Przeskocz do treści
coloalert

Najczęstsze objawy autyzmu u dorosłych

Autyzm się albo ma albo się go nie ma. Nie moż­na go wyleczyć ani nabyć w ciągu życia. Z autyzmem nieste­ty musimy zma­gać się przez całe życie. Z biegiem lat może on jed­nak nieco inaczej się objaw­iać. Cechy autysty­czne u dorosłych są inne niż u dzieci. Co to znaczy? Czym objaw­ia się autyzm u dorosłych? Sprawdź poniżej!objawy autyzmu u dorosłych

Spis treś­ci:

  1. Spek­trum autyz­mu — objawy u dorosłych
  2. Autyzm — objawy u dorosłych a diagnoza
  3. Spek­trum autyz­mu u dorosłych — objawy a leczenie

Spektrum autyzmu — objawy u dorosłych

Objawy autyz­mu doty­czą trzech więk­szych obszarów: zaburzeń mowy i komu­nikacji, trud­noś­ci w relac­jach między­ludz­kich oraz ogranic­zonych zachowań i zain­tere­sowań. U każdego autysty­ka pojaw­ia­ją się symp­to­my przy­na­jm­niej z dwóch grup. Doty­czy to zarówno osób dorosłych, jak i dzieci.

Objawy autyz­mu u dorosłego są jed­nak zwyk­le nieco sub­tel­niejsze. Najczęst­sze z nich to:

• Silne przy­wiązanie do swo­jej codzi­en­nej rutyny
• Unikanie kon­tak­tu wzrokowego i fizycznego
• Prob­le­my z rozu­mie­niem sarkaz­mu i metafor
• Trud­noś­ci w wyraża­niu włas­nych emocji i rozu­mie­niu cudzych
• Reagowanie niead­ek­watne do sytuacji
• Nad­mierne skupi­e­nie na swoich zainteresowaniach
Wymienione objawy mogą, ale nie muszą się pojaw­ić. Autyzm może mieć różny prze­bieg, dlat­ego jest częs­to ogrom­nym wyzwaniem pod­czas diagnostyki.

Autyzm — objawy u dorosłych a diagnoza

Autyzm jest zaburze­niem, które może objaw­iać się w różny sposób. W kon­sek­wencji częs­to jest myl­nie diag­no­zowany. Wielu autysty­cznych dorosłych żyje w nieświado­moś­ci, że cier­pi na zaburzenia spek­trum autyz­mu.

Jak zdi­ag­no­zować autyzm u dorosłych? Jeśli zauważyliśmy u siebie objawy tego zaburzenia, to powin­niśmy zgłosić się do spec­jal­isty. Najlepiej udać się do psy­cholo­ga lub psy­chi­a­try, który doradzi nam co dalej. Zwyk­le diag­noza opiera się głównie na wyko­na­niu kilku testów psy­cho­log­icznych. Mogą one jed­nak nie być wystar­cza­jące, dlat­ego pac­jen­tom częs­to zale­ca się wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego. Mutac­je w genach mogą być jed­ną z przy­czyn autyz­mu, dlat­ego takie badanie może jed­noz­nacznie wykryć zaburze­nie. Najlepiej zde­cy­dować się na badanie, w którym zbadane zostanie całe DNA. Świet­nie sprawdzi się więc badanie WES.

Spektrum autyzmu u dorosłych — objawy a leczenie

Po zdi­ag­no­zowa­niu objawów autyz­mu u dorosłego moż­na rozpocząć lecze­nie. Dzię­ki temu może znacznie popraw­ić się kom­fort życia. Dorosły z autyzmem powinien uczęszczać przede wszys­tkim na ter­apię poz­naw­c­zo-behaw­io­ral­ną. Pole­cany jest także tren­ing umiejęt­noś­ci społecznych.

3/5 — (5 głosów / głosy) 
mail