Bezpieczne spojrzenie w przyszłość: Test NIFTY Warszawa Przeskocz do treści
coloalert

Bezpieczne spojrzenie w przyszłość: Test NIFTY Warszawa

Dla wielu przyszłych rodz­iców test NIFTY Warsza­wa stał się sym­bol­em spoko­ju. Badanie NIFTY jest bez­pieczne, ponieważ wykonu­je się je tylko z prób­ki krwi przyszłej mamy. W krwio­biegu krąży wolne DNA płodowe, które jest anal­i­zowane w bada­niu NIFTY. Pozwala na niein­wazyjne wykrycie ryzy­ka niepraw­idłowoś­ci gene­ty­cznych u pło­du. Test NIFTY jest cen­nym badaniem dla oczeku­ją­cych rodz­iców. Sprawdźmy, jakie są jego kosz­ty, zakres, czułość oraz gdzie moż­na wykon­ać test NIFTY.

Spis treś­ci:

  1. Test NIFTY Warsza­wa — cena
  2. Test NIFTY Warsza­wa — zakres
  3. Test NIFTY Warsza­wa — czułość dla zespołu Downa
  4. Test NIFTY Warsza­wa — lokalizacja

Test NIFTY Warszawa — cena

Test NIFTY Warsza­wa cena jest zmi­en­na i może zależeć od wielu czyn­ników, w tym od zakre­su bada­nia. Cena tes­tu NFITY pro to około 2000 zł. Badanie ma szer­szy zakres, niż stan­dar­d­owa wer­s­ja NIFTY oraz może określić płeć dziec­ka. Test NIFTY pro to inwest­y­c­ja w spokój, szczegól­nie, że wynik tes­tu NIFTY otrzy­mamy do około 10 dni. Zwyk­le przyszłe mamy czeka­ją 5–6 dni.

Test NIFTY Warszawa — zakres

Test NIFTY Warsza­wa anal­izu­je różne choro­by gene­ty­czne. Szer­szym badaniem jest test NIFTY pro, który sprawdza 94 choro­by gene­ty­czne. W zakre­sie tego bada­nia zna­j­du­ją się także trzy częs­to pojaw­ia­jące się tri­somie- zespół Dow­na, Patau oraz Edward­sa. Badanie zale­cane jest m.in. kobi­etom w ciąży po 35 roku życia, ponieważ wraz z wiekiem mamy rośnie ryzyko pojaw­ienia się chorób u płodu.

Test NIFTY Warszawa — czułość dla zespołu Downa

Test NIFTY pro ma bard­zo wysoką czułość dla zespołu Dow­na. Jest to pon­ad 99%. Dlat­ego badanie zwraca uwagę dużej ilość przyszłych mam. Warto wykon­ać test, który ma sze­ro­ki zakres, jest bez­pieczny, a przy tym wszys­tkim – bard­zo dokład­ny. Przy wyborze lab­o­ra­to­ri­um weźmy pod uwagę jego cer­ty­fikaty oraz opinie innych pac­jen­tów. Wybór właś­ci­wej placów­ki jest ważny, aby przyszłe mamy miały pewność.

Test NIFTY Warszawa — lokalizacja

Gdzie zro­bić test NIFTY? Test NIFTY Warsza­wa, test NIFTY Łódź oraz w wielu innych mias­tach w Polsce jest możli­wość wyko­na­nia tego bada­nia. Test NIFTY dostęp­ny jest już od 10 tygod­nia ciąży. Już na wczes­nym etapie ciąży przyszłe mamy mogą bez­piecznie sprawdzi zdrowie swo­jego nien­ar­o­d­zonego malusz­ka. Test NIFTY jest dostęp­ny w wielu renomowanych placówkach medy­cznych w Warsza­w­ie. Rodz­ice mają do wyboru wiele miejsc.

mail