Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne płci

Bada­nia gene­ty­czne płci pozwala­ją na określe­nie płci u pło­du, zan­im pojaw­ią się widoczne cechy. Badanie zwyk­le wykony­wane jest pod­czas badań gene­ty­cznych pre­na­tal­nych, już od 10 tygod­nia ciąży. Moż­na wykon­ać je również po poronie­niu, dzię­ki czemu możli­we jest otrzy­manie aktu zgonu i urządze­nie pogrzebu.
Kiedy zrobić badania genetyczne płci, Ile kosztują badania genetyczne płci, Gdzie zrobić badania genetyczne płci, Po co robić badania genetyczne płci

Kiedy zro­bić bada­nia gene­ty­czne płci?
Ile kosz­tu­ją bada­nia gene­ty­czne płci?
Gdzie zro­bić bada­nia gene­ty­czne płci?
Po co robić bada­nia gene­ty­czne płci?

Kiedy zrobić badania genetyczne płci?

Bada­nia gene­ty­czne płci są możli­we do wyko­na­nia po 10 tygod­niu ciąży, kiedy badanie USG jeszcze nie jest w stanie ukazać płci dziec­ka. Pole­cane jest również wyko­nanie anal­izy gene­ty­cznej po poronie­niu — dzię­ki temu rodz­ice mogą otrzy­mać zasiłek pogrze­bowy oraz część zasiłku macierzyńskiego. Pod­czas wykony­wa­nia bada­nia gene­ty­cznego płci, sprawdza się czyn­ni­ki gene­ty­czne, które mogły odpowiadać za poronienie.

Ile kosztują badania genetyczne płci?

Koszt niein­wazyjnych badań gene­ty­cznych pło­du to około 2000 do 3000 zło­tych. Bada­nia inwazyjne pło­du wiążą się z wydatkiem od 900 do 2000 zło­tych. W przy­pad­ku badań gene­ty­cznych pło­du wykony­wanych po poronie­niu, należy liczyć się z wydatkiem oscy­lu­ją­cym w grani­cy 400‑1700 zło­tych. Wiele zależy od zakre­su wykony­wanych badań oraz od metody anal­izy prób­ki, którą sto­su­je laboratorium.

Gdzie zrobić badania genetyczne płci?

Bada­nia gene­ty­czne płci wykonu­je się w lab­o­ra­to­ri­ach, które spec­jal­izu­ją się w anal­izach gene­ty­cznych. Tego typu placów­ki bez prob­le­mu zna­jdziemy w Internecie. Funkcjonu­ją głównie w więk­szych mias­tach, ponieważ bada­nia tego typu wyma­ga­ją odpowied­niego zaplecza do wykony­wa­nia analiz.

Po co robić badania genetyczne płci?

Bada­nia gene­ty­czne płci mogą dać odpowiedź na wiele pytań. Oczy­wiś­cie wiążą się z zaspoko­je­niem cieka­woś­ci, jeśli wykony­wane są na wczes­nym etapie ciąży. Celem badań gene­ty­cznych jest jed­nak określe­nie, czy płód nie jest obciążony choroba­mi gene­ty­czny­mi. W przy­pad­ku badań gene­ty­cznych płci po poronie­niu, częs­to ustal­e­nie płci jest jedyną szan­są dla rodz­iców, by zor­ga­ni­zowali pogrzeb i otrzy­mali akt zgonu dziec­ka. Badanie wykony­wane jest wraz z anal­izą gene­ty­czną, która pozwala ustal­ić przy­czynę poronienia.

mail