Jak wykonywany jest test NIFTY Warszawa? Przeskocz do treści
coloalert

Jak wykonywany jest test NIFTY Warszawa?

test NIFTY WarszawaNajpop­u­larniejszy spośród testów NIPT test NIFTY w Warsza­w­ie możesz wykon­ać na miejs­cu w placów­ce lub w domu w cza­sie wiz­y­ty domowej pielęgniarki. 

NIFTY został wyko­nany już 9 mil­ionów razy na całym świecie, co świad­czy o jego wiary­god­noś­ci. W Warsza­w­ie wykonasz jego najsz­er­szą wer­sję i z ubez­piecze­niem — test NIFTY pro. To bez­pieczny test pre­na­tal­ny o wysok­iej czułoś­ci w kierunku tri­somii 21., 13., 18. i innych chorób gene­ty­cznych, dostęp­ny już od 10 tygod­nia ciąży.

Sprawdź, gdzie w Warsza­w­ie wykon­ać NIFTY i dlaczego warto.

Gdzie zrobić NIFTY pro w Warszawie?

Tu wykonasz NIFTY pro w szy­bkim ter­minie i z możli­woś­cią płat­noś­ci w rat­ach (P24NOW). Dodatkowo w cenie bada­nia jest kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem jeśli wynik bada­nia NIFTY pro będzie nieprawidłowy.

Adresy punktów pobrań (konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu)

 • ul. Krzy­we Koło 8/10, 00–270 Warszawa
 • ul. Sien­na 86, 00–815 Warszawa
 • ul. Cyber­ne­ty­ki 7, 00–815 Warszawa
 • ul. Ksaw­erego Bronikowskiego 55, 02–796 Warsza­wa Kabaty
 • ul. Wrocławska 21a/7, 01–493 Warszawa
 • ul. Książkowa 9, 03–134 Warszawa
 • ul. Adama Bran­ick­iego 15, 02–972 Warszawa

NIFTY pro w domu w Warszawie i okolicy

NIFTY pro możesz wykon­ać również w domu. W umówionym ter­minie przy­jeżdża pielęg­niar­ka i pobiera próbkę oraz poma­ga wypełnić doku­men­ty. Wiz­y­ta domowa jest w cenie bada­nia NIFTY pro w testD­NA w Warsza­w­ie i w całej Polsce.

Zadz­woń i zapy­taj o wiz­ytę domową pielęg­niar­ki:  (22) 100 32 65

Dlaczego warto wykonać NIFTY pro?

nifty-pro-korzysci


Informacje o badaniu NIFTY pro

 1. Test NIFTY Warsza­wa — test NIFTY co to jest?
 2. Test NIFTY Warsza­wa to badanie pre­na­talne genetyczne?
 3. Test NIFTY Warsza­wa — test NIPT czy NIFTY?
 4. Test NIFTY Warsza­wa — gdzie moż­na wykonać?

Test NIFTY Warszawa — test NIFTY co to jest?

Test NIFTY to badanie pre­na­talne, które jest wyjątkowo pop­u­larne, a jego skuteczność wynosi 99% (czułość pon­ad 99% dla tri­somii 21.). Na pol­skim rynku jest obec­ne już od kilku lat. W wer­sji NIFTY PRO bada­nia pac­jen­t­ka w cenie otrzy­mu­je ubez­piecze­nie wyniku obe­j­mu­jące cały zakres badanych niepraw­idłowoś­ci (94). Badanie NIFTY opiera się na anal­izie wol­nego płodowego DNA, które jest obec­ne we krwi ciężarnej. Próbkę moż­na pobrać niein­wazyjnie, w sposób całkowicie bez­pieczny dla dziec­ka. NIFTY bada tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 13. (zespół Patau), tri­somię 18. (zespół Edward­sa) i inne niepraw­idłowoś­ci gene­ty­czne. Moż­na go wykon­ać już po 10 tygod­niu ciąży. Dowiedz się więcej o NIFTY pro »

Test NIFTY Warszawa to badanie prenatalne genetyczne?

Test NIFTY Warsza­wa to badanie pre­na­talne gene­ty­czne. Opiera się ono na anal­izie cffD­NA (wolne DNA pło­du) obec­nego w krwio­biegu mat­ki. Jest jed­nym z  testów NIPT, które również opier­a­ją się na nowoczes­nej anal­izie gene­ty­cznej. Dzię­ki temu badanie ma tak wysoką czułość i na jego wynik NIFTY pro nie wpły­wa wiek mat­ki. Zobacz też: Czym różni się PAPP‑a od NIFTY? »

Test NIFTY Warszawa — test NIPT czy NIFTY?

Test NIFTY Warsza­wa to jeden spośród testów NIPT. Przys­zli rodz­ice powin­ni pod­jąć decyz­je odnośnie tego, które spośród badań NIPT wybrać. Bard­zo sze­ro­ki zakres i ubez­piecze­nie zapew­nia NIFTY i jest ono najczęś­ciej wybier­anym spośród badań  NIPT. Warto jed­nak sprawdz­ić ofer­tę lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych, ponieważ wybór testów pre­na­tal­nych gene­ty­cznych jest szeroki.

Test NIFTY Warszawa — gdzie można wykonać?

Gdzie zro­bić test NIFTY? Dobrej jakoś­ci test NIFTY Warsza­wa jest ofer­owany w różnych lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych. Na co zwró­cić uwagę wybier­a­jąc test NIFTY?

 • Zakres bada­nia (co bada) — nie zawsze więk­sza cena wiąże się z więk­szym zakresem.
 • Ubez­piecze­nie — jakie są warun­ki ubez­pieczenia i czy obe­j­mu­ją wszys­tkie badane niepraw­idłowoś­ci czy tylko wybrane.
 • Raty i inne udo­god­nienia ważne dla przyszłej Mamy.
 • Dostęp­ność placów­ki lub wiz­y­ty domowej w odpowied­nim terminie.
 • Możli­wość kon­sul­tacji wyniku z lekarzem gene­tykiem.

Zobacz też: Porów­nanie testów NIPT. Czym się różnią i jak wybrać badanie? »


Artykuł pow­stał we współpra­cy z badanienifty.pl

mail