Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

NIFTY a NIFTY pro, NIFTY plus, NIFTY basic, NIFTY twins – czym się różnią?

Test NIFTY jest pier­wszym niein­wazyjnym testem pre­na­tal­nym NIPT, który pojaw­ił się w Polsce. Badanie jest dostęp­ne w różnych wer­s­jach. Czym różnią się test NIFTY a NIFTY pro? Na co zwró­cić uwagę, wybier­a­jąc badanie pre­na­talne? Podpowiadamy.

nifty a nifty pro, nifty plus, nifty basic, nifty twins

Spis treś­ci:

  1. NIFTY a NIFTY pro
  2. Czym różni się test NIFTY pro od innych testów NIFTY?
  3. Test NIFTY pro a NIFTY plus, NIFTY basic i NIFTY twins
  4. Test NIFTY, NIFTY pro, NIFTY plus – na co zwró­cić uwagę wybier­a­jąc badanie prenatalne?

NIFTY a NIFTY pro

NIFTY (z języ­ka ang­iel­skiego Non-inva­sive Fetal Tri­somy Test, czyli niein­wazyjny test pre­na­tal­ny w kierunku tri­somii) to pier­wsze badanie pre­na­talne NIPT dostęp­ne w Polsce. Na całym świecie wyko­nano je już u pon­ad 6 000 000 kobi­et. Od 2018 roku w Polsce dostęp­na jest także rozsz­er­zona wer­s­ja tes­tu NIFTY – test NIFTY pro, która jako jedy­na posi­a­da ubezpieczenie.

Czym różni się test NIFTY pro od innych testów NIFTY?

NIFTY pro posiada:

  • pełne ubez­piecze­nie wyniku (żaden inny konkuren­cyjny niein­wazyjny test pre­na­tal­ny nie posi­a­da ubez­pieczenia obe­j­mu­jącego również wynik fałszy­wie negatywny);
  • najsz­er­szy zakres badanych chorób (6 tri­somii + 4 choro­by związane z niepraw­idłowoś­ci­a­mi licz­by chro­mo­somów płci + 84 mikrod­elec­je / mikroduplikacje).

Pier­wsza wer­s­ja bada­nia gene­ty­cznego NIFTY była wykony­wana w Polsce – każ­da ciężar­na kobi­eta mogła prze­badać swo­je dziecko testem NIFTY. A NIFTY pro? Badanie wol­nego płodowego DNA jest wykony­wane w lab­o­ra­to­ri­um BGI w Hongkongu. To właśnie w tej placów­ce została opra­cow­ana nowsza wer­s­ja bada­nia, dzię­ki czemu pac­jen­t­ki wykonu­jące ory­gi­nal­ny test NIFTY pro mogą liczyć na tak sze­ro­ki zakres badanych chorób oraz ubezpieczenie.

Test NIFTY pro a NIFTY plus, NIFTY basic i NIFTY twins

Testy NIFTY jest dostęp­ny w różnych wer­s­jach. Pary, które spodziewa­ją się dziec­ka, mogą wykon­ać NIFTY pro, NIFTY plus, NIFTY basic lub NIFTY twins. Czym różnią się te badania?

Zakres badanych chorób

Test NIFTY basic oraz NIFTY plus to bada­nia dla ciąży poje­dynczej, nato­mi­ast NIFTY twins wykonu­je się w ciąży mno­giej (bliź­ni­aczej). Test NIFTY pro moż­na wykon­ać zarówno w ciąży bliź­ni­aczej jak i poje­dynczej (ist­nieją wów­czas różnice w zakre­sie badanych chorób). Różnice doty­czą także zakre­su anal­i­zowanych chorób – najm­niejszy mają NIFTY basic oraz NIFTY twins, nato­mi­ast najwięk­szy – NIFTY pro w ciąży pojedynczej.

Ubezpieczenie

Bada­nia różnią się także ubez­piecze­niem – jedynie NIFTY pro ma pełne ubez­piecze­nie wyniku (w przy­pad­ku wyniku pozy­ty­wnego i fałszy­wie negaty­wnego po urodze­niu lub przed urodze­niem). Jeśli para uzyskała pozy­ty­wny wynik tes­tu NIFTY pro, przysługu­je jej zwrot kosztów diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej do kwoty 2600 zł (w zależnoś­ci od kur­su walu­towego). Nato­mi­ast gdy badanie NIFTY pro nie wykryło żad­nych chorób gene­ty­cznych, a jed­nak u dziec­ka zostanie później zdi­ag­no­zowane schorze­nie, które wchodzi w zakres tes­tu, rodz­i­com przysługu­je odszkodowanie w kwocie do ok. 210 000 zło­tych (w zależnoś­ci od kur­su walu­towego). Wyni­ki fałszy­wie negaty­wne są bard­zo rzad­kie i doty­czą wszys­t­kich badań tego typu jed­nak tylko NIFTY pro jest w takiej sytu­acji ubezpieczony.

Laboratorium BGI

Ostat­nia różni­ca to miejsce wykony­wa­nia anal­iz – test NIFTY pro jest real­i­zowany w lab­o­ra­to­ri­um BGI w Hongkongu – placówka opra­cow­ała metodologię bada­nia, ma także, więk­szą niż europe­jskie ośrod­ki, możli­wość przeprowadzenia sze­rok­iej wal­i­dacji. Skuteczność testów NIFTY została zatwierd­zona w najwięk­szym bada­niu na świecie, które obe­j­mowało 146 958 ciąż.

Test NIFTY, NIFTY pro, NIFTY plus – na co zwrócić uwagę wybierając badanie prenatalne?

Pary, które mają dylemat, jaki test pre­na­tal­ny wybrać, NIFTY pro, NIFTY basic, NIFTY plus czy może NIFTY twins warto aby zwró­ciły uwagę na:

  • co bada test – najko­rzyst­niej jest wybrać badanie o jak najsz­er­szym zakre­sie badanych chorób,
  • możli­wość ubez­pieczenia wyniku – jedynie NIFTY pro jest dostęp­ny z pełnym ubez­piecze­niem wyniku (pozy­ty­wnego i fałszy­wie negatywnego);
  • możli­wość wyko­na­nia bada­nia w zależnoś­ci od tego, czy ciąża jest poje­dyncza czy bliź­ni­acza;
  • dodatkowe udo­god­nienia takie jak raty, pobranie prób­ki w domu w cenie bada­nia, czy kon­sul­tac­ja pozy­ty­wnego wyniku z lekarzem.
Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 800 007 771- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie na stron­ie genetyczne.pl.


Zdję­cie: pixabay.com | Artykuł pow­stał we współpra­cy z badanienifty.pl | Pub­likac­ja: 25 lutego 2021

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.