Test NIPT w Warszawie. Gdzie zrobić badanie NIPT w Warszawie? Przeskocz do treści
coloalert

Test NIPT w Warszawie. Gdzie zrobić badanie? Jaka jest cena testu NIPT w Warszawie?

Umów test NIPT w Warsza­w­ie — z ubez­piecze­niem i sze­rokim zakre­sem badania. 

NIFTY pro to bez­pieczne, niein­wazyjne badanie pre­na­talne w kierunku tri­somii 21. (zespół Dow­na), tri­somii 18. (zespół Edward­sa), tri­somii 13. (zespół Patau) i innych chorób gene­ty­cznych.

NIFTY pro dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój o zdrowie dziec­ka, a także uniknąć niepotrzeb­nej amniop­unkcji. Jest zale­cany gdy test PAPP‑a i USG wskażą na pod­wyżs­zone ryzyko tri­somii, w ciąży po 35 roku życia oraz gdy Mama ma wąt­pli­woś­ci o zdrowie dziecka.

Sprawdź gdzie w Warsza­w­ie wykonasz test NIPT – NIFTY pro – w placów­ce oraz w ramach wiz­yt domowych oraz jaka jest cena tes­tu NIPT w Warszawie.

Spis treś­ci:

1. Gdzie zro­bić test NIPT w Warszawie?
2. Gdzie zro­bić test NIPT w Warsza­w­ie — Auto­ry­zowane placówki
3. Test NIPT Warsza­wa — wiz­y­ty domowe
4. Test NIPT w Warsza­w­ie — cena bada­nia i rejestracja

Gdzie zrobić test NIPT w Warszawie?

Test NIPT – NIFTY pro jest dostęp­ny w Warsza­w­ie w auto­ry­zowanych placówkach testD­NA oraz w ramach wiz­yt domowych. Tu wykonasz NIFTY pro w szy­bkim ter­minie i z kon­sul­tacją wyniku pozy­ty­wnego z lekarzem gene­tykiem w cenie badania.

Gdzie zrobić test NIPT w Warszawie? Autoryzowane placówki NIFTY pro

Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na: 665 761 161 – czyn­na codziennie

Umów ter­min online »

Dostęp­ne są szy­bkie ter­miny badań również w dniu umówienia. Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wizyty.

Auto­ry­zowane punk­ty pobrań NIFTY pro w Warszawie:

 • ul. Cyber­ne­ty­ki 7, Warsza­wa
 • ul. Wrocławska 21a, Warsza­wa
 • ul. Krzy­we Koło 8/10, Warsza­wa
 • ul. Sien­na 86, Warsza­wa
 • ul. Bronikowskiego 55, Warsza­wa
 • ul. Rozło­gi 18 , 01–310 Warsza­wa
 • ul. Pańs­ka 96 lok. 203, 00–837 Warsza­wa
 • ul. Sar­ma­c­ka 17/U119, 02–972 Warsza­wa

Auto­ry­zowany punk­ty pobrań NIFTY pro w Warsza­w­ie obsługu­je też inne lokaliza­c­je: Warsza­wa, Pruszków, Żyrardów, Grodzisk Mazowiec­ki, Otwock, Piaseczno, Mińsk Mazowiec­ki, Płońsk i inne.

Test NIPT Warszawa — wizyty domowe

Test NIFTY pro moż­na zro­bić wygod­nie w domu, bez wiz­y­ty w przy­chod­ni. Wiz­y­ty domowe umaw­iane są w cenie bada­nia NIFTY (bez dodatkowych opłat) w Warsza­w­ie, okol­i­cy i w całej Polsce. Zadz­woń i zapy­taj o pobranie prób­ki w domu: tel. 665 761 161

Test NIPT w Warszawie — cena badania NIFTY pro

Cena tes­tu NIFTY pro w Warsza­w­ie to 2397 zł i zawiera:

 • Pobranie prób­ki do bada­nia w placów­ce lub w domu pacjentki.
 • Ubez­piecze­nie: Zwrot kosztów przeprowad­zonych badań diag­nos­ty­cznych (w tym m. in. amniop­unkc­ja, FISH, anal­iza mikro­macierzy chro­mo­somów) do kwoty 2600 zł* po uzyska­niu niepraw­idłowego wyniku NIFTY pro. Ubez­piecze­nie doty­czy też wyniku fałszy­wie negaty­wnego (odszkodowanie do 210 000 zł*, taki wynik zdarza się bard­zo rzad­ko i we wszys­t­kich bada­ni­ach tego typu, jed­nak tylko w NIFTY rodz­ice mogą uzyskać wysok­ie odszkodowanie).
 • Kon­sul­tację z lekarzem gene­tykiem w przy­pad­ku uzyska­nia wyniku pozy­ty­wnego (niepraw­idłowego)
 • Wydanie wyniku online – wynik dostęp­ny jest w pan­elu online w 10 dni roboczych od momen­tu dotar­cia próbek do laboratorium.
 • Ponowne pobranie prób­ki jeśli będzie wyma­gana (są to rzad­kie sytuacje).
 • Wynik dostęp­ny wygod­nie online w bez­piecznym Pan­elu Pacjenta.

Jest możli­wość płat­noś­ci w rat­ach oraz sko­rzys­ta­nia z płat­noś­ci odroc­zonych. Zadz­woń i zapy­taj o raty: tel. 665 761 161

Umów termin NIFTY pro online teraz — rejestracja

1. Wybierz przy­chod­nię lub wiz­ytę domową rozwiń
(obie opc­je w cenie bada­nia, bez dodatkowych opłat)
2. Wybierz lokaliza­cję rozwiń
Podaj adres, w którym chci­ałabyś umówić wiz­ytę domową

Mias­to:

Kod pocz­towy:

Uli­ca:

Numer domu:

Numer mieszka­nia: (pole nieobowiązkowe)

Piętro i inne infor­ma­c­je dla per­son­elu i kuri­era (pole nieobowiązkowe)

Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel. 665 761 161 Radom, ul. 1905 roku 20
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel. 665 761 161 Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel. 665 761 161 Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel. 665 761 161 Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel. 665 761 161 Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel. 665 761 161 Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Sien­na 86
Tel. 665 761 161 Warsza­wa Kabaty, ul. Ksaw­erego Bronikowskiego 55
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, Wrocławska 21a/7
Tel. 665 761 161 Radom, ul. Andrze­ja Stru­ga 19/21
Tel. 665 761 161 Ożarów Mazowiec­ki, ul. Romana Dmowskiego 39
Tel. 665 761 161 Pruszków, ul. Kubu­sia Puchat­ka 11
Tel. 665 761 161 Piaseczno, ul. Puławska 34
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Kobiel­s­ka 23
Tel. 665 761 161 Babice Nowe, ul. Ogrod­nicza 6
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Rozło­gi 18
Tel. 665 761 161 Piaseczno, Ale­ja Kalin 55/7
Tel. 665 761 161 Grodzisk Mazowiec­ki, ul. T. Bair­da 56/7
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Sar­ma­c­ka 17/119
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Pańs­ka 96/203
Tel. 665 761 161 Mińsk Mazowiec­ki, ul. I. Daszyńskiego 4
Tel. 665 761 161 Hipolitów, ul. Warsza­wska 63
Tel. 665 761 161 Płock, ul Raj­mun­da Rem­bielińskiego 10a
Tel. 665 761 161 Sule­jówek, ul. 11 Listopa­da 87
Tel. 665 761 161 Legionowo, ul. Sow­ińskiego 4
Tel. 665 761 161 Warsza­wa — Ursynów, ul. Stry­jeńs­kich 6 
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A 
Tel. 665 761 161 Chorzów, Ul. St. Batorego 19
Tel. 665 761 161 Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel. 665 761 161 Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel. 665 761 161 Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel. 665 761 161 Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel. 665 761 161 Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel. 665 761 161 Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel. 665 761 161 Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel. 665 761 161 Mikołów, Os. 30-lecia 8 
Tel. 665 761 161 Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8 
Tel. 665 761 161 Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel. 665 761 161 Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel. 665 761 161 Tychy, ul. Łabędzia 67/18, Polska
Tel. 665 761 161 Szczekociny, ul. Jana Pawła II 6
Tel. 665 761 161 Częs­to­chowa, ul. Brzeźnic­ka 59
Tel. 665 761 161 Częs­to­chowa, Wieluńs­ka 28
Tel. 665 761 161 Częs­to­chowa, Ale­ja Wol­noś­ci 14
Tel. 665 761 161 Stru­mień, ul. Wspól­na 2
Tel. 665 761 161 Żywiec, ul. Dwor­cowa 22
Tel. 665 761 161 Racibórz, ul. Sienkiewicza 3A
Tel. 665 761 161 Częs­to­chowa, ul. Kordeck­iego 56 
Tel. 665 761 161 Kłobuck, ul. Stasz­i­ca 28 
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel. 665 761 161 Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel. 665 761 161 Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel. 665 761 161 Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel. 665 761 161 Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel. 665 761 161 Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel. 665 761 161 Jarocin, ul. Hallera 9
Tel. 665 761 161 Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel. 665 761 161 Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel. 665 761 161 Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel. 665 761 161 Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tel. 665 761 161 Koło, ul. PCK 8
Tel. 665 761 161 Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7 
Tel. 665 761 161 Poz­nań, ul. Braniews­ka 20 
Tel. 665 761 161 Poz­nań, ul. Kaspra Drużbick­iego 7
Tel. 665 761 161 Kalisz ul. Wyszyńskiego 36
Tel. 665 761 161 Godziesze Wielkie, ul. Kaliska 2
Tel. 665 761 161 Stęszew, ul. Łukasiewicza 1
Tel. 665 761 161 Gniezno, ul. Wol­noś­ci 4a
Tel. 665 761 161 Konin, ul. Wiechow­icza 4
Tel. 665 761 161 Kro­to­szyn, ul. Grudziel­skiego 25A
Tel. 665 761 161 Słup­ca, ul. Fran­cisz­ka Rata­jcza­ka 3a/1
Tel. 665 761 161 Poz­nań, ul. Grun­waldz­ka 156
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel. 665 761 161 Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel. 665 761 161 Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel. 665 761 161 Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel. 665 761 161 Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel. 665 761 161 Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel. 665 761 161 Wiel­gie, ul. Starowiejs­ka 10
Tel. 665 761 161 Byd­goszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Tel. 665 761 161 Toruń, ul. Watzen­rodego 15A
Tel. 665 761 161 Inowrocław, ul. Naru­tow­icza 24
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel. 665 761 161 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel. 665 761 161 Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel. 665 761 161 Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel. 665 761 161 Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel. 665 761 161 Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel. 665 761 161 Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel. 665 761 161 Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. 665 761 161 Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel. 665 761 161 Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10 
Tel. 665 761 161 Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel. 665 761 161 Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tel. 665 761 161 Kraków ‚ul. Zachod­nia 5/12 A 
Tel. 665 761 161 Myślenice, ul. Osiedle Tysią­cle­cia 1
Tel. 665 761 161 Miechów, ul. Słowack­iego 13
Tel. 665 761 161 Kraków, ul. Zacisze 6
Tel. 665 761 161 Trze­binia, ul. Koperni­ka 25
Tel. 665 761 161 Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Koś­ciusz­ki 11
Tel. 665 761 161 Kraków, ul. Zachod­nia 5/12a
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Chełm, ul.Lipowa 27
Tel. 665 761 161 Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel. 665 761 161 Zamość, ul. Jas­na 14
Tel. 665 761 161 Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel. 665 761 161 Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. 665 761 161 Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. 665 761 161 Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel. 665 761 161 Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel. 665 761 161 Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tel. 665 761 161 Lublin, ul. Okopowa 3
Tel. 665 761 161 Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Tel. 665 761 161 Zamość, ul. Bolesława Prusa 2
Tel. 665 761 161 Lubartów, ul. Cicha 1
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel. 665 761 161 Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel. 665 761 161 Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel. 665 761 161 Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel. 665 761 161 Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel. 665 761 161 Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel. 665 761 161 Mal­bork, ul.Dworcowa 14 
Tel. 665 761 161 Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel. 665 761 161 Człuchów, Os. Wazów 8
Tel. 665 761 161 Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel. 665 761 161 Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel. 665 761 161 Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tel. 665 761 161 Słup­sk, ul. Zielona 8
Tel. 665 761 161 Gdańsk, ul. Kom­bat­an­tów 4/22
Tel. 665 761 161 Cho­jnice, ul. Młodzieżowa 35
Tel. 665 761 161 Gdańsk, ul. Na Zaspę 3
Tel. 665 761 161 Gdańsk, ul. Opol­s­ka 5
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel. 665 761 161 Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. 665 761 161 Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. 665 761 161 Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel. 665 761 161 Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel. 665 761 161 Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tel. 665 761 161 Rzeszów, ul.Dąbrowskiego 31
Tel. 665 761 161 Sanok ul. Witkiewicza 5
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Tel. 665 761 161 Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel. 665 761 161 Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel. 665 761 161 Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. 665 761 161 Wrocław, ul. Trwała 7 
Tel. 665 761 161 Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel. 665 761 161 Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25 
Tel. 665 761 161 Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel. 665 761 161 Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel. 665 761 161 Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel. 665 761 161 Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Tel. 665 761 161 Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tel. 665 761 161 Ząbkow­ice Śląskie, ul.Waryńskiego 18
Tel. 665 761 161 Wałbrzych, ul. Wysock­iego 24–24 A
Tel. 665 761 161 Kłodzko, ul. Armii Kra­jowej 29a
Tel. 665 761 161 Kłodzko, ul. Spółdziel­cza 4
Tel. 665 761 161 Kłodzko, ul. Rodzin­na 101
Tel. 665 761 161 Wrocław, ul. Gaga­ri­na 110
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel. 665 761 161 Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel. 665 761 161 Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel. 665 761 161 Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel. 665 761 161 Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tel. 665 761 161 Sędziszów, ul. Dwor­cowa 23
Tel. 665 761 161 San­domierz, ul. Mick­iewicza 23
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel. 665 761 161 Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel. 665 761 161 Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tel. 665 761 161 Opole, ul. Katow­ic­ka 55 
Tel. 665 761 161 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2–4
Tel. 665 761 161 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Tel. 665 761 161 Brzeg, ul. Her­ber­ta 1 
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel. 665 761 161 Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel. 665 761 161 Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel. 665 761 161 Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel. 665 761 161 Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel. 665 761 161 Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel. 665 761 161 Wieluń, ul J.Żubr 30 
Tel. 665 761 161 Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel. 665 761 161 Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19 
Tel. 665 761 161 Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Strz­elec­ka 12
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel. 665 761 161 Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel. 665 761 161 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel. 665 761 161 Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel. 665 761 161 Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel. 665 761 161 Ełk ul. Nad­jezior­na 23/A2
Tel. 665 761 161 Olecko, 11 listopa­da 23
Tel. 665 761 161 Lidzbark Warmińs­ki, ul. 11 Listopada
Tel. 665 761 161 Markusy 66
Tel. 665 761 161 Toruń, ul. S. Sre­brnego 1
Tel. 665 761 161 Olsz­tyn, ul. Flo­ri­ana Piotrowskiego 16i
Tel. 665 761 161 Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel. 665 761 161 Ełk, ul. Toruńs­ka 10
Tel. 665 761 161 Giży­cko, Żeglars­ka 6/7u
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel. 665 761 161 Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel. 665 761 161 Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel. 665 761 161 Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel. 665 761 161 Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tel. 665 761 161 Białys­tok, Sobieskiego 13 m 8
Tel. 665 761 161 Białys­tok, ul. Parkowa 14/84
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Szczecin, al. Wyz­wole­nia 7
Tel. 665 761 161 Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. 665 761 161 Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. 665 761 161 Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9 
Tel. 665 761 161 Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel. 665 761 161 Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel. 665 761 161 Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel. 665 761 161 Kosza­lin, ul. Niepodległoś­ci 44–48
Tel. 665 761 161 Świnou­jś­cie, ul. Grun­waldz­ka 21 
Tel. 665 761 161 Szczecinek, ul. Spółdziel­cza 8
Tel. 665 761 161 Pyrzyce, ul. Księ­cia Bogusława X /23
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel. 665 761 161 Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4 
Tel. 665 761 161 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel. 665 761 161 Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel. 665 761 161 Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K 
Tel. 665 761 161 Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Tel. 665 761 161 Zielona Góra, ul. Jed­noś­ci 59
Tel. 665 761 161 Zielona Góra, ul. Chro­brego 20a
Tel. 665 761 161 Sulechów, ul. Krań­cowa 2a
Tel. 665 761 161 Babi­most, Gaga­ri­na 18
Tel. 665 761 161 Nowa Sól, ul. Koś­ciusz­ki 1d 
Tel. 665 761 161 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. 30 Sty­cz­nia 15/9
Tel. 665 761 161 Zielona Góra, ul. Świętej Kin­gi 6 
Tel. 665 761 161 Sulechów, al. Niepodległoś­ci 15
Tel. 665 761 161 Żary, Moniusz­ki 2
3. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz prefer­owaną datę bada­nia. Najszyb­sze ter­miny (w tym samym dniu i na następ­ny dzień)
są zwyk­le dostęp­ne w placów­ce. Czas oczeki­wa­nia na wiz­ytę domową wynosi zwyk­le 2 dni.

Wybierz prefer­owaną datę

Wybierz prefer­owane godziny

4. Podaj dane rozwiń

Czy przed złoże­niem zamówienia kon­tak­towali się Państ­wo z nami?

Z kim się Państ­wo kontaktowali?

Admin­is­tra­torem danych podanych w for­mu­la­rzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedz­ibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice, o numerze NIP: 634–282-27–48, REGON: 243413225, e‑mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 665 761 161. Pokaż całość » Przekazane nam dane będą wyko­rzys­tane w celu:
1) umówienia wiz­y­ty w placów­ce testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um lub u które­goś z part­nerów współpracu­ją­cych (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dal­szej częś­ci RODO);
2) dochodzenia i obrony przed ewen­tu­al­ny­mi roszczeni­a­mi (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3) odpowiedzi na zadane nam pyta­nia i wery­fikacji tożsamoś­ci oso­by (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO; 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże może stanow­ić warunek udzie­le­nia odpowiedzi na zadane pyta­nia lub real­iza­cję usłu­gi. Dane te mogą zostać przekazane pod­miotom współpracu­ją­cym w celu real­iza­cji zle­conej nam usłu­gi. Szczegółowe infor­ma­c­je nt. przetwarza­nia danych osobowych zna­jdziesz tutaj https://www.testdna.pl/polityka-prywatnosci/

Po przesła­niu zgłoszenia prosimy oczeki­wać na kon­takt kon­sul­tan­ta medy­cznego w celu dokończenia rejes­tracji i potwierdzenia wizyty.

Dlaczego NIFTY pro warto zrobić w testDNA Laboratorium?

 • Auto­ry­zowane punk­ty pobrań NIFTY pro – wybier­a­jąc auto­ry­zowaną placówkę masz pewność, że wykonasz ory­gi­nal­ny test NIFTY PRO z pełnym ubez­piecze­niem (test wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um BGI).
 • Szy­bkie ter­miny pobra­nia prób­ki, nawet w dniu umówienia badania.
 • Pobranie prób­ki w domu lub w placów­ce, bez dodatkowych opłat (również wiz­y­ta domowa w cenie badania)
 • Możli­wość płat­noś­ci w rat­ach, płat­noś­ci odroc­zone (P24NOW, Pay­Po).
 • Kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem w cenie bada­nia w przy­pad­ku wyniku pozytywnego.
 • Wynik od razu udostęp­ni­any online, bez koniecznoś­ci dojaz­du do placówki.
 • Bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu – jesteśmy dostęp­ni pod tele­fonem codzi­en­nie, również w week­endy i w święta
 • Pozy­ty­wne opinie Mam.

W Polsce pier­wszym NIPT był NIFTY. Jest on najczęś­ciej wybier­any przez Mamy i do tej pory został wyko­nany pon­ad 9 000 000 razy na całym świecie! O jego wiary­god­noś­ci świad­czy też sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na. Obec­nie jest dostęp­ny w najsz­er­szej wer­sji (94 choro­by) z ubez­piecze­niem – NIFTY pro.

Dlaczego warto zrobić test NIFTY pro?

nifty pro korzyści

Wpis pow­stał we współpra­cy z badanienifty.pl

5/5 — (2 głosów / głosy) 
mail