Test NIFTY Warszawa - jaki jest czas oczekiwania na badanie? Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY Warszawa — jaki jest czas oczekiwania na badanie?

Test NIFTY Warszawa, jakie choroby może wykryć, Czy test NIFTY Warszawa może się mylić, Czy test NIFTY Warszawa to nieinwazyjne badanie prenatalne na które decyduje się wiele kobiet, Porównanie ceny testu NIFTY Warszawa z innymi testami NIPTTest NIFTY Warsza­wa moż­na wykony­wać w dobrych lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych, które zapew­ni­a­ją wysoką jakość anal­izy. Test moż­na zle­cić pry­wat­nie, a jego zaletą jest krót­ki czas oczeki­wa­nia. Wystar­czy zadz­wonić do wybranej placów­ki i umówić dogod­ny ter­min na pobranie prób­ki — czas oczeki­wa­nia to maksy­mal­nie kil­ka dni.

Test NIFTY Warsza­wa, jakie choro­by może wykryć?
Czy test NIFTY Warsza­wa może się mylić?
Czy test NIFTY Warsza­wa to niein­wazyjne badanie pre­na­talne, na które decy­du­je się wiele kobiet?
Porów­nanie ceny tes­tu NIFTY Warsza­wa z inny­mi tes­ta­mi NIPT

Test NIFTY Warszawa, jakie choroby może wykryć?

Test NIFTY Warsza­wa jest w stanie wykryć aż 94 różne choro­by gene­ty­czne, dlat­ego jest testem NIPT o najsz­er­szym zakre­sie. Wśród chorób, które moż­na wykryć w bada­niu warto wymienić zespół Dow­na, Patau czy Edward­sa, a także liczne mikrod­elec­je i mikrodu­p­likac­je. Wynik bada­nia może skazać zarówno znane choro­by gene­ty­czne, jak i wiele schorzeń trud­nych w diagnostyce.

Czy test NIFTY Warszawa może się mylić?

Wiary­god­ność wszys­t­kich badań NIPT wynosi 99,9%, a odsetek błęd­nych wyników tes­tu NIFTY wynosi 0,05%. Warto dodać, że badanie zostało wyko­nane pon­ad mil­ionów razy na całym świecie — biorąc te dane pod uwagę, ryzyko błęd­nego wyniku jest bard­zo niskie. Wybier­a­jąc sprawd­zoną placówkę wykonu­jącą badanie moż­na mieć pewność, że anal­iza jest wysok­iej jakoś­ci i moż­na jej zaufać.

Czy test NIFTY Warszawa to nieinwazyjne badanie prenatalne, na które decyduje się wiele kobiet?

Test NIFTY pro Warsza­wa to badanie NIPT, czyli nowoczesne diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na — badanie jest w pełni bez­pieczne dla dziec­ka. Opiera się na anal­izie krwi żyl­nej pobier­anej od ciężarnej po 10 tygod­niu ciąży. W ten sposób nie ma żad­nego ryzy­ka dla dziec­ka, a wynik tes­tu NIFTY Warsza­wa jest wiary­god­ny i znacznie dokład­niejszy niż w przy­pad­ku innych badań pre­na­tal­nych nieinwazyjnych.

Porównanie ceny testu NIFTY Warszawa z innymi testami NIPT

Wybór konkret­nego tes­tu NIPT powinien zależeć od przyszłych rodz­iców czy rekomen­dacji lekarza, jed­nak badanie NIFTY jest wybier­ane najczęś­ciej. Wyni­ka to z najsz­er­szego zakre­su bada­nia w porów­na­niu z inny­mi tes­ta­mi NIPT. Test NIFTY PRO zaw­iera dodatkowo ubez­piecze­nie wyniku z cenie — jest to jedyne badanie NIPT, które ofer­u­je taką opcję bez koniecznoś­ci dopłaty.

mail