na­niu w auto­ry­zowanych placówkach testD­NA oraz w ramach wiz­yt domowych. Tu wykonasz NIFTY pro w szy­bkim ter­minie i z kon­sul­tacją wyniku pozy­ty­wnego z lekarzem gene­tykiem w cenie badania.

Gdzie zrobić test NIPT w Poznaniu? Autoryzowane placówki NIFTY pro

Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na: 665 761 161 – czyn­na codziennie

Dostęp­ne są szy­bkie ter­miny badań również w dniu umówienia

Auto­ry­zowane punk­ty pobrań NIFTY pro w Poznaniu:

 • ul. Słowack­iego 28a, Poz­nań
 • ul. Braniews­ka 20, Poz­nań

Auto­ry­zowany punk­ty pobrań NIFTY pro w Poz­na­niu obsługu­je też inne lokaliza­c­je: Poz­nań, Leszno, Śro­da Wlkp.,Września, Gniezno, Koś­cian, Grodzisk Wlkp., Szamo­tuły, Oborni­ki i inne.

Test NIPT Poznań — wizyty domowe

Test NIFTY pro moż­na zro­bić wygod­nie w domu, bez wiz­y­ty w przy­chod­ni. Wiz­y­ty domowe umaw­iane są w cenie bada­nia NIFTY (bez dodatkowych opłat) w Poz­na­niu, okol­i­cy i w całej Polsce. Zadz­woń i zapy­taj o pobranie prób­ki w domu: tel. 665 761 161.

Test Nifty-pro-w-testdna-Laboratorium

Test NIPT w Poznaniu — cena badania NIFTY pro

Cena tes­tu NIFTY pro w Poz­na­niu to 2397 zł i zawiera:

 • Pobranie prób­ki do bada­nia w placów­ce lub w domu pacjentki.
 • Ubez­piecze­nie: Zwrot kosztów przeprowad­zonych badań diag­nos­ty­cznych (w tym m. in. amniop­unkc­ja, FISH, anal­iza mikro­macierzy chro­mo­somów) do kwoty 2600 zł* po uzyska­niu niepraw­idłowego wyniku NIFTY pro. Ubez­piecze­nie doty­czy też wyniku fałszy­wie negaty­wnego (odszkodowanie do 210 000 zł*, taki wynik zdarza się bard­zo rzad­ko i we wszys­t­kich bada­ni­ach tego typu, jed­nak tylko w NIFTY rodz­ice mogą uzyskać wysok­ie odszkodowanie).
 • Kon­sul­tację z lekarzem gene­tykiem w przy­pad­ku uzyska­nia wyniku pozy­ty­wnego (niepraw­idłowego)
 • Wydanie wyniku online – wynik dostęp­ny jest w pan­elu online w 10 dni roboczych od momen­tu dotar­cia próbek do laboratorium.
 • Ponowne pobranie prób­ki jeśli będzie wyma­gana (są to rzad­kie sytuacje).
 • Wynik dostęp­ny wygod­nie online w bez­piecznym Pan­elu Pacjenta.

Jest możli­wość płat­noś­ci w rat­ach oraz sko­rzys­ta­nia z płat­noś­ci odroc­zonych. Zadz­woń i zapy­taj o raty: tel. 665 761 161

Dlaczego NIPT warto zrobić w testDNA Laboratorium?

 • Auto­ry­zowane punk­ty pobrań NIFTY pro – wybier­a­jąc auto­ry­zowaną placówkę masz pewność, że wykonasz ory­gi­nal­ny test NIFTY PRO z pełnym ubez­piecze­niem (test wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um BGI).
 • Szy­bkie ter­miny pobra­nia prób­ki, nawet w dniu umówienia badania.
 • Pobranie prób­ki w domu lub w placów­ce, bez dodatkowych opłat (również wiz­y­ta domowa w cenie badania)
 • Możli­wość płat­noś­ci w rat­ach, płat­noś­ci odroc­zone (P24NOW, Pay­Po).
 • Kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem w cenie bada­nia w przy­pad­ku wyniku pozytywnego.
 • Wynik od razu udostęp­ni­any online, bez koniecznoś­ci dojaz­du do placówki.
 • Bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu – jesteśmy dostęp­ni pod tele­fonem codzi­en­nie, również w week­endy i w święta
 • Pozy­ty­wne opinie Mam.

W Polsce pier­wszym NIPT był NIFTY. Jest on najczęś­ciej wybier­any przez Mamy i do tej pory został wyko­nany pon­ad 9 000 000 razy na całym świecie! O jego wiary­god­noś­ci świad­czy też sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na. Obec­nie jest dostęp­ny w najsz­er­szej wer­sji (94 choro­by) z ubez­piecze­niem – NIFTY pro.

Dlaczego warto zrobić test NIFTY pro?

nifty pro korzyści

Wpis pow­stał we współpra­cy z badanienifty.pl

Oceń
mail