Sześć sposobów na budowanie zaufania dziecka do rodziców Przeskocz do treści
coloalert

Zaufanie dziecka do rodziców — jak je skutecznie budować?

Na rozwój dziec­ka i jego poczu­cie szczęś­cia ogrom­ny wpływ ma zau­fanie do rodz­iców. Zapew­nia mu to więk­szy kom­fort psy­chiczny, a także mniej stre­su i niepoko­ju. Nieste­ty zau­fanie to moż­na stracić w jed­nej krótkiej chwili. Pod­powiemy więc, jak o nie dbać i jak je skutecznie budować!zaufanie dziecka do rodziców

Spis treś­ci:

  1. Dlaczego zau­fanie dziec­ka do rodz­iców jest tak ważne?
  2. Jak budować zau­fanie dziec­ka do rodziców?

Dlaczego zaufanie dziecka do rodziców jest tak ważne?

Dziecko przy­chodząc na świat, jest całkowicie zależne od rodz­iców. To właśnie na nich spoczy­wa odpowiedzial­ność za jego los. W ten sposób ksz­tał­tu­je się zau­fanie dziec­ka do rodz­iców. Wzmac­nia je każ­da reakc­ja na głośny płacz, a jej brak je niszczy.

Bez zau­fa­nia szczęśli­we dziecińst­wo nie jest możli­we. Dziecko może skupić się na roz­wo­ju i zabaw­ie, tylko jeśli wie, że w potrze­bie może zwró­cić się do swo­jego opieku­na. W innym wypad­ku jego poczu­cie bez­pieczeńst­wa jest zagrożone.

Jak budować zaufanie dziecka do rodziców?

Oto najlep­sze sposo­by, które poz­wolą Ci zbu­dować silne zau­fanie dziecka:
• Słuchaj dziec­ka – zwracaj uwagę na to, co maluch do Ciebie mówi i reaguj. Pamię­taj, że pod jego słowa­mi częs­to kry­je się jakieś drugie dno np. nieza­spoko­jona potrzeba.
• Nie bagatelizuj emocji dziec­ka — dzię­ki temu maluszek będzie wiedzi­ał, że może je swo­bod­nie wyrażać, a Ty będziesz dowiady­wać się o jego trud­nych emocjach.
• Trak­tuj prob­le­my dziec­ka na poważnie — dziecięce trud­noś­ci mogą wydawać nam się bła­he, ale dla naszych pociech może być to koniec świa­ta. Jego prob­le­my również zasługu­ją na uwagę. Nigdy nie powin­niśmy więc ich bagatelizować.
• Dotrzy­muj słowa — dzieci zapamię­tu­ją to, co do nich mówisz. Uważaj więc na słowa. Two­je dziecko zapamię­ta każdą obiet­nicę, którą nie wypełniłeś. W jego głowie będziesz wtedy osobą, która nie robi tego, o czym mówi.
• Nie kłam — dla Two­jego dziec­ka powinieneś być najbardziej wiary­god­ną osobą na świecie. Jak więc będziesz wyglą­dał w jego oczach, jeśli maluch dowie się, że nie mówisz zawsze prawdy? Dzię­ki praw­domównoś­ci rodz­i­ca dziecko nie tylko wzmac­nia do niego zau­fanie, ale także uczy się, że praw­da jest waż­na i powin­no mówić ją innym ludziom.
• Dbaj o bliskość — nic tak nie wzmac­nia zau­fa­nia, jak czułość. Pod­czas roz­mowy patrz dziecku w oczy, w trud­nej sytu­acji przy­tul, okazu­jąc wspar­cie, złap dziecko za rękę. Dzię­ki temu nie tylko wzmoc­nisz zau­fanie, ale także pewność siebie dziecka.

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail