NIFTY a NIFTY pro, NIFTY plus, NIFTY basic– czym się różnią? Przeskocz do treści
coloalert

NIFTY a NIFTY pro, NIFTY plus, NIFTY basic, NIFTY twins – czym się różnią?

Test NIFTY jest pier­wszym niein­wazyjnym testem pre­na­tal­nym NIPT, który pojaw­ił się w Polsce. Badanie jest dostęp­ne w różnych wer­s­jach. Czym różnią się test NIFTY a NIFTY pro czy NIFTY Plus? Na co zwró­cić uwagę, wybier­a­jąc badanie pre­na­talne NIFTY? Podpowiadamy.

nifty a nifty pro, nifty plus, nifty basic, nifty twins

Spis treś­ci:

 1. NIFTY a NIFTY pro
 2. Czym różni się test NIFTY pro od innych testów NIFTY?
 3. Test NIFTY pro a NIFTY plus, NIFTY basic i NIFTY twins
 4. Test NIFTY, NIFTY pro, NIFTY plus – na co zwró­cić uwagę wybier­a­jąc badanie prenatalne?

NIFTY a NIFTY pro

NIFTY (z języ­ka ang­iel­skiego Non-inva­sive Fetal Tri­somy Test, czyli niein­wazyjny test pre­na­tal­ny w kierunku tri­somii) to pier­wsze badanie pre­na­talne NIPT dostęp­ne w Polsce. Na całym świecie wyko­nano je już u pon­ad 9 000 000 kobi­et. Od 2018 roku w Polsce dostęp­na jest także rozsz­er­zona wer­s­ja tes­tu NIFTY – test NIFTY pro. Od poprzed­niego NIFTY różni się więk­szą liczbą badanych chorób (94), ubez­piecze­niem i lab­o­ra­to­ri­um wykonu­ją­cym anal­izy. Pier­wsza wer­s­ja bada­nia gene­ty­cznego NIFTY była wykony­wana w Polsce A NIFTY pro? Badanie wol­nego płodowego DNA jest wykony­wane w lab­o­ra­to­ri­um BGI w Hongkongu. To właśnie w tej placów­ce została opra­cow­ana nowsza wer­s­ja bada­nia, dzię­ki czemu pac­jen­t­ki wykonu­jące ory­gi­nal­ny test NIFTY pro mogą liczyć na tak sze­ro­ki zakres badanych chorób oraz ubezpieczenie.

Czym różni się test NIFTY pro od innych testów NIFTY?

Obec­nie w Polsce poza NIFTY pro dostęp­ne są NIFTY Plus, Stan­dard, Basic i Twins. Czym różnią się od NIFTY pro?

Tylko NIFTY pro:

 • posi­a­da pełne ubez­piecze­nie wyniku, które doty­czy wszys­t­kich badanych chorób. W innych NIFTY ubez­piec­zone są niek­tóre badane choroby.
 • ma najsz­er­szy zakres badanych chorób (w sum­ie 94: 6 tri­somii + 4 choro­by związane z niepraw­idłowoś­ci­a­mi licz­by chro­mo­somów płci + 84 mikrod­elec­je / mikrodu­p­likac­je). Inne NIFTY bada­ją maksy­mal­nie 70 chorób (NIFTY Plus).
 • ma miejsce anal­iz w lab­o­ra­to­ri­um BGI w Hongkongu. Jest to lab­o­ra­to­ri­um, które opra­cow­ało metodę bada­nia NIFTY i ma najwięk­sze doświad­cze­nie w niein­wazyjnych tes­tach pre­na­tal­nych NIPT. Pozostałe bada­nia NIFTY przeprowadzane są w lab­o­ra­to­ri­um Gene­Plan­et w Słowenii.

Zobacz szczegółowe porów­nanie na stron­ie badaniaprenatalne.pl/nipt/test-nipt-porownanie/test-nifty-plus-i-test-nifty-pro-czym-sie-roznia.

Test NIFTY pro a NIFTY plus, NIFTY basic i NIFTY twins

Testy NIFTY jest dostęp­ny w różnych wer­s­jach. Pary, które spodziewa­ją się dziec­ka, mogą wykon­ać NIFTY pro, NIFTY plus, NIFTY basic lub NIFTY twins. Czym różnią się te badania?

Zakres badanych chorób

Test NIFTY basic oraz NIFTY plus to bada­nia dla ciąży poje­dynczej, nato­mi­ast NIFTY twins wykonu­je się w ciąży mno­giej (bliź­ni­aczej). Test NIFTY pro moż­na wykon­ać zarówno w ciąży bliź­ni­aczej jak i poje­dynczej (ist­nieją wów­czas różnice w zakre­sie badanych chorób). Różnice doty­czą także zakre­su anal­i­zowanych chorób – najm­niejszy mają NIFTY basic oraz NIFTY twins, nato­mi­ast najwięk­szy – NIFTY pro w ciąży pojedynczej.

Ubezpieczenie

Bada­nia różnią się także ubez­piecze­niem – jedynie NIFTY pro ma pełne ubez­piecze­nie wyniku tj. całego zakre­su badanych chorób. Wszys­tkie NIFTY są ubez­piec­zone w przy­pad­ku wyniku pozy­ty­wnego i fałszy­wie negaty­wnego po urodze­niu lub przed urodze­niem).  Wyni­ki fałszy­wie negaty­wne są bard­zo rzad­kie i doty­czą wszys­t­kich badań NIPT jed­nak tylko NIFTY jest w takiej sytu­acji ubez­piec­zony. Między tes­ta­mi NIFTY pro, NIFTY Plus i inny­mi NIFTY ist­nieją też różnice w kwotach ubez­pieczenia.

Laboratorium BGI

Ostat­nia różni­ca to miejsce wykony­wa­nia anal­iz – test NIFTY pro jest real­i­zowany w lab­o­ra­to­ri­um BGI w Hongkongu – placówka opra­cow­ała metodologię bada­nia, ma także, więk­szą niż europe­jskie ośrod­ki, możli­wość przeprowadzenia sze­rok­iej wal­i­dacji. Skuteczność testów NIFTY została zatwierd­zona w najwięk­szym bada­niu na świecie, które obe­j­mowało 146 958 ciąż.

Test NIFTY, NIFTY pro, NIFTY plus – na co zwrócić uwagę wybierając badanie prenatalne?

Pary, które mają dylemat, jaki test pre­na­tal­ny wybrać, NIFTY pro, NIFTY basic, NIFTY plus czy może NIFTY twins warto aby zwró­ciły uwagę na:

 • co bada test – najko­rzyst­niej jest wybrać badanie o jak najsz­er­szym zakre­sie badanych chorób,
 • możli­wość ubez­pieczenia wyniku – jedynie NIFTY pro jest dostęp­ny z pełnym ubez­piecze­niem wyniku;
 • możli­wość wyko­na­nia bada­nia w zależnoś­ci od tego, czy ciąża jest poje­dyncza czy bliź­ni­acza;
 • dodatkowe udo­god­nienia takie jak raty, pobranie prób­ki w domu w cenie bada­nia, czy kon­sul­tac­ja pozy­ty­wnego wyniku z lekarzem.
Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 665 761 161- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie na stron­ie genetyczne.pl.


Zdję­cie: pixabay.com | Artykuł pow­stał we współpra­cy z badanienifty.pl | Pub­likac­ja: 25 lutego 2021

Oceń
mail